doc. PhDr. Paulína Šišmišová, CSc.

Miestnosť: G 342

Konzultačné hodiny LS 2019/2020: štvrtok 10.50 - 12.20

 

Školiteľka doktorandov v študijnom odbore literárna veda a prekladateľstvo a tlmočníctvo na FF UK v Bratislava.

 

Posudzovateľka doktorandských dizertačných prác na FF UK a iných slovenských a českých univerzitách.

Krátkodobé prednáškové pobyty na zahraničných univerzitách (Córdoba, Brnom, Málaga, , Valladolid, Zaragoza).

Členka redakčnej rady časopisu: Svět literatury ( vydáva Filozofická fakulta KU v Prahe.

Členka recenznej rady časopisu Etudes romanes de Brno.

Členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry.

Cena rektora PU za monografiu Literatúra alebo filozofia? (Dva portréty), Prešov 2003

Viacnásobné ocenenie prémiou Literárneho fondu za odborný a umelecký preklad.