prof. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

Miestnosť: G 349

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: streda 9.00 - 10.30

Klapka: 2372

V rokoch 1998-2003 študoval na FIF UK v Bratislave kombináciu odborov anglický jazyk a literatúra - španielsky jazyk a literatúra. Hneď po skončení štúdia zostal na Katedre romanistiky FIF UK, kde bol prijatý na denné doktorandské štúdium. Od akademického roku 2006/2007 pôsobí na Katedre romanistiky, najprv ako odborný asistent a od roku 2014 ako docent. Vzdelanie si dopĺňal na štipendijných pobytoch na madridskej Univerzite Complutense, ďalej na univerzitách v Salamanke a Granade. Jeho hlavnými výskumnými oblasťami sú: kontrastívna gramatika a sémantika, etymológia španielskej slovnej zásoby a španielsky slang. Viedol a vedie viaceré vedecké projekty. Bol hlavným iniciátorom a zostavovateľom prvého prekladu výberu Dobšinského rozprávok do španielskeho jazyka. V súčasnosti je vedúcim sekcie hispanistiky.

Predmety:

Lexikológia španielskeho jazyka

Morfológia španielskeho jazyka

Syntax španielskeho jazyka

Štylistika španielskeho jazyka

Preklad odborného textu do slovenčiny

Simultánne tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie

Výber z publikačnej činnosti:

1. Citáty slávnych v španielčine. In: Študentská vedecká konferencia 2001/2002. Zborník príspevkov (Katedra ruského jazyka a lit., Katedra slovanských filológií, Katedra slovenského jazyka, Katedra romanistiky). Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2002, str. 32-37.

2. Comparaciones y refranes en el español coloquial. In: VII encuentro de profesores de español - Actas, (zborník z konferencie). Bratislava: AnaPress, 2004. ISBN 80-89137-07-5

3. Lenguaje poético y coloquial - ¿(des)igualdad? In: IV Coloquio internacional - Actas, (zborník z konferencie). Bratislava, Wien: AnaPress, 2004, str. 157-163. ISBN 80-89137-02-4

4. Vlk v stredovekej ľudovej kultúre na Slovensku. (spoluator MALINIAK, Pavol). In: Pohanstvo a kresťanstvo, Banská Bystrica 2003, (zborník z konferencie). Bratislava: Chronos, 2004, str. 235-246. ISBN 80-89027-12-1

5. "Sacando colores al español." In: VIII encuentro de profesores de español - Actas. Bratislava: AnaPress, 2005, str. 141-154. ISBN 80-89137-11-3.

6. Préstamos en el argot español. In: Studia Romanistica 6, Ostrava, FF Ostravská univerzita, 2006, str. 117-129. ISBN 80-7368-163-3.

7. Registro coloquial del español peninsular contemporáneo. FIF UK, Bratislava, 2006, 314 str. Nevydaná dizertačná práca.

8. Funciones del registro coloquial y los mecanismos lingüísticos para realizarlas. In: XI encuentro de profesores de español - Actas, (zborník z konferencie). Bratislava: AnaPress, 2007, str. 107-128. ISBN 978-80-89137-32-9

9. Lecturas sobre América Latina. Bratislava, Ekonomická univerzita, 2006, 122 str. ISBN 80-225-2262-7 (spolueditor).

10. Procesos morfológicos de la formación de palabras univerbales en el argot español de España. In: Universitas Comeniana - Philologica LXIII, (zborník Filozofickej fakulty). Bratislava, Univerzita Komenského, 2007, str. 112-137. ISBN 978-80-223-2384-0.

11. Pronuncación y ortografía del argot del español europeo. In: Studia Romanica Bratislavensia 2 - Homenaje a Ladislav Trup. Bratislava, Anapress, 2008, str. 173-180. ISBN 978-80-89137-39-8.

12. Realidad moderna y su reflejo en el argot del español europeo. In: Zborník z Medzinárodnej konferencie : La Grandeza y la Decadencia de la Palabra en el Siglo XXI. Romanica Olomucensia XVIII. Actas Univeritatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 92, Univerzita Olomouc, 2007, str. 297-303, ISBN 978-80-244-1820-9.

13. "Creación semántica en el argot". In: Studia Romanica Bratislavensia 4 - Homenaje a Michael Metzeltin. Bratislava : AnaPress, 2008, str. 179-188. ISBN 978-80-89137-40-4

14. Los dobletes en español. In: XII encuentro de profesores de español - Actas, (zborník z konferencie). Bratislava: AnaPress, 2008, str. 113-118. ISBN 978-80-89137-42-8

15. Španielčina pre samoukov. Bratislava: Eastonebooks, 2009, ISBN 978-80-8109-106-3

16. Fuentes para la formación de nuevas expresiones coloquiales. In: Studia Romanica Bratislavensia 8 - Jornadas de estudios románicos, Sección de Hispanística, Tomo II: Lingüística. Bratislava: AnaPress, 2009, str. 315-326. ISBN 978-80-89137-53-4.

17. Sinonimia en el registro coloquial. In: Omul şi mitul - Fiinţa umanǎ şi aventura spiritului întru cunoaştere, Dimensiune miticǎ şi demitizare. Suceava, Editia, 2009, str. 337-344. ISSN 1843-7087.

18. Clasificación del estilo coloquial. Studia romanistica Beliana. Banská Bystrica, UMB, 2009, str. 467-475. ISBN 978-80-8083-858-4.

19. Eslovaquismos y bohemismos en español. In: Eslavística Complutense. Madrid, Universidad Complutense, 2011, págs. 73 - 83. ISBN 978-80-89137-76-3.

20. Elementos característicos de la morfosintaxis coloquial. In: Tkáčiková, Eva (ed.) Philologia XXI, supplementum II. Bratislava, Univerzita Komenského, 2011, str. 216-224. ISBN 978-80-223-3017-6.

21. Los préstamos eslavos al español en los últimos veinte años. In: Bohdan Ulašin, Silvia Vertanová (eds.): Nuevas teorías, modelos y su aplicación en lingüística, literatura, traductología y didáctica en los últimos 20 años. Bratislava, AnaPress, 2011, str. 343-355, ISBN 978-80-89137-76-3.

22. Breve esbozo de los procesos de asimilación de los eslavismos al castellano. In: Eslavística Complutense. Madrid, Universidad Complutense, 2012, str. 117-125, ISSN 1578-1763.

23. Consecución temporal: posibilidades de jugar. In: Branka Kalenić Ramšak, Jasmina Markič, Barbara Pihler, Maja Šabec (eds.): Verba Hispanica, XX/1. Ljubljana, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Ljubljana, 2012, str. 365-374. ISSN 0353-9660.

24. Etymologické dublety v španielčine. In: Ján Taraba, Bohdan Ulašin (eds.): Dynamika foriem významu v románskych jazykoch. Bratislava, Univerzita Komenského, 2012, str. 7-82. ISBN 978-80-223-2553-0.

25. Valeria Kovachova Rivera de Rosales, Bohdan Ulašin, Zuzana Fráterová: Cuentos eslovacos de tradicion oral. Madrid, Ediciones Xorki, 2012, 239 strán. ISBN 978-84-940504-0-4.

Projekty a granty

1. Súčasná hovorová európska španielčina (hlavný riešiteľ) - Grant Katedry Alexandra Dubčeka (2004-2005).

2. Dynamika foriem významu v románskych jazykoch z lingvistického a prekladateľského hľadiska - Projekt KEGA č. 3/4007/06 (spoluriešiteľ)

3. Etnické predsudky v jazyku - lexikálno-sémantická analýza súčasného stavu v románskych jazykoch - projekt VEGA, č. 1/0376/11 (vedúci projektu)

4. Vplyv slovenčiny na španielsku slovnú zásobu - vytvorenie a analýza korpusu slovakizmov v španielskom jazyku - projekt VEGA, č. 1/0119/14 (vedúci projektu)

5. Rétorické minimum pre študentov tlmočníctva - projekt KEGA, č. 058UK-4/2014 (spoluriešiteľ)