doc. PhDr. Jana Páleníková, CSc.

Miestnosť: G 349

Konzultačné hodiny LS 2021/2022: utorok 14.00 - 16.00

Klapka: 2372

Jana Páleníková (1954) pôsobí na katedre romanistiky od roku 1985. Štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor rumunský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a literatúra, absolvovala v roku 1978. Po skončení štúdia pracovala v Encyklopedickom ústave SAV ako odborná pracovníčka. V roku 1985 získala titul PhDr. a v tom istom roku nastúpila na Katedru romanistiky FFUK, sekcia rumunský jazyk, ako odborná asistentka so zameraním na teóriu literatúry, dejiny rumunskej literatúry a na umelecký preklad. V rokoch 1989-1996 absolvovala externé doktorandské štúdium a po úspešnom obhájení doktorandskej dizertačnej práce "Tradičné a moderné v medzivojnových románoch Camila Petresca" získala titul CSc.

Pravidelne sa zúčastňuje na stážach na rumunských univerzitách (Bukurešť, Cluj, Iaşi), na medzinárodných kolokviách prekladateľov rumunskej literatúry, zväčša na pozvanie Zväzu rumunských spisovateľov, spolupracuje s Rumunským kultúrnym inštitútom v Bukurešti a s Filologickým inštitútom "Al. Philippide" Rumunskej akadémie v Iaşi. Zúčastnila sa aj na medzinárodných konferenciách a kolokviách (Iaşi, Cluj, Bukurešť, Praha).


Od roku 2002 je predsedníčkou Slovensko-rumunskej kultúrnej spoločnosti, ktorá má za cieľ propagovať rumunskú kultúru v slovenskom kultúrnom kontexte. Je aktívna prekladateľka z rumunskej literatúry, spolupracuje so slovenskými divadlami pri uvádzaní hier rumunských autorov (Malá scéna SND v Bratislave, DAB v Nitre, Divadelný ústav v Bratislave), vyvíja recenzentskú a posudzovateľskú činnosť. Spolupracuje s redakciou Enciclopaedia Beliana a participuje na príprave hesiel z rumunskej literatúry.


Okrem pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa venuje aj umeleckému prekladu. Spočiatku prekladala diela medzivojnových autorov (G. Calinescu, I. M. Sadoveanu) a zúčastnila sa na kolektívnych prekladoch (antológia rumunskej poviedky Stratení v Balkánii). Mimoriadnym vkladom do rumunskej prekladovej tvorby sú jej preklady od Mirceu Eliadeho (román Svätojánska noc a antológia fatastickej poviedky V tieni ľalie). Za preklad eseje Andreia Plesa Minima moralia získala prémiu literárneho fondu za odborný preklad. Prekladá aj divadelné hry.


V roku 2004 jej rumunský prezident udelil Rad "Za kultúrne zásluhy" za šírenie a propagovanie rumunského jazyka a literatúry na Slovensku.