Granty

2018

Grant VEGA č. 1/0587/18 Minulosť a perspektívy hispanistiky na Slovensku (2018-2019)

Riešitelia:  doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD. (hlavná riešiteľka), doc. PhDr. Paulína Šišmišová, PhD., doc. Bohdan Ulašin, PhD., Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.,  Mgr. Silvia Vertanová, PhD., Mgr. Anna Ďurišíková, PhD., Mgr. Barbara Ďurčová (Sigmundová), PhD., PhDr. Mária Medveczká, PhD. (PdF UK Bratislava)

Cieľom projektu je zmapovať a na základe dobových súvislostí čo najkomplexnejšie zhodnotiť doterajší stav hispanistiky na Slovensku. Projekt sa zameriava najmä na prvé kultúrne a literárne kontakty s hispánskym svetom a na prvé kroky slovenskej hispanistiky ako samostatnej vednej disciplíny.

Základné impulzy k jej konštituovaniu vyšli z Katedry romanistiky FiF UK, preto je predmetom skúmania nielen mnohostranná činnosť zakladateľských osobností v päťdesiatych rokoch 20. storočia, ale aj hispanistická aktivita lektorov z externého prostredia v predchádzajúcom období. Výsledky bádania, ktoré sa u nás v takejto podobe doposiaľ nerealizovalo, sú východiskom pre zhodnotenie neskoršieho vývinu slovenskej hispanistiky, jej aktuálneho stavu a perspektív, poskytujúcim základ pre následnú konfrontáciu so situáciou v krajinách stredoeurópskeho priestoru.

 

Grant VEGA č. 1/0549/183: Filozofické a kozmologické aspekty chápania evolúcie vesmíru a miesta človeka v ňom (2018 – 2020), zodpovedná riešiteľka prof., PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

Výstupy Vertanová:

Этичность риторики и еë место в жизни современного человека (Etický rozmer rétoriky a jej miesto v živote súčasného človeka).  In: Zborník  abstraktov z konferencie XI. международная конференция Теоретическая и прикладная этика: Традиции  и перспективы – 2019, «К грядущему цифровому обществу. Опыт этического прогнозирования», Санкт-петербургский государ-ственный университет,  s. 23-24 [on-line](Dostupné na: philosophy.spbu.ru/userfiles/ethic/Theoretical%20and%20Applied%20Ethics/2019/TheoreticalandAppliedEthics2019ISBN.pdf).

 

 

2016

Grant KEGA č. 029EU-4/2016 Akademický a vedecký jazyk v univerzitnom prostredí (2016-2018)

Riešitelia: Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD. (za FiF UK), doc. Mgr. Ing. K. Seresovej, PhD. (hlavný riešiteľ za FAJ EUBA).

K predmetu skúmania predloženého projektu patrí sprostredkovanie akademického a vedeckého jazyka s dôrazom na identifikáciu špecifického štýlu vedeckého jazyka. Vedecký jazyk je  výsledkom a pracovným prostriedkom akademických procesov a komunikácie v akademickej oblasti univerzitného štúdia.

Výsledkom teoretickej časti výskumu je tvorba modernej, účelovo zameranej učebnice v nemeckom, anglickom, francúzskom a španielskom jazyku. Vysokoškolská učebnica Vedecký jazyk v univerzitnom prostredí bude zdrojom teoretických vedomostí z oblasti lingvistických základov akademického a vedeckého jazyka v odbornom kontexte a zároveň aj didaktickou strategickou pomôckou v procese praktického využitia vo vedeckej práci študentov. Projektovaná vysokoškolská učebnica bude mať potenciál osloviť všetky univerzitné a vysokoškolské inštitúcie na Slovensku. 

2014

grant VEGA č. 1/0119/14, 1277: Vplyv slovenčiny na španielsku slovnú zásobu - vytvorenie a analýza korpusu slovakizmov v španielskom jazyku (2014-2016), Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (Slovenská republika)

Riešitelia: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD. (vedúci projektu), Mgr. Silvia Vertanová, PhD. (zástupkyňa vedúceho projektu), Mgr. Barbara Ďurčová

Cieľ projektu: definovať, identifikovať a zozbierať slovakizmy v španielskom jazyku za účelom vytvorenia vlastného korpusu, vypracovať podrobná sémantickú štruktúru jednotiek korpusu a jednotlivým významom v prípade potreby priradiť geografické a stratifikačné rozšírenie v španielčine ako aj príslušnosť k vedeckému odboru, ak ide o význam terminologickej povahy, analyzovať inventár slovakizmov na základe: frekvencie použitia v španielčine; chronologického zoradenia podľa zaznamenaného prvého výskytu; spôsobov asimilácie slovakizmov na grafickej, fónickej a morfologickej rovine španielskeho jazyka.

Realizované aktivity: nákup odbornej literatúry, pracovné cesty za účelom terénneho výskumu

Publikačné výstupy:

ULAŠIN, Bohdan: La huellaléxicadeleslovaco en español: elcasode los nombrespropios. In: ¿Quovadis, Romanística? Bratislava, Univerzita Komenského, 2014, str. 252-262. ISBN: 918-80-223-3731-1

Ďalšie výstupy vyjdú ku koncu obdobia riešenia grantu (rok 2016).

grant VEGA č. 1/0853/14 Cervantesov Don Quijote vo svete a na Slovensku.

Riešitelia: doc. PhDr. Paulína Šišmišová, CSc. (hlavný riešiteľ); Prof. PhDr. Ladislav Šimon,  CSc.; PhDr. Aniko Dušíková,CSc.; PhDr.Eva Palkovičová, PhD.; Mgr. B.Ďurčová; Mgr.Anna Ďurišíková,  Mgr. M. Kopecký.

Cieľ projektu: zhodnotiť doterajší cervantesovský výskum na Slovensku, s dôrazom na slovenskú recepciu románu Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha. Podchytíme najdôležitejšie preklady románu do rôznych jazykov, pričom sa sústredíme najmä na jeho anglickú,  českú, francúzsku, maďarskú a  nemeckú  recepciu a preskúmame, ako román ovplyvnil  slovenskú  literatúru a kultúru. Osobitým predmetom výskumu je preklad J. Felixa (1950) a slovenské adaptácie tohto klasického diela svetovej literatúry.

grant KEGA č. 058UK-4/2014: Rétorické minimum pre študentov tlmočníctva (2014-2016), Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (Slovenská republika)

Riešitelia: Mgr. Silvia Vertánová, PhD. (vedúci riešiteľ), doc. Bohdan Ulašin (zástupca), Mgr. Pavol Štubňa, PhD., Mgr. Stanislava Moyšová, PhD., Mgr. Marcela Andoková, PhD.

Cieľ projektu:

Z dôvodu nedostatočnej rétorickej prípravy na nižších stupňoch štúdia a tiež absentujúcich talentových prijímacích skúšok v odbore prekladateľ/tlmočník vyvstala potreba vypracovať učebný materiál pre podporu rétorickej prípravy študentov tlmočníctva. Vytvorená učebnica pomáha rozvíjať kultivovaný prejav a elokvenciu v materinskom a následne študovanom cudzom jazyku. Okrem toho mapuje dejiny tlmočenia, procesy jeho vedeckého uchopovania,  poskytuje analýzu špecifík ústnej translácie z interdisciplinárneho pohľadu a ponúka stručný historický exkurz do počiatkov rétoriky. Následne vytvorené onomaziologické slovníky predstavujú tematicky zostavenú slovnú zásobu na podporu systematizovaného budovania osobného lexikónu tlmočníka.

Realizované aktivity počas projektu: nákup techniky (skener) a pomôcok pre potreby výučby (tlmočnícke slúchadlá), nákup odbornej literatúry a slovníkov, realizácia celofakultných predmetov (Umenie rétoriky a jej využitie dnes, Rétorika pre tlmočníkov – M. Andoková).  Po ukončení projektu autorský kolektív zorganizoval na pôde FiF UK  kolokvium pod názvom: Príprava tlmočníkov (a iných interkultúrnych mediátorov) na Slovensku  (18. 2. 2016) s účasťou predstaviteľov z viacerých slovenských univerzít, kde sa vyučuje translatológia.

Publikačné výstupy:

Vertanová, S.: El actual discurso político eslovaco. Algunos escollos de su interpretación al español. In: Quo vadis Romanística? Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, s. 263-269. ISBN 978-80-223-3731-1 

Vertanová, S. –  Andoková, M. –  Štubňa, P. – Moyšová, S.: Tlmočník ako rečník. Učebnica pre študentov tlmočníctva. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015, 231 s. 

Vertanová, S. – Moyšová, S.: Význam rétoriky v príprave tlmočníkov (a pre univerzitné vzdelávanie všeobecne.  In: Preklad a tlmočenie 12: hybridita a kreolizácia v preklade a translatológii, Banská Bystrica: Belianum, 2016, ISBN 978-80-557-1204-8,  s. 226-236

Vertanová, S.: Tezaurus tlmočníka zo/do španielčiny. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017,  232 s.  ISBN 978-80-223-4318-3

Vertanová, S.:  La importancia de la oratoria en la preparación de intérpretes y para la enseňaza universitaria en general. In: Palabra en la Educación: la reflexión de la práctica educativa a través de la palabra.  Vigo: Academia del Hispanismo (Biblioteca contemporánea; 32), 2017, s. 347-354 - ISBN 978-84-16187-73-7.

Moyšová, S.: Franzúzsko-slovenský tematický tezaurus. Právo, financie, životné prostredie, medicína a iné. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018,  238 s. ISBN 978-80-223-4570-5

2012

grant VEGA č. 1/0480/12 Jozef Felix (1913-1977) a cesta k vedeckému konštituovaniu slovenskej romanistiky (2012-13)

Riešitelia: za FFUK - doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc. (hlavný riešiteľ), doc. PhDr. Paulína Šišmišová. CSc., PhDr. Eva Palkovičová, PhD., Mgr. Tatiana Paholíková, doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD. (Ústav svetovej literatúry SAV)

Cieľ projektu: cieľom projektu bolo systematické zhodnotenie tvorby a vedeckej metódy Jozefa Felixa ako zakladateľa slovenskej romanistiky. Projekt sa zameral na spoločné romanistické skúmanie literárno-historického a prekladateľského diela J. Felixa a jeho komplexné spracovanie, ktoré dosiaľ v slovenskom literárnovednom výskume nevzniklo, a to spojením bádania v oblasti francúzskej, španielskej a talianskej literatúry, ktoré predstavuje nóvum aj v rámci romanistiky. Tento cieľ bol splnený.

Druhým cieľom projektu bolo preskúmať aj nepublikované materiály v archívoch a na ich základe zrekonštruovať nové súvislosti autorovej tvorby a ich prípadný medzinárodný rozmer. Splnením tohto cieľa je primárny výskum riešiteliek, štúdium v archívoch a následné syntetické zhodnotenie materiálu.

Publikačný výstup: kolektívna monografia Jozef Felix (1913-1977) a cesta k modernej slovenskej romanistike. Zostavovateľka J. Truhlářová. ISBN 978-80-224-1346-6.

Konferencie k 100. výročiu narodenia Jozefa Felixa , ktorá sa uskutočnila 17.mája 2013.

grant VEGA č. V-12-055-00 Dejiny rumunskej literatúry. Literárne dianie v kultúrnom priestore (2012-14)

Riešitelia: doc. PhDr. Jana Páleníková, CSc. (za FiF UK), PhDr. Libuša Vajdová, CSc. (hlavný riešiteľ za ÚSL SAV).

Cieľ projektu: realizovať výskum literárnohistorického procesu  z hľadiska meniacej sa paradigmy historiografie; identifikovať hlavné kultúrne modely a predstavy v rôznych obdobiach  dejín rumunskej literatúry; vysvetliť konštrukciu  literárnych diel a tendencií vo vzťahu k identitárnym diskurzom rôznych období; spracovať celý literárnohistorický proces, osvetliť priebeh, bifurkácie vývinu a zmeny trajektórií, privlastňovanie, prepájanie a splývanie literárnych javov s cieľom overiť doterajšie literárnohistorické modely; pripraviť záverečnú monografiu.

Realizované aktivity: medzinárodný seminár spolupracovníkov na tému „Ako písať dejiny rumunskej literatúry?“ a problémov plynúcich z jej špecifického charakteru. Praha 20.11.2012.

Medzinárodná konferencia na tému Fikcia a non-fikcia v dejinách literatúry, umenia a kultúry. Praha 23.-24.10 2013.

Publikačné výstupy: Páleníková, Jana: Miesto „starej literatúry“ v dejinách rumunskej literatúry. (Referát odznel na seminári v Prahe 20.11.2012, bol vydaný vo forme brožúry a je aj v elektronickej podobe).

Páleníková, Jana: Jurnalul de M. Sebastian in predarea literaturii interbelice la Universitatea Komensky. Príspevok bude súčasťou zborníka z medzinárodnej konferencie v Prahe 23.-24.10.2013, v tlači.

Monografia „Dejiny rumunskej literatúry“ bude publikovaná v roku 2015.

grant Literárneho informačného centra / SLOLIA: Preklad do španielčiny a vydanie výberu Dobšinského rozprávok (2012), Ministerstvo kultúry SR (Slovenská republika)

Riešitelia: EdicionesXorki, Madrid, Španielsko (zmluvné vydavateľstvo), Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

Cieľ: preložiť a vydať výber z Dobšinského rozprávok do španielčiny.

Publikačný výstup:

KOVACHOVA RIVERA DE ROSALES, Valeria - ULAŠIN, Bohdan - FRATEROVA, Zuzana: Cuentos eslovacos de tradicion oral. Madrid, Ediciones Xorki, 2012, 239 strán. ISBN 978-84-940504-0-4

Grant mladých UK/543/2012 Analýza poviedok Jorgeho Luisa Borgesa a ich slovenských prekladov (2012)

Riešiteľka: Mgr. Barbora Ďurčová

Cieľ projektu: projekt je súčasťou dizertačnej práce, ktorá skúma špecifiká prekladu literárnych textov Jorgeho Luisa Borgesa

Realizované aktivity: nákup odbornej literatúry

Publikačný výstup:

Čiastkový výstup: ĎURČOVÁ, B. En torno a las traducciones eslovacas de El milagrosecreto de Jorge Luis Borges. In ¿Quo Vadis Romanística? Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014.

Záverečným výstupom bude dizertačná práca riešiteľky

 

 

2011

grant VEGA č. 1/0376/11: Etnické predsudky v jazyku - lexikálno-sémantická analýza súčasného stavu v románskych jazykoch (2011-2013), Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (Slovenská republika)

Riešitelia: Mgr. Bohdan Ulašin, PhD. (vedúci projektu), PhDr. Roman Sehnal, PhD. (zástupca vedúceho projektu), Mgr. Martin Dorko, Mgr. Milan Kopecký, Mgr. Jana Marcelliová, PhD., Mgr. Zuzana Puchovská, PhD.

Cieľ projektu: zmapovanie stavu a následnú analýzu druhotných významov etnoným v piatich románskych jazykoch (španielčina, francúzština, taliančina, portugalčina, rumunčina). Realizované aktivity: nákup odbornej literatúry, pracovné cesty za účelom terénneho výskumu, záverečná konferencia.

Publikačný výstup:

ULAŠIN, Bohdan a kol.: Etnické predsudky v jazyku - lexikálno-sémantická analýza súčasného stavu v románskych jazykoch. Bratislava, UK, 2014. ISBN 978-80-223-3543-0

Etnické predsudky v jazyku lexikálno-sémantická analýza súčasného stavu v románskych jazykoch. Výstupná konferencia projektu VEGA, č. 1/0376/11 26.9.2013 FIFUK

Grant APVV  SK-PT-0019-10  Elektronický portugalsko-slovenský/slovensko portugalský slovník (2011-12)

Riešitelia: Mgr. Jana  Marcelliová PhD. (hlavný riešiteľ), Mgr. Lenka Cinková, Mgr. Silvia Slaničková

Výstup: elektronický portugalsko-slovenský/slovensko portugalský slovník. 2013

2008

grant VEGA č. 1/0498/08 Teória a prax umeleckého prekladu v románskych krajinách (2008-10)

Riešitelia: Doc. PhDr. Paulína Šišmišová, CSc. (hlavná riešiteľka) ; Doc. PhDr. K. Bednárová, CSc.; Doc. PhDr. F. Hruška, CSc.; Doc. PhDr. J. Páleníková, CSc.; Doc. PhDr. J. Truhlářová, CSc.; Mgr. R. Bojničanová, PhD.; Mgr. J. Marcelliová, PhD.; PhDr. Eva Palkovičová, PhD.; Mgr.  M. Biroščáková; Mgr. B. Cosculluela; Mgr. M.Kopecký.

Cieľ projektu: cieľom projektu bolo preskúmať trendy teórie umeleckého prekladu v románskych krajinách (Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Rumunsko,  latinskoamerické krajiny) a zmapovať spôsoby, ako sa v týchto krajinách prekladajú texty umeleckej literatúry. Predstaviť tematickú rôznorodosť a úroveň translatologických reflexií v jednotlivých románskych krajinách.

Publikačné výstupy:

1. Výsledkom prvej etapy riešenia bola antológia  komentovaných textov o preklade v románskych krajinách s názvom Translatologické štúdie. Teória, história a prax prekladu v románskych krajinách. (Vybrané texty). Ed. P. Šišmišová,  Bratislava: AnaPress, 2010, 238 s. ISBN 978-80-89137-64-0. Publikácia bola  ocenená Prémiou Literárneho fondu SR v súbehu Ceny Mateja Bela

2. Výsledkom druhej etapy riešenia bol medzinárodný vedecký seminár, ktorý sa konal na FF UK v dňoch 23.- 24. septembra 2010. Príspevky vyšli knižne v zborníku:  Translatolofické reflexie: umelecký preklad z/do románskych jazykov. Zost. J. Páleniková, P. Šišmišová, Bratislava: Ana Press, 2010, 307 s. ISBN 978-80-89137-70-1

2007-2004

grant KEGA č. 3/4007/06: Dynamika foriem významu v románskych jazykoch z lingvistického a prekladateľského hľadiska (2006-2008), Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (Slovenská republika)

 

Riešitelia: doc. PhDr. Ján Taraba, CSc. (vedúci projektu), Mgr. Bohdan Ulašin, PhD., Mgr. SilviaVertanová, PhD.

Cieľ: v rámci svojej účasti na grante som sa zameral na faktory, ktoré viedli k vzniku fenoménu etymologických dubliet v španielskom jazyku a súčasný stav koexistencie týchto dubliet spolu s podrobnou analýzou sémantických a štylistických rozdielov medzi jednotlivými členmi dubliet.

Publikačný výstup:

1.  ULAŠIN, Bohdan: Los dobletes en español. In: XII encuentro de profesores de español – Actas, (zborník z konferencie). Bratislava: AnaPress, 2008, str. 113-118. ISBN 978-80-89137-42-8.

2. ULAŠIN, Bohdan: Etymologické dublety v španielčine. In: Ján Taraba, Bohdan Ulašin (eds.): Dynamika foriem významu v románskych jazykoch. Bratislava, Univerzita Komenského, 2012, str. 7-82. ISBN 978-80-223-2553-0.

3. VERTANOVÁ, S.: Dynamika tvorby nových významov procesmi  frazeologizácie – Niekoľko poznámok o sémantických odlišnostiach substantív v slovenskej a španielskej somatofrazeológii. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského PHILOLOGICA, ročník LXIII, Bratislava: UK, 2007, s. 138-146, ISBN: 978-80-223-2384-0.

 

 

grant č. 282/2004: Registro coloquial en elespañol peninsular contemporáneo (2004-2005),  Katedra Alexandra Dubčeka, Univerzita Complutense v Madride (Španielske kráľovstvo)

Riešitelia: Mgr. Bohdan Ulašin (hlavný riešiteľ)

Cieľ projektu: analýza španielskeho hovorového štýlu a slangu vo všetkých jazykových rovinách, určenie a klasifikácia jazykových prostriedkov, ktoré sa v tomto štýle používajú, pre potreby slovenských hispoanistov, prekladateľov a tlmočníkov.

Realizované aktivity: nákup odbornej literatúry.

Publikačný výstup:

1. ULAŠIN, Bohdan: Comparaciones y refranes en el español coloquial. In: VII encuentro de profesores de español – Actas, (zborník z konferencie). Bratislava: AnaPress, 2004. ISBN 80-89137-07-5

2. ULAŠIN, Bohdan: Lenguajepoético y coloquial – ¿(des) igualdad? In: IV Coloquio internacional – Actas, (zborník z konferencie). Bratislava, Wien: AnaPress, 2004, str. 157-163. ISBN 80-89137-02-4

3. ULAŠIN, Bohdan: Registro coloquial del español peninsular contemporáneo. FIF UK, Bratislava, 2006, 314 str. Nevydaná dizertačná práca.