doc. Mgr. Silvia Bondarenko Vertánová, PhD.

Miestnosť G 334

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: streda 9.00 - 11.30

Klapka: 2369

Pochádza z Bratislavy. Na Filozofickej fakulte UK Bratislava vyštudovala odbor prekladateľ/tlmočník v jazykovej kombinácii španielčina/nemčina (1991–1996). Jazykové kompetencie si rozvíjala prostredníctvom zahraničných štipendijných pobytov už v rámci štúdia (1993/94: Otto-Friedrich Universität Bamberg, Nemecko). V historicky prvom ročníku Prekladateľskej olympiády, organizovanej FF UK v spolupráci so Slovenským literárnym fondom v akademickom roku 1994/95,  získala 1. miesto v kategórii umeleckého prekladu s prekladom úryvku z diela Patrika Süskinda „Die Geschichte von Herrn Sommer“. (Preklad sa dočkal vydania v roku 2007.) Po ukončení štúdia pokračovala na Katedre romanistiky v internej doktorantúre. Potom, ako sa v roku 1998 stala riadnym členom katedry, doktorandské štúdium dokončila v externom režime. Dizertačnú prácu pod názvom „Španielska somatofrazeológia v komparácii so slovenskou“ obhájila v roku 2005. Počas doktorandského štúdia absolvovala jazykový kurz v Španielsku (1999: Universidad Complutense Madrid) a polročný študijný pobyt na Kube (1999/2000: Universidad de Oscar Lucero Moya, Holguín). Vzdelanie si dopĺňa naďalej: Európsky kurz konferenčného tlmočenia, (2005/2006: FFUK Bratislava), Kurz španielskeho jazyka a kultúry (2007: Universidad Granada), Kurz sprievodcu v cestovnom ruchu (2008: Ekonomická Univerzita Bratislava), Kurz obchodnej španielčiny  formou e-learningu (2010: Fundación de la Universidad La  Rioja, Instituto Cervantes, Španielsko).

Výučba:

Fonetika a fonológia  španielskeho jazyka

Frazeológia španielskeho jazyka

Proseminár  prekladu a tlmočenia

Simultánne tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie

Praktická rétorika v španielčine

Odborný preklad – ekonomické a právne texty  

 Z publikačnej činnosti:

1. Tlmočník ako rečník. Učebnica pre študentov tlmočníctva. (38 %, 7,9 AH) (spoluautori M. Andoková, P. Štubňa, S. Moyšová) Bratislava: UK, 2015, 231 s., ISBN  978-80-223-4030-4

2. Fonetika, fonológia, fonosyntax španielskeho jazyka na pozadí artikulačnej bázy slovenčiny. Bratislava: UK, 2019, 126 s. ISBN 978-80-223-4674-0

3. Tezaurus tlmočníka zo/do španielčiny. Vysokoškolské skriptum pre študentov tlmočníctva. Bratislava: UK, 2017. 232 s. ISBN 978-80-223-4318-3

4. Praxeológia tlmočenia. Silvia Vertanová – Tomáš Sovinec. In: Interdisciplinárne prístupy v teórii a didaktike tlmočenia. - Bratislava : Z-F Lingua, 2017. - ISBN 978-80-8177-037-1. - S. 95-135

5. Interdisciplinarita ako inovácia vo výučbe tlmočenia. Silvia Vertanová – Marcela Andoková. In: Interdisciplinárne prístupy v teórii a didaktike tlmočenia. - Bratislava : Z-F Lingua, 2017. - ISBN 978-80-8177-037-1. - S. 55-94

6. Las principales causas de la interferencia fónica del eslovaco en el español. In: Romanistica Comeniana. - č. 1 (2019), ISSN (print) 2585-8483. - S. 22-34.

Available from:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/krom/RC1_2019.pdf

7. Elementos africanos en el español de Cuba. In: Lingua et Vita, Roč. 8, č.16 (2019), ISSN (print) 1338-6743. - S. 58-66

Available from:

https://linguaetvita.sk/www_write/files/issues/2019/16/d_06_58az66_jkk_vertanova_162019.pdf

8. Fraseologismos y polisemia. Estudio contrastivo de la fraseología espaňola, eslovaca y checa. In: Studia romanistica - Zborník Filozofickej fakulty  Univerzity Ostrava, č. 5, 222/2005 ISBN: 80-7368-061-0. - S. 93-100

9. La importancia de la oratoria en la preparación de intérpretes y para la enseňaza universitaria en general. In: M. Kazmierczak – M.T. Signes (eds.)Palabra en la Educación. La reflexión de la práctica educativa a través de la palabra. - Vigo: Academia del Hispanismo, 2017. - ISBN 978-84-16187-73-7. - S. 347-354 (Biblioteca contemporánea ; 32)

Available from: https://www.researchgate.net/publication/329102037_LA_IMPORTANCIA_DE_LA_ORATORIA_EN_LA_PREPARACION_DE_INTERPRETES_Y_PARA_LA_ENSENANZA_UNIVERSITARIA_EN_GENERAL

10. Reflejo de la influencia intercultural en la somatofraseología – Acerca de la influencia del superstrato germánico en la Península Ibérica. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského PHILOLOGICA, ročník L, Bratislava: UK, 1999, ISBN: 80-223-1225-8. - S.145-151

11. Konzekutívne verzus simultánne tlmočenie – rozdielne činnosti rozdielnych tlmočníkov? In: Kontexy súdneho prekladu a tlmočenia IV, Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2015, ISBN 978-80-223-3884-4. - S. 113-121

12. Poznámka k prekladu literáronymie. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského PHILOLOGICA, ročník LXVIII, Bratislava : UK, 2012, ISBN 978-80-223-3256-9. - S. 163-169 

13.  ¿Cuántos significados se le pueden cargar a una palabra? In: La Grandeza y la Decadencia de la Palabra en el Siglo XXI. Romanica Olomucensia XVIII. Actas Univeritatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 92, Univerzita Olomouc, 2007,  ISBN 978-80-244-1820-9. - S. str.  317-324 

14. La riqueza polisémica y su posible fuente: la fraseología. In: Diversidad  lingüística del español, Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra románských jazyků, 2013. ISBN 978-80-7494-020-0. - S. str. 147-160

Available from: https://www.researchgate.net/publication/282869666_La_riqueza_polisemica_y_su_posible_fuente

15. Fraseología en la cabina de interpretación – Acerca de la preparación de futuros intérpretes. In: XII. encuentro de profesores de español (2007)  – Actas, 2008, Bratislava : AnaPress, 2008, ISBN 978-80-89137-42-8. - S. 51-66

16. Partículas como problema translatológico. In. Studia Romanica Bratislavensia 4 Zborník z Medzinárodnej konferencie “Dni románskych štúdií“, Bratislava, 26.–27. 9.  2008, Bratislava : AnaPress, 2009, ISBN 978-80-89137-53-4. - S. 345-356

17. La Rétorica - ¿un reto para la enseñanza de idiomas? In: Actas del XV Encuentro de Profesores de Español de Eslovaquia,  Bratislava : AnaPress, 2011, ISBN 978-80-89137-75-6. - S.  135-142

18.  Rétorický rozmer vodcu kubánskej revolúcie. In: Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie, Roč. 3.- 1.vyd., Bratislava: Ekonóm, 2018. ISBN 978-80-225-4528-0. - S. 426-441

Available from:

https://books.google.sk/books?id=7PhwDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Silvia+Vertanov%C3%A1%22&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjCs4ij4YXoAhVJyqQKHSW-Cu4Q6AEIKDAA#v=onepage&q&f=false

 

Projekty a granty

1.   Dynamika foriem významu v románskych jazykoch z lingvistického a prekladateľského hľadiska - Projekt KEGA č. 3/4007/06 (2006–2008, spoluriešiteľka)

2. Rečnícke minimum pre študentov tlmočníctva. Grant  KEGA 058UK-4/2014 (2014–2015, zodpovedná riešiteľka)

3. Vplyv slovenčiny na španielsku slovnú zásobu - vytvorenie a analýza korpusu slovakizmov           v španielskom jazyku.  Grant VEGA č. 1/0119/14 (2014–2016, zástupkyňa zodpovedného  riešiteľa)

4. Minulosť a perspektívy hispanistiky na Slovensku.  Grant VEGA č. 1/0587/18 (2018–2019, spoluriešiteľka)

5. Filozofické a kozmologické aspekty chápania evolúcie vesmíru a miesta človeka v ňom. Grant VEGA č. 1/0549/18 (2018 – 2020, spoluriešiteľka)

6.  Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy. Grant APVV-18-0103 (2019–2023, spoluriešiteľka)