Výsledky katedrovej konferencie študentskej vedeckej a odbornej činnosti - 2018

19. 4. 2018, v čase od 8,30 - 12,00 h sa uskutočnila Katedrová konferencia študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

Zúčastnilo sa jej 6 aktívnych účastníkov - študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia, 6 členov hodnotiacej komisie, ktorí súčasne posudzovali súťažné práce a 39 pasívnych účastníkov, väčšinou študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia, a tiež 1 rodič súťažiacej študentky.

Ďakujeme súťažiacim študentom (príloha 1), školiteľom prác a oponentom - členom hodnotiacej komisie (príloha 1), gratulujeme víťazom (príloha 2) a veľká vďaka patrí všetkým prítomným, ktorí od okamihu zahájenia konferencie vedúcim katedry doc. PhDr. I. Brezinom, CSc., počas celého priebehu prezentácií a diskusií k nim, až po vyhlásenie výsledkov utvárali tvorivú a podnetnú atmosféru tohto slávnostného odborného dopoludnia.

 

 

 

Za organizátorov Mária Bratská