Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Východná Európa na internete - tipy Jakuba Kapičiaka

Web založila Alina Constantinescu z prostého dôvodu – obľubuje tvorbu ruského spisovateľa Daniila Charmsa (1905 – 1942). Charms, člen skupiny Oberiu, experimentátor a tvorca litera­túry pre deti. Zomrel vo väzení roku 1942. Stránka obsahuje 31 prozaických a dramatických textov v ruských origináloch a anglických prekladoch.

Dmitrij Lichačov (1906-1999) je symbolom ruskej kultúry dvadsiateho storočia. Fond propa­guje  ruskú kultúru, vzdelanie a šíri humanitu a demokratické hodnoty. Operuje prostredníc­tvom rôznych progra­mov (od regionálnych až po medzinárodné). Fond usporadúva grantové súťaže, konferencie, vydáva knihy a pod.

From the Ends to the Beginning: A Bilingual Anthology of Russian Poetry – Bilingválna on-line antoló­gia ruskej poézie. Obsahuje básne od viac ako 30 autorov – od polyhistora M. V. Lomono­sova (1711-1765) po I. V. Kutina (1960-). Okrem zrkadlového čítania textov stránka ponúka aj audio nahrávky prednesu.

Internetová stránka www.mxat.ru je oficiálnou stránkou Moskovského umeleckého divadla. Divadlo založili v roku 1898 K.S. Stanislavsky a V.I. Nemirovich-Danchenko.

Funguje ako depozitár nikdy nerealizovaných stavieb (480 stavieb za posledných 300 rokov). Už aj niektorí autori ich projektovali s vedomím, že ide o „stavby budúcnosti“.

Performatívne zoskupenie Boen funguje od roku 2009. Založil ho Ken Kachmar. Primárne vzniklo za účelom predstavenia východoeurópskych umelcov, najmä ukrajinských, ruských, moldavských a gruzínskych, divákom v Kanade.

Internetový projekt Petrohradský literárny sprievodca avizuje literárne udalosti v Petrohrade. Kurátor­kou projektu je poetka Daria Suchovejová.

Stránka s názvom Nová úschovňa vznikla ako výsledok úsilia petrohradských básnikov a poetky (Olega Jurieva, Oľgy Martynovovej, Dmitrija Zaksa a Valerija Šubinského). Na tomto webe máme možnosť stretnúť sa s poéziou viacerých (nie len vyššie uvede­ných) autorov, súčasnou prózou, ale aj s teoretickými a interpretačnými textami.

9. Ruské štátne akademické divadlo drámy A. S. Puškina (Российский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина)

Ruské štátne akademické divadlo drámy A. S. Puškina, najstaršie divadlo v Rusku (deň založe­nia sa datuje na 30. augusta 1756). Divadlo sídli v unikátnom komplexe budov s názvom Alexan­drijské di­vad­lo (registrované ako chránené pamiatky UNESCO).

Oficiálna stránka Mira Gavrana, súčasného chorvátskeho dramatika a spisovateľa. Miro Gav­ran je jediný žijúci autor, ktorý má „vlastný“ divadelný festival – Gavranfest. Tento projekt inicioval Emil Nedielka, manažér Divadla Jána Palárika v Trnave.

Estonica.org, stručne povedané internetová encyklopédia Estónska. Podrobne informuje o histórii, spoločnosti, kultúre, štáte, hospodárstve, školstve a prírodnom bohatstve tejto pobaltskej krajiny. Nie len esteticky spracovaný web prehľadne (ale i podrobne) informuje o Estónsku.

Multimediálna prezentácia 19 turistických centier Litvy. Projekt Lithuanian routes bol realizo­vaný s prispením Európskeho štrukturálneho fondu. Projekt treba oceniť aj za jeho grafické spracovanie.

13. Mestá a regióny Ukrajiny. Sprievodca po Ukrajine (Города и области Украины. Справочник по Украине)

Aj v prípade webu www.ukrainian.su máme dočinenia s tzv. turistickým portálom, resp. portá­lom so všeobecnými informáciami o Ukrajine a jej regiónoch. Jednotlivé regióny sa tu zároveň prezentujú v obrazoch (sekcia фото Украины).

Na najvyššom vrchu Estónska, na vrchu Suur Munamägi (318 m. n. m.) sa nachádza observató­riu. Na webe sú zverejnené otváracie hodiny observatória, stručná história a možno si prečítať aj krátku le­gen­du o vzniku vysočiny Haanja.

Prírodná rezervácia Medvednica sa nachádza neďaleko Záhrebu. Názov Medvednica sa po prvý raz spomína v roku 1242 pod menom Medwenicha v Zlatej bule Belu IV. Už od prehistorickej doby bola táto oblasť obývaná, čo dokladujú mnohé archeologické nálezy.

Russia travel blog sprostredkúva zaujímavosti o Rusku v angličtine. Blog ponúka široké spek­trum člán­kov z cca 30 oblastí.

Spravodajský server, zhromažďujúci správy a aktuality z iných portálov. Zameriava sa predovšet­kým na oblasť Ruska. Súčasne mapuje dianie na ruských blogoch.

Televízna stanica Russia today pravidelne prináša správy z celého sveta. Okrem toho si za svoj cieľ stanovila ponúknuť relácie o rôznych aspektoch ruskej histórie a kultúry. Obsah je prístupný aj v arabčine a španielčine.

Magazín Baltic Reports vznikol v roku 2010. V súčasnosti sa funkcia stránky trocha zmenila, dnes slúži ako archív rovnomenného magazínu. Magazín spravodajsky pokrýva  územie všet­kých troch pobalt­ských republík.

Nezávisle analyzuje situáciu na Balkáne a zaoberá sa súčasnými trendmi v krajinách od Albán­ska, cez Bulharsko až po Turecko. Pravidelne uverejňuje články, rozhovory a reportáže z Balkánu.

Blog zhromažďuje odkazy na články, videá a dokumenty spojené s Macedónskom. Zameriava sa predovšet­kým na históriu (svedčia o tom samostatné sekcie zachytávajúce Macedónsko v rôznych obdobiach, napr. Macedonia 1903 – 1908 a pod.). Nájdeme tiež odkazy na mapy, videá a novinové články.

Internetová stránka o litovskom jazyku, prístupná v litovčine a angličtine. Návštevník sa zo­zná­mi nie len so základnými aspektmi litovčiny a históriou jazyka ale aj s právnymi aspek­tmi používania litov­činy na verejnosti (Zákon o štátnom jazyku).

Občianske združenie Ukrajinská iniciativa v České republice je nezisková organizácia, usiluje sa pod-poro­vať rozvoj ukrajinskej kultúry v Českej republike. Stránka podrobne mapuje akti­vity ukrajin­skej menšiny u našich západných susedov, informuje o kultúrnych a iných poduja­tiach pre Ukrajincov. Od roku 1992 občianske združenie vydáva časopis Porohy, voľne do­stupný na stiahnutie vo formáte .pdf.

Oficiálna stránka múzea, ktoré zhromažďuje najmä artefakty, týkajúce sa okupácie Lotyšska v rokoch 1940 až 1991. Nejedná sa však iba o obyčajnú domovskú stránku inštitúcie, poskytu­júcu základné informácie o otváracích hodinách a pod. Na webe možno nájsť čo-to o histórii Lotyšska a nachádzajú sa tu tiež zaujímavé historické mapy, zachytávajúce stav lotyš­ského územia v rozličných obdobiach. Múzeum vedie jeden edukačný program, zame­raný na šírenie záujmu o lotyšskú históriu (viac o projekte na www.omip.lv).

Medzinárodná organizácia MAPS sa nezaoberá mapami, ako by sme podľa názvu dedukovali. MAPS je skratka pre Moscow architecture preservation society, teda Spoločnosť pre uchováva­nie moskovskej architektúry. Vznik organizácie sa datuje do roku 2004, podnietila ho demolácia dvoch významných moskovských pamätihodností. Odvtedy sa usiluje iniciovať záchranu historických stavieb v Moskve.

Oficiálna stránka Vojvodinského autonómneho kraja. Obsahovo a ani formálne sa nevymyká štandar­du oficiálnych stránok či už miest alebo krajín. Návštevník nájde základného poznatky o Vojvodine (geografia, inštitúcie, populácia a pod.). Web je prístupný v srbčine a základné informácie aj v angličtine.

Medzinárodná asociácia Živá klasika (angl.: Live Classics, rus.: Живая классика) jestvuje od septem­bra 2007. Iniciátorom bol Inštitút ruskej literatúry Ruskej akadémie vied. Za základnú úlohu si kladie vytváranie a následné zavádzanie inovatívnych projektov, ktoré by zvýšili popula­ritu ruskej ale i svetovej literatúry.

28. Bulharská akadémia vied (Българската академия на наукит)

Bulharská akadémia vied, založená v roku 1869 (pôvodne ako Bulharská učená spoločnosť). Bulharská akadémia vied participuje na mnohých medzinárodných projektoch. Súčasným prezidentom je fyzik a vedec Nikola Sabotinov.