Kognitívne osobnostné a vývinové teórie (ŠZS - Mgr.)

Časť - Kognitívna psychológia

1. Racionálno-normatívne modely usudzovania a rozhodovania (všeob. charakteristika, SOU, zhodnotenie, kritika).
2. Program heuristík a sklonov (výsledky výskumov Kahnemana a Tverskeho, Prospektová teória, zhodnotenie, kritika).
3. Ekologická racionalita a rozhodovanie, prístup G.Gigerenzera – heuristiky ako racionálne a adaptívne nástroje.
4. Teórie duálnych procesov v rozhodovaní a usudzovaní (Systém1, Systém2, ich spolupráca vs. konflikt medzi nimi).
5. Prístupy k psychickým procesom jednotlivých psychologických škôl (Ruská reflexná škola vs. behaviorálna škola)
6. Prístupy k psychickým procesom vo Wundtovej škole
7. Prístupy k psychickým procesom v gestalt psychológii
8. Všeobecná charakteristika vnímania a prehľad procesu vnímania z aspektu jeho teórií
9. Vnímanie priestoru
10. Vnímanie farieb a ich miešanie
11. Zvláštne javy vo vnímaní (GOI, synestézie)
12. Porovnanie jednotlivých reakčných časov a charakteristika psychofyziky
13. Pozornosť všeobecne – interfunkčné vzťahy pozornosti, vývin pozornosti
14. Tradičné vs. moderné prístupy k výskumu pozornosti 15. Broadbentova teória filtra a jej modifikácie
15. Problematika vigilancie
16. Tradičné teórie a výskumy pamäti
17. Súčasné teórie a výskumy pamäti
18. Všeobecná charakteristika kognitívnych štruktúr
19. Teórie emócií
20. Determinanty, funkcia a zákonitosti emócií
21. Metódy merania emócií a ich fyziológia

Časť - Psychológia osobnosti

1. Metodologické otázky výskumu osobnosti (polarita všeobecné verzus jednotlivé; korelačné a kauzálne súvislosti)
2. Zdroje dát a metódy používané vo výskume osobnosti (prednosti a limity). Behaviorálne dáta a posúdenie osobnosti (stopy v prostredí)
3. Psychologické teórie osobnosti – znaky a význam dobrej teórie, klasifikácie teórií (Lindzey,Hall; Maddi)
4. Osobnosť a genetika. Staršie a novšie teórie temperamentu.
5. Schopnosti a ich meranie. Staršie a novšie teórie inteligencie, inteligencia a genetika
6. Hlbinné teórie osobnosti.
7. Humanistické teórie osobnosti
8. Sociálno-kognitívne teórie osobnosti
9. Situácia verzus osobnosť. Konzistencia správania a osobnosti (paradox konzistencie a príspevok Fundera k tejto otázke)
10. Pohľad na osobnosť na základe čŕt. Staršie a novšie prístupy v oblasti črtových modelov osobnosti (Hexaco, Big one)
11. Narrative Self (koncept seba utváraný rozprávaním, naratív a sociálny a kultúrny kontext)
12. História výskumu self. Novšie sociálno –kognitívne prístupy ku self, kultúrny kontext self
13. Redempčné a kontaminačné sekvencie v životných príbehoch
14. Aktérstvo a účastníctvo ako základné témy životných príbehov
15. Hedonická a eudaimonická osobná pohoda (well-being)
16. Problematika múdrosti v psychologických teóriách (Jung, Erikson, Kohut, Peck a iní).
17. V. Frankl o hľadaní zdanlivého zmyslu života (fatalistické, kolektivistické, fanatické postoje, provizórny postoj).

Časť - Vývinová psychológia

1. Vývinové teórie adolescencie (Búrka a konflikt; Ako čas pre splnenie vývinovej úlohy; Ako proces učenia, poznávania a prijímania nových rolí; Ako utváranie vlastného životného priestoru; Ako utváranie vlastného vývinu).
2. Vývinové teórie dospelosti (Levinsonova teória ročných období; Gouldova teória transformácie; Eriksonova psychosociálna teória dospelosti; Gutmanova teória rodičovského imperatívu; Jungova teória strednej a staršej dospelosti; .......
3. Koncept vynárajúcej sa dospelosti (teória J.J.Arnetta)
4. Vývin selfkonceptu v detstve (sebapoznanie, sebaúcta a sebaregulácia).
5. Vývin identity v adolescencii a vynárajúcej sa dospelosti (koncepcia Eriksona, Marciu, Harterovej a i.)
6. Teórie učenia a vývin. Bandurova sociálno-kognitívna vývinová teória a jej aplikácia v oblasti médií a v oblasti vývinu rodovej identity.
7. Porovnanie psychoanalytickej a psychosociálnej teórie vývinu. Prednosti a obmedzenia týchto teórií.
8. Piagetova kognitívno-štrukturálna teória vývinu. Jej základné koncepty, mechanizmy vývinu a vývinové špecifiká v jednotlivých vývinových obdobiach.
9. Piagetova teória vývinu, jej aplikácie, výhody a obmedzenia.
10. Kultúrno-historická teória Vygotského, jej východiská a základné princípy.
11. Biologické vs. kontextuálne vývinové teórie.(Gesell, Lorenz, Bronfenbrenner a i.)
12. Nová vývinová teória porozumenia a aplikácie médií (sémiotická tradícia (Hodge a Trip) médiá ako kultúrne nástroje podľa Vygotského, inovatívny pohľad na médiá z perspektívy Subrahmanyama a Greenfieldovej; príspevky Piageta, Jamesa, Brunera, Solomona a Banduru).
13. Teórie mediálneho násilia (tradícia výskumu účinkov; kultivačná teória; teória limitovaných účinkov- aktívnych divákov a i.).
14. Detská hra z pohľadu Freuda, Piageta, Vygotského a Eľkonina. Prehľad teórií hry. Teória hry v nonklasickom poňatí.
15. Vzťahová väzba – inšpiratívne zdroje vzniku (psychoananlýza, etológia) + prístupy teórie učenia a kognitívno-vývinovej teórie zaoberajúce sa mechanizmami vzniku vzťahovej väzby. Neurobiologické aspekty attachmentu. Príspevok J.Bowlbyho.
16. Vzťahová väzba – východiská a základné koncepty. Pripútanie ako adaptívne správanie, vnútorný pracovný model (vymedzenie, vznik, význam), systém väzbového správania – exploračný behaviorálny systém a behaviorálny systém strachu, typy pripútania.
17. Teória mysle – vymedzenie ToM, sociálne kognície, vývinový aspekt, metódy na zisťovanie prítomnosti ToM.
18. Špecifiká vyrovnávania sa s vlastnou konečnosťou v súčasnosti (kultúrne fenomény), vývin postojov k smrti, faktory ovplyvňujúce strach zo smrti.
19. Práva, potreby a emócie umierajúcich.
20. Metódy výskumu vo vývinovej psychológii a etické kritériá realizácie výskumu.