prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.

Miestnosť: G 341

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: pondelok 13.00 - 14.20 na G358

 

Klapka: 2364

KATARÍNA BEDNÁROVÁ (1954) študovala v Bratislave na Univerzite 17. novembra francúzštinu a ruštinu, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo, špecializáciu umelecký preklad. Štúdium skončila po zrušení tejto univerzity na FiFUK v roku 1977. V r. 1977-86 pôsobila ako redaktorka vo vyd. Veda, r. 1983-84 absolvovala postgraduálne štúdium na FiFUK v odbore editorstvo, v roku 1984 absolvovala rigoróznu skúšku z dejín ruskej literatúry. V rokoch 1986-90 po niekoľkoročnom pôsobení v Literárnovednom ústave SAV obhájila v roku 1991 dizertačnú prácu na tému Individuálne a sociálne vo francúzskej literatúre v rokoch 1970-1990.

Od roku 1991 pracovala ako samostatná vedecká pracovníčka v Ústave svetovej literatúry SAV (1991 vedecká tajomníčka ÚSvL SAV, 1991-1996 členka Kolégia riaditeľa ÚSL SAV a členka Vedeckej rady ÚSL SAV).

Katarína Bednárová spolu s prof. P. Winczerom a kol. získala v roku 1996 Cenu Slovenskej akadémie vied za koncepciu a vydanie zborníkov K otázkam dejín a teórie prekladu na Slovensku I.,II.,III. (ÚSL SAV 1993, 1994, 1995), ktoré sú výstupom grantovej úlohy Dejiny a teória umeleckého prekladu na Slovensku v kontexte dejín recepcie inonárodných literatúr.

V rokoch 1996-1999 a 2002-2005 pôsobila na Katedre slovanských štúdií na Univerzite Marca Blocha v Štrasburgu.

V akademickom roku 2001-2002 učila na Katedre romanistiky PF UK.

V roku 2006 sa habilitovala na FiFUK na docenta v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, špecializácia románske literatúry, a odvtedy pracuje na Katedre romanistiky FiFUK, kde prednáša dejiny francúzskej literatúry 20. storočia, teóriu literatúry a teóriu prekladu, vedie semináre umeleckého prekladu a kritiky prekladu.

V roku 2012 prednášala ako hosťujúci profesor na Univerzite Michele de Montaigne v Bordeaux, v roku 2013 absolvovala prednáškové pobyty na univerzite L'Orientale v Neapole.

Od roku 2005 opäť pôsobí v Ústave svetovej literatúry SAV ako samostatná vedecká pracovníčka v Oddelení translatológie. V rokoch 2007-2010 bola predsedničkou Vedeckej rady ÚSvL SAV.

V pedagogickej aj vedeckej práci zúročuje vlastnú prekladateľskú a vydavateľskú prax. V roku 1992 založila a do roku 2004 viedla vydavateľstvo Causa editio. Umeleckému prekladu sa aktívne venuje od roku 1977. Knižne uverejnila dvadsiatku prekladov súčasnej francúzskej literatúry. Medzi najdôležitejšie preklady patria diela A. Ernaux, F. Arrabala, B. Viana, L.-F. Célina, S. Becketta, M. Tourniera a i., za ktoré získala prémie Literárneho fondu. Výsledkom dlhoročnej spolupráce s časopisom Revue svetovej literatúry je niekoľko výberov zo súčasnej francúzskej literatúry.

V roku 1995 uverejnila Katarína Bednárová v publikácii Dejiny francúzskej literatúry rozsiahlu kapitolu Francúzska literatúra druhej polovice dvadsiateho storočia. V roku 1999 jej vyšla kniha rozhovorov o jazyku, literatúre a umeleckom preklade so spisovateľom Alfonzom Bednárom Z rozhovorov alebo Edele a iné veci tohto sveta. Je autorkou veľkého počtu vedeckých štúdií a odborných článkov z oblasti translatológie a literárnej vedy publikovaných v rozpätí rokov 1977-2013 na Slovensku aj vo Francúzsku.

V rokoch 2005-2012 bola predstaviteľkou SSPUL v Európskej rade asociácií umeleckých prekladateľov CEATL, kde v období rokov 2009-2012 pracovala ako tajomníčka výkonnej rady.

Koordinovala dva medzinárodné projekty súvisiace s umeleckým prekladom ("Formation à la traduction littéraire" - CEATL (2009-2014) a Platforme européenne pour la traduction littéraire - PETRA - Passa Porta v Bruseli (2009-2011).

Externá pedagogická činnosť:

1991-1992 FFUK Bratislava, Katedra románskych jazykov a literatúr

1992-1993 Vysoká škola múzických umení, Bratislava, Činoherná a bábkarská fakulta

1994-1995 FF UPJŠ, Prešov, Katedra romanistiky

Členstvo vo vedeckých a odborných komisiách, v spoločenských organizáciách:

1986-1996 Literárnovedná spoločnosť pri LVÚ SAV a ÚSL SAV

1989-1992 členka Société internationale d'études du dix-huitième siècle

1990→členka Spoločnosti slovenských umeleckých prekladateľov,

2001 členka Rady vedcov SAV

2002 členka Snemu SAV

2008-2012 členka Vedeckej rady FF Katolíckej univerzity v Ružomberku

2009→členka redakčnej rady World Literature Studies

2010→členka výkonného výboru SSPUL

2010→členka redakčnej rady Revue svetovej literatúry

Aktuálne vedecké granty :

VEGA č. 2/0200/15,  2015-2018, spoločný grant Ústavu svetovej literatúry SAV a  UKF Nitra

Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore. a podoby ich fungovania v ňom.

Vedúci riešiteľ : Prof. M. Kusá, CSc.

VEGA č. 1/0589/14, 2014-2016, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa Nitra

Slovenská literatúra v preklade

Vedúci riešiteľ : Prof. G. Miššíková, PhD.

Publikačný výstup : Preklad v situácii asymetrie kultúr (úvodné poznámky k prekladu slovenskej literatúry do cudzích jazykov) – interný materiál

Ukončené vedecké granty :

Vega č. 2/0169/11, 2011-2014, spoločný grant Ústavu svetovej literatúry SAV a  UKF Nitra

Preklad ako súčasť dejín  kultúrneho priestoru

Vedúci riešiteľ : Prof. M. Kusá, CSc.

Publikačný výstup :

BEDNÁROVÁ, Katarína. Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I. : od sakrálneho k profánnemu. Vedeckí recenzenti Oľga Kovačičová, Oldřich Richterek. Bratislava : Veda : Ústav svetovej literatúry SAV, 2013. 304 s. ISBN 978-82-224-1348-0.Typ: AAB

Histoirede la traduction  en Europemédiane (Dejiny prekladu v strednej Európe), 2009-2014, Centre d’Etudesdel’Europemédiane (CEEM), Inalco, Paríž

Medzinárodný vedecký projekt

Vedúci riešiteľ : Prof. MarieVrinat-Nikolov, INALCO, Paris

Výstup : Histoirede la traduction  en Europemédiane(knižná publikácia v tlači)

VEGA č. 1/0498/08, 2008-2010, Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Teória a prax umeleckého prekladu v románskych krajinách

Vedúci riešiteľ : Doc. PhDr. P. Šišmišová, CSc.

Publikačný výstup :

BEDNÁROVÁ, Katarína. Problèmede la traduction des languesdites "minoritaires" : la littérature slovaque en France. In Translatologické reflexie : umelecký preklad z/do románskych jazykov. Editori Jana Páleníková, Paulína Šišmišová ; vedecká redaktorka Mária Kusá, Mária Huttová. - Bratislava : AnaPress, 2010, s. 13-26. ISBN 978-80-89137-70-1.Typ: AED

BEDNÁROVÁ, Katarína. Henri Meschonnic. In Translatologické štúdie : teória, história a prax umeleckého prekladu v románskych krajinách.Ed. Paulína Šišmišová. - Bratislava : AnaPress, 2010, s. 70-71. ISBN 978-80-89137-64-0.Typ: BED

VEGA č. 2/0057/08,  2008-2010, spoločný grant Ústavu svetovej literatúry SAV a  UKF Nitra

Preklad, dejiny, kultúra. Status prekladu, transformácie jeho podôb a vedeckej reflexie v čase

Vedúci riešiteľ: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

Publikačný výstup :

BEDNÁROVÁ, Katarína. Z teórie a praxe (autorského) prekladu. In World Literature Studies,časopis pre výskum svetovej literatúry, 2009, vol. 1[18], no. 3, p. 12-27. ISSN 1337-9690.Typ: ADFB

BEDNÁROVÁ, Katarína. Écriture migrante et traduction. In Francographies. Identité et altérité dans les espaces francophones européens. - New York : Peter Lang, 2010, s. 349-363. ISBN 978-1-4331-0348-3. ISSN 1074-6757.Typ: ABC

VEGA č. 2/5113/6, 2005-2007, Ústav svetovej literatúry SAV

Preklad a národná kultúra. Okolnosti, vzťahy a súvislosti, osobnosti, pojmy

Vedúci riešiteľ: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

Publikačný výstup :

BEDNÁROVÁ, Katarína. Permeabilita multikultúrneho priestoru francúzskej literatúry: jazyková identita, dvojdomovosť a autorský preklad. In Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2006, vol. XV, no 2, s. 105-121. ISSN 1335-0544.Typ: ADFB

BEDNÁROVÁ, Katarína. Louis-FerdinandCéline - originál/preklad: úvahy o jazyku v čase a priestore. In Vzťahy a súvislosti v umeleckom preklade : Zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v dňoch 15.- 17. januára 2007 v Prešove. Literárnovedný zborník 21 (AFPh UP 169/251). Ed. Anna Valcerová. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 55-68. ISBN 978-80-8068-582-9.Typ: AED

VEGA č.2/2053/97, 1995–1996, Ústav svetovej literatúry SAV

Dejiny a teória prekladu na Slovensku,

Vedúci riešiteľ : PhDr. Katarína Bednárová, CSc.

Publikačný výstup :

KENÍŽOVÁ-BEDNÁROVÁ, Katarína. Úvodom. In K otázkam teórie a dejín prekladu na Slovensku III. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 1995, s. 5-7. ISBN 80-967046-8-0.Typ: EDJ

VEGA č.2/103/92, 1992–1994, Ústav svetovej literatúry SAV

Dejiny a teória umeleckého prekladu na Slovensku v kontexte dejín recepcieinonárodných literatúr

Vedúci riešiteľ: prof.PhDr.P.Winczer, CSc. (od r. 1994 PhDr. Katarína Bednárová, CSc.)

Publikačný výstup :

KENÍŽOVÁ (Bednárová), Katarína. Prekladová séria románu A. Francea Ostrov tučniakov. In K otázkam teórie a dejín prekladu na Slovensku I. Zost. Pavol Winczer ; editor Mária Kusá. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 1993, s. 162-174. ISBN 80-967046-1-3.Typ: AED

KENÍŽOVÁ-BEDNÁROVÁ, Katarína. Miesto a funkcia prekladu v kultúre národa : metodologické poznámky k dejinám prekladu. In K otázkam teórie a dejín prekladu na Slovensku II. Editor Mária Kusá ; zost. Katarína Kenížová-Bednárová. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 1994, s. 8-29. ISBN 80-967046-5-6.Typ: AED

GAV č.2/999374/92, 1991-1993, Ústav svetovej literatúry SAV

Osvietenstvo ako teoretický, estetický a sociálny program

Vedúci riešiteľ : Prof. PhDr. P. Koprda, CSc.

Publikačný výstup :

BEDNÁROVÁ, Katarína. La liberté de l´individu dans le croisement du "laïque" etdu "réligieux" et le roman de Denis Diderot "la Religieuse". In 18. storočie / 18esiècle. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 1992, s. 27-38. ISBN nemá. Typ: AED

Dejiny prekladu 1

Dejiny prekladu 2