Témy záverečných prác

Témy záverečných prác na akademický rok 2024/2025

Témy záverečných prác v bakalárskom a magisterskom študijnom programe Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii:

 

ŠKOLITEĽKA: doc. Mgr. Silvia Bondarenko Vertanová, PhD.

bc.

1. Vývoj myslenia o frazeológii v hispanofónnej jazykovede

2. Poviedková tvorba v súčasnej kubánskej literatúre.

3. Osobitosti jazyka z oblasti športu. (Na príklade konkrétnej šport. disciplíny) 

mgr.

1. Rétorické figúry v súčasnom španielskom politickom diskurze

2. Problematika ekvivalentácie frazém v umeleckom diele (Analýza konkrétneho prekladu)

3. Jazyková preskripcia – komparácia slovenského a španielskeho vývoja

4. Vybrané okruhy problémov pri odbornom preklade zo/do španielčiny (dokumentované na konkrétnom texte)

5. Glosár názvoslovia z vybranej oblasti 

 

ŠKOLITEĽKA: doc. Mgr. Mónica Sánchez, PhD.

bc.

1. Súdny tlmočník na Slovensku a v Španielsku

2. El cine como mecanismo de crítica y de oposición: análisis de las películas El espíritu de la colmena y La oreja

3. Vlastná téma po dohode so školiteľkou

mgr.

1. Treinta años de relaciones diplomáticas entre Eslovaquia y España

2. La interpretación en el sector automotriz: estudio de caso

3. Vlastná téma po dohode so školiteľkou

 

ŠKOLITEĽKA: doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD.

bc.

1. Album cubano de lo bueno y lo bello (obraz ženy v časopiseckom projekte Gertrudis Gómez de Avellaneda)

2. Hispánska Amerika v piesňových textoch Mercedes Sosa

3. Komentovaný preklad kratšieho španielskeho textu do slovenčiny
 

mgr.

1. Kritické čítanie slovenského prekladu diela Isabel Allende: Paula

2.Recepcia kubánskej literatúry na Slovensku (detektívny román, sci-fi)

3. Slovenské preklady diela Federica Garcíu Lorcu (kritická analýza)

 

ŠKOLITEĽ: prof. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

bc.

1. Problematika prekladu názvov knižných a filmografických diel do španielčiny

2. Problematika tvorby plurálu v neologických prevzatiach do španielčiny

3. Vnútrojazykové prevzatia: hispanoamerikanizmy v európskej španielčine

mgr.

1. Problematika prekladu andalucizmov a ich kultúrneho rozmeru

2. Anglicizmy v španielčine a slovenčine: komparatívna analýza

3. Lingvodidaktické porovnanie problematických gramatických javov španielskych študentov pri výučbe slovenčiny a slovenských študentov pri výučbe španielčiny

4. Proces akceptácie a metodika výberu neologizmov do normatívneho Slovníka španielskeho jazyka RAE