prof. Feliks Shteinbuk, DrSc.

Vedeckovýskumný profil 

Prof. Feliks Shteinbuk, DrSc. sa vo vedeckej činnosti sústreďuje na literárnu teóriu, súčasnú ruskú a ukrajinskú literatúru. Je autorom viac ako 150 vedeckých a vedecko-metodických publikácií. Vrátane niekoľkých monografií: Засади тілесного міметизму у текстових стратегіях постмодерністської літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття (2007), Тілесність – мімезис – аналіз (Тілесно-міметичний метод аналізу художніх творів) (2009), Методика викладання зарубіжної літератури в школі (2009), Українська література у контексті тілесно-міметичного методу (2013), Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі (2014), Під «Знаком Саваофа», або «Там, де…» Ульяненко (T. 1. 2020).

Publikačná činnosť je dostupná tu.

 

Stručný životopis 

1982 – 1986
filologická fakulta Štátneho pedagogického inštitútu v Lucku, Ukrajina

1986 – 1989: učiteľ ruského jazyka a svetovej literatúry na všeobecnovzdelávacej škole vo Volodymyre Volynskom

1989 – 2000
zástupca riaditeľa všeobecnovzdelávacej školy vo Volodymyre Volynskom

2000 – 2003
odborný asistent ukrajinskej a ruskej filológie na Štátnom krymskom inštitúte humanitných vied, Jalta

2003
prodekan fakulty na Krymskej univerzite humanitných vied v Jalte

2004 – 2010
dekan Historicko-filologickej fakulty na Krymskej univerzite humanitných vied v Jalte

2010 – 2014
riaditeľ Inštitútu filológie, dejín a umení / vedúci Katedry ruského jazyka, teórie a dejín literatúry na Krymskej univerzite humanitných vied v Jalte

2014 – 2019
profesor Katedry teórie a dejín svetovej literatúry Kyjevskej národnej lingvistickej univerzity

2020 –
profesor Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave