Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Silvia Vertanová, PhD.

Miestnosť: G 334

Konzultačné hodiny ZS 2019/2020: utorok 10.45 - 12.15

Pochádza z Bratislavy. Na Filozofickej fakulte UK Bratislava vyštudovala odbor prekladateľ/tlmočník v jazykovej kombinácii španielčina/nemčina (1991–1996). Jazykové kompetencie si rozvíjala prostredníctvom zahraničných štipendijných pobytov už v rámci štúdia (1993/94: Otto-Friedrich Universität Bamberg, Nemecko). V historicky prvom ročníku Prekladateľskej olympiády, organizovanej FF UK v spolupráci so Slovenským literárnym fondom v akademickom roku 1994/95,  získala 1. miesto v kategórii umeleckého prekladu s prekladom úryvku z diela Patrika Süskinda „Die Geschichte von Herrn Sommer“. (Preklad sa dočkal vydania v roku 2007.) Po ukončení štúdia pokračovala na Katedre romanistiky v internej doktorantúre. Potom, ako sa v roku 1998 stala riadnym členom katedry, doktorandské štúdium dokončila v externom režime. Dizertačnú prácu pod názvom „Španielska somatofrazeológia v komparácii so slovenskou“ obhájila v roku 2005. Počas doktorandského štúdia absolvovala jazykový kurz v Španielsku (1999: Universidad Complutense Madrid) a polročný študijný pobyt na Kube (1999/2000: Universidad de Oscar Lucero Moya, Holguín). Vzdelanie si dopĺňa naďalej: Európsky kurz konferenčného tlmočenia, (2005/2006: FFUK Bratislava), Kurz španielskeho jazyka a kultúry (2007: Universidad Granada), Kurz sprievodcu v cestovnom ruchu (2008: Ekonomická Univerzita Bratislava), Kurz obchodnej španielčiny  formou e-learningu (2010: Fundación de la Universidad La  Rioja, Instituto Cervantes, Španielsko).

 

Aktuálne sa venuje výučbe predmetov:

Fonetika a fonológia  španielskeho jazyka

Obchodná španielčina (príprava pre tlmočníkov)

Simultánne tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie

Kondenzácia a amplifikácia rečového prejavu (cvičenia rétoriky v španielčine)

Frazeológia španielskeho jazyka

(Základy prekladu právnych textov)

 

Doposiaľ tútorované záverečné práce:

 

2002

ODRAZ ŽENY V ZKRADLE FRAZEOLÓGIE, Nitrianská Alica

2003

ŠPANIELSKA TERMINOLÓGIA V OBLASTI INVESTIČNÉHO BANKOVNÍCTVA, Gajdošíková Katarína

2005

EL CASTELLANO Y EL CATALÁN  A LO LARGO DE SU HISTORIA.

EL BILINGÜISMO COMO CONSECUENCIA, Ondrášková Oľga

2007

ANÁLISIS DEL DISCURSO FRANQUISTA:  IDEOLOGÍA Y TERMINOLOGÍA DE UN RÉGIMEN, Secci Marianna

2008

KOLOKÁCIE V ŠPANIELSKOM JAZYKU, Miklášková Daniela

2008

KOMPARÁCIA TEÓRIE PARTIKÚL  V SL. A V  ŠP. LINGVISTIKE, Oršulová Silvia

2008

FRAZEOLÓGIA  A POLYSÉMIA.  ĽUDSKÉ VLASTNOSTI, POCITY A STAVY, Zápražná Milena

2008

ZVIERATÁ V ŠPANIELSKEJ PAREMIOLÓGII – bakalárska, Okaníková Lucie

2011

KOLOKÁCIE TLMOČENÝCH PREJAVOV V INŠTITÚCIÁCH EÚ, Dírerová Janka

2011

TECHNIKY  TRÉNOVANIA PAMÄTI PRE TLMOČNÍKOV, Moravcová Lucia

2011

LOS MEDIOS LINGÜÍSTICOS EXPRESIVOS EN ESPAÑOL CON EJEMPLOS DE LA OBRA DE M. DELIBES: CINCO HORAS CON MARIO, Ďuračková Petra

2012

EL BILINGÜISMO Y SU IMPACTO SOBRE LA  INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA Y SIMULTÁNEA, Slobodová Monika

2012

PROBLEMATIKA ANTICIPÁCIE pRi TLMOčENÍ ZO ŠPANIELČINY DO SLOVENČINY, Puškárová Silvia

2012

EL PARLACHE COLOMBIANO. OPIS JAZYKOVÉHO FENOMÉNU – bakalárska, Ďuraško Marek

 

 

 Z publikačnej činnosti v oblasti jazykovedy:

 1. Reflejo de la influencia intercultural en la somatofraseología – Acerca de la influencia del superstrato germánico en la Península Ibérica. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského PHILOLOGICA, ročník L, Bratislava : UK, 1999, str.145-151. ISBN: 80-223-1225-8

 2. Algunas notas sobre la diferencia entre la fraseología espaňola y eslovaca. In:  Boletín del Instituto Austríaco para el Este y Sudeste Europeo de Bratislava: 1 er  Coloquio Internacional ?Qué es la cultura en la tradición espaňola e hispanoamericana?, LETRA, Bratislava, Wien 1999,  str. 91-93, ISBN: 80-967905-5-2        

 3. Fraseologismos y polisemia. Estudio contrastivo de la fraseología espaňola, eslovaca y checa. In : Studia romanistica - Zborník Filozofickej fakulty  Univerzity Ostrava, č. 5, 222/2005,  str. 93-100, ISBN: 80-7368-061-0

 4. Frazéma ako  prostriedok  obohacovania  jazyka – Korelácia frazematickej  a sémantickej výdatnosti  somatosubstantív. In: Zborník z Medzinárodného vedeckého semináru “Filologické teórie, praktická aplikácia a evalvácia vedomostí” FF Univerzity sv . Cyrila a Metoda v Trnave, 2005. (Dostupné na CD-R) ISBN: 80-890-3489-6

 5. Dynamika tvorby nových významov procesmi  frazeologizácie – Niekoľko poznámok o sé-mantických odlišnostiach substantív v slovenskej a španielskej somatofrazeológii. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského PHILOLOGICA, ročník LXIII, Bratislava : UK, 2007, str. 138-146, ISBN: 978-80-223-2384-0

 6. ¿Cuántos significados se le pueden cargar a una palabra? In: Zborník z Medzinárodnej konferencie :  La Grandeza y la Decadencia de la Palabra en el Siglo XXI. Romanica Olomucensia XVIII. Actas Univeritatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 92, Univerzita Olomouc, 2007,  str.  317-324, ISBN 978-80-244-1820-9

 7. Acerca de una retrospectiva y perspectivas de la investigación fraseológica. In: Studia Romanica Bratislavensia 2 – Homenaje a Ladislav Trup, Bratislava : AnaPress, 2008, str. 181-200. ISBN 978-80-89137-39-8

 8. Fraseología en la cabina de interpretación – Acerca de la preparación de futuros intérpretes. In: XII encuentro de profesores de español (2007)  – Actas, 2008, Bratislava : AnaPress, 2008, str. 51-66, ISBN 978-80-89137-42-8

 9. De las partículas eslovacas a los marcadores de discurso españoles y vice versa. In. Studia Romanica Bratislavensia 4 – Homenaje a Michael Metzeltin,  Bratislava : AnaPress, 2008,  str. 189–194. ISBN 978-80-89137-40-4

 10. Partículas como problema translatológico. In. Studia Romanica Bratislavensia 4, Zborník z Medzinárodnej konferencie “Dni románskych štúdií“, Bratislava, 26.–27. 9.  2008, Bratislava : AnaPress, 2009,  Actas. Tomo II: Lingüística, str.345-356, ISBN 978-80-89137-53-4

 11. La Rétorica - ¿un reto para la enseñanza de idiomas? In: Zborník z 1. Medzinárodnej konferencie Slovenskej asociácie učiteľov španielčiny a XV Encuentro de Profesores de Español de Eslovaquia,  (19. -20. 3. 2011, Bratislava), Bratislava : AnaPress, 2011,  Actas, str.135-141, ISBN 978-80-89137-75-6

 12. K prekladu liteáronymie. In: Zborník Philologica (v tlači)

 

Z prekladateľskej činnosti:

 1.  Carbonell Ladish Lorraine: Strach z jedla (Preklad zo španielskej verzie „Miedo  a comer“), Bratislava : Epos, 2006. ISBN: 80-89191-44-4

2.  Ondriaš, Karol: Socialismo versus capitalismo (Preklad zo slovenského originálu   „Socializmus verzus kapitalizmus“), 2006 (prístupné na internete) 

3. Süskind, Patrick: Príbeh pána Letka (Preklad z nemeckého originálu “Die Geschichte von Herrn Sommer“), Bratislava : Belimex, 2007. ISBN: 978-80-89272-25-9

4. Miró, Pau: Úsmev slona (Preklad zo španielskej verzie “La sonrisa del elefante“), Bratislava, Divadelný  ústav – Edícia vreckovky, 2008. ISBN 978-80-89369-01-0

5.  Fidel Castro Ruz: Strategické víťazstvo. (Preklad zo španielskeho originálu „La Victoria Estratégica“),  Bratislava :  Ottovo nakladatelstvo,  2012 (spoluprekladateľ:  Maroš Púchovský)

 

Projekty a granty

 1.   Dynamika foriem významu v románskych jazykoch z lingvistického a prekladateľského hľadiska - Projekt KEGA č. 3/4007/06 (spoluriešiteľka)