Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ukrajinský jazyk 1

Kód predmetu:
FiF.KRVŠ/A-boRV-180/15 S
 
Názov predmetu: Ukrajinský jazyk 1
 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby: Cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2

Za obdobie štúdia: 28

Metóda štúdia: dištančná, prezenčná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V závere semestra zjednodušený štandardizovaný test na úrovni A 1 Spoločného európskeho referenčného rámca, ktorého úspešné zvládnutie je podmienkou absolvovania kurzu. K ústnej skúške nebude pripustený študent, ktorý úspešne neabsolvuje štandardizovaný test (A1) a ktorý nezíska aspoň E zo všetkých ostatných preskúšaní.
Výsledky vzdelávania:
Ovládanie jazyka na úrovni A1 Spoločného európskeho referenčného rámca.
 
Stručná osnova predmetu:
Cvičenia na získanie komunikatívnych zručností žiakov v ústnom a písomnom prejave zohľadňujú postupnosť procesu osvojovania ortografických a ortoepických noriem jazyka a celého jazykového systému ukrajinského jazyka. Ortoepické a ortografické zručnosti a návyky spolu s ovládaním pravopisnej normy tvoria predpoklady ďalšieho jazykového vzdelávania.Cvičenia sú vybrané k jednotlivým jazykovým javom a sú koncipované tak, že sa v nich porovnávajú jazykové javy ukrajinského jazyka s analogickými javmi iných jazykov, najmä blízkych slovanských jazykov (slovenského, ruského), so zvláštnym dôrazom na odlišné javy najmä slovenského a ukrajinského jazyka.

Odporúčaná literatúra:
ANDERŠ J.: Ukrajinština. Vážně i vesele, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2002 . ЛЕБОВИЧ В., ОСИПОВА И. Доброго дня, Україно! "Bölcsész Konzorcium", Будапешт, 2006 г. 355 с. ПАЛІНСЬКА О., ТУРКЕВИЧ О. Крок-1 (рівень А1-А2). Українська мова як іноземна : книга для студента. 2-е вид., випр. і доповнене. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 100 с. ОЛІЙНИК О. Б., ШИНКАРУК В. Д., ГРЕБНИЦЬКИЙ Г.М. Граматика української мови. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 544 с. ЮЩУК І.П. практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2002. – 254 с. ЮЩУК І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2003. – 640 с. КОЗАЧУК Г.О. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 1991. – 260 с. ШЕВЧУК С.В., ЛОБОДА Т.М. Практикум з української мови: Модульний курс: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2006. – 326 с.

Vyučujúci: Kateryna Kondratenko

Dátum poslednej zmeny: 21.09.2015