Taročková Tatiana

Tituly: Doc., PhDr., CSc.

Zameranie: poradenská psychológia

                    psychológia osobnosti

Kontakt: tatiana.tarockovauniba.sk

Miestnosť: 404/klapka 2342

Zaradenie: docent

 

Vzdelanie a kvalifikácia

 

Filozofická fakulta UK, odbor psychológia, 1974

PhDr. – 1978

CSc. – 1983

vedecký atestačný stupeň IIa

docent – 2001

 

Vedecko-výskumná činnosť

 

Vedecko-výskumne sa orientuje  na problematiku životnej cesty a biodromálneho psychologického poradenstva, životných cieľov, životných udalostí, naratívneho prístupu v psychológii a smútkového poradenstva (grief counselling).

 

Vedenie grantových projektov Ministerstva školstva SR VEGA

 

1991 – 1993 vedúca grantového projektu MŠ SR VEGA č. 10/41 Biodromálny prístup v psychologickom poradenstve

 

1994 – 1996 vedúca grantového projektu MŠ SR VEGA č. 1/1358/94 Celoživotné vývinové poradenstvo ako prostriedok osobnostného rastu vo vzdelávacom prostredí (so zameraním na dospelú populáciu)

 

1997 – 1999 vedúca grantového projektu MŠ SR VEGA č. 4091/97 Štruktúra a dynamika  životných cieľov a možnosti ich ovplyvňovania v psychologickom poradenstve

 

2000 – 2002 vedúca grantového projektu MŠ SR VEGA č. 1/7309/20 Signifikantné straty a ich zvládanie v priebehu života

 

2004 – 2006 vedúca grantového projektu MŠ SR VEGA č. 1/1390/4 Životné udalosti ako procesy – celoživotný vývinová a krízová intervencia

 

2008 – 2010 vedúca grantového projektu MŠ SR VEGA č. 1/0102/08 Naratívny prístup v psychologickom poradenstve

 

Publikačná činnosť

 

Doc. PhDr. Taročková, CSc. publikovala vedecké monografie Modely ľudského vývinu a životné ciele (Bratislava, Univerzita Komenského, 2000), Životné straty a smútenie (Bratislava, Univerzita Komenského, 2005) a Naratívny prístup a možnosti jeho využitia v psychologickom poradenstve (Nové Zámky, Psychoprof, 2011). Je autorkou radu vedeckých štúdií a odborných článkov, referuje na vedeckých konferenciách.

Podrobný prehľad publikačnej činnosti je v centrálnej evidencii EVIPUB.

 

Recenzná a posudzovateľská činnosť

 

·         Vypracovanie oponentských posudkov na päť výskumných projektov MŠ SR VEGA

·          Recenzné posudky troch monografií a početných štúdií do odborných časopisov a zborníkov

 

Medzinárodné kontakty a spolupráca:

 

Participácia na Medzinárodnom výskume dôležitosti práce, ktorý koordinoval Prof. Donald Super (USA).

O výsledky vedeckej práce doc. PhDr. T. Taročkovej, CSc. V oblasti životných strát a smútkového poradenstva prejavili záujem odborníci z Kanady, Talianska a USA.

Doc. Taročková dlhšie spolupracovala s poprednou krízovou interventkou a autorkou knižných monografií venovaných krízovej intervencii a poradenstvu pre pozostalých, PhDr. Naděždou Špatenkovou, PhD. (Česká republika).

Zaradila sa medzi recenzentov príspevkov do časopisu Psychologie a její kontexty – Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra psychologie a aplikovaných sociálních věd (Česká republika).

 

Členstvo vo vedeckých organizáciách, redakčných radách:

 

·         Členka Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV

·         1986 – 1987  vedecká tajomníčka Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV

·         1986 – 1987  členka hlavného výboru Československej psychologickej spoločnosti pri ČSAV

·         1988 – 1990  členka redakčnej rady bulletinu Psychológ v Československu

·         1997 – členka redakčnej rady obnoveného zborníka Filozofickej fakulty UK Psychologica

 

Pedagogická činnosť:

 

 

Doc. PhDr. Taročková, CSc. s výučbou na Filozofickej fakulte UK začala v letnom semestri šk. roku 1991/1992. Od šk. roku 2001/2002 doteraz sa jej bohatá pedagogická činnosť vyprofilovala do nasledujúcich predmetov – kurzov pre poslucháčov psychológie:

 

·         Poradenská psychológia 1

·         Poradenská psychológia 2

·         Psychológia osobnosti 1

·         Psychológia osobnosti 2

·         Psychológia osobnosti (pôvodný názov Súčasné trendy v psychológii osobnosti)

·         Smútkové poradenstvo

·         Metóda TAT

 

V letnom semestri šk. roku 2018/2018 na katedre začne s výučbou nového kurzu Pozitívna psychológia.

V budúcom školskom roku plánuje otvoriť celouniverzitný kurz Smútkové poradenstvo pre nepsychológov.

 

Vyučuje aj na Univerzite tretieho veku. Pre poslucháčov Psychológie I. prednáša tému Zvládanie smútku a vážnych rodinných situácií v živote človeka.

 

Je školiteľkou a oponentkou desiatok magisterských a bakalárskych prác. Viedla aj práce ŠVOČ. V súčasnosti je pravidelnou členkou komisie ŠVOČ na Katedre psychológie FiF UK.

Oponuje rigorózne a dizertačné práce.

 

Školiteľ doktorandov:

 

Od roku 1996 je školiteľkou doktorandského štúdia vo vednom odbore psychológia. Pod jej vedením získalo hodnosť PhD. osem doktorandov.

V tomto šk. roku začala školiť dvoch nových doktorandov.

 

Členstvo v komisiách:

 

·         Členka komisie pre štátne záverečné skúšky (Bc. a Mgr.) v odbore psychológia

·         Od roku 1998 členka komisie pre rigorózne skúšky v študijnom odbore psychológia

·         Od roku 1999 členka komisie pre dizertačné skúšky doktorandského štúdia vo vednom odbore psychológia

·         Od roku 1997 členka spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia vo vednom odbore psychológia (až do ukončenia činnosti komisie)

·         Od roku 2005 členka odborovej komisie doktorandského štúdia na FiF UK v študijnom odbore 3.1.12 klinická psychológia

·         Vykonáva funkciu tajomníčky odborovej komisie na FiF UK v študijnom odbore 3.1.12 klinická psychológia

 

 

Odborné výcviky:

 

·         1989 – 1991  komunitný psychologický výcvik v celkovom rozsahu 370 hodín

·         1990 – 1993  výcvik v Prístupe zameranom na človeka (Person – Centered Approach; PCI) v psychoterapii, poradenstve a aplikáciách s medzinárodným tímom lektorov pod vedením Charlesa Devonshira. Celkový rozsah výcviku – 600 hodín

 

Účasť na medzinárodných workshopoch v Prístupe zameranom na človeka u nás (Stará Lesná, Modra) i v zahraničí (Sczyrk, Poľsko).