Štipendiá

Štúdium v zahraničí (štipendijné pobyty)

Študenti KRJL majú možnosť zúčastniť sa štipendijných pobytov v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus  - medzinárodného programu Európskej únie na podporu vedy a vzdelávania a tiež programov Akademické mobility a CEEPUS realizovaných v rámci mimovládnej neziskovej organizácie SAIA, n. o..

LLP/Erasmus

Lifelong Learning Program/Erasmus (LLP/Erasmus) je medzinárodný program Európskej únie (EÚ) na podporu vzdelávania a vedy. LLP/Erasmus je zameraný na skvalitnenie vysokoškolského vzdelávania a podporu európskej dimenzie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít, podporuje európsku mobilitu a zlepšuje transparentnosť a uznávanie štúdia a kvalifikácie v krajinách EÚ.

Informácie o študentských mobilitách nájdete na stránke fakulty

SAIA, n. o.

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

Niektoré z programov SAIA:

Akademické mobility

Program Akademické mobility poskytuje napr. informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahraničí, organizuje výberové konania na štipendijné pobyty na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád do 30 krajín sveta, organizuje informačné dni o možnostiach štúdia v zahraničí a o štipendijných programoch pre študentov stredných a vysokých škôl, vydáva publikácie o štúdiu v zahraničí, mesačník Bulletin SAIA a pod.

Viac na www.saia.sk

V rámci tohto programu môžu byť pre študentov a doktorandov KRJL zaujímavé nasledujúce  štipendijné pobyty:

Rusko

1.      Štipendium na 1- mesačný letný kurz ruského jazyka (cieľová skupina: študenti VŠ 1. a 2. stupňa, doktorandi, učitelia VŠ, výskumní pracovníci)

2.      Štipendium na 2- mesačnú jazykovú stáž počas VŠ (cieľová skupina: študenti VŠ 1. a 2. stupňa, doktorandi)

3.      Štipendium na 5- mesačný študijný pobyt počas VŠ (cieľová skupina: študenti VŠ 1. a 2. stupňa)

4.      Štipendium na 1- až 10- mesačný výskumný pobyt (cieľová skupina: doktorandi, učitelia VŠ, výskumní pracovníci)

5.      Štipendium na jazykovú stáž a študijný pobyt na 1-10 mesiacov bez finančnej podpory slovenskej strany (cieľová skupina: študenti VŠ 1. a 2. stupňa)

Bielorusko

1.    Štipendium na kurz bieloruského jazyka (cieľová skupina: študenti VŠ 1. a 2. stupňa, doktorandi, učitelia VŠ, výskumní pracovníci)

2.    Štipendium na 1- až 2- semestrálny študijný pobyt počas VŠ (cieľová skupina: študenti VŠ 1. a 2. stupňa)

Ukrajina

1.    Štipendium na seminár ukrajinského jazyka (cieľová skupina: študenti VŠ 1. a 2. stupňa, doktorandi, učitelia VŠ, výskumní pracovníci)

2.   Štipendium na 1- až 10- mesačný študijný pobyt počas VŠ (cieľová skupina: študenti VŠ 1. a 2. stupňa)

Podrobnejšie informácie nájdete na granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx

CEEPUS

CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá

Program CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) podporuje akademické mobility v strednej a východnej Európe. Medzi členské krajiny programu patria: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Kosovo (Univerzita v Prištine), Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko. Zo slovenských vysokých škôl je do programu zapojená aj Univerzita Komenského v Bratislave.

Program podporuje nasledujúce mobility: semestrálne pobyty študentov (minimálne 3 mesiace), krátkodobé pobyty študentov a doktorandov (kratšie ako 3 mesiace, iba pobyty spojené s vypracovaním bakalárskych, diplomových a dizertačných prác), prednáškové pobyty učiteľov.