Smitková Hana

Tituly: PhDr., PhD.
Zameranie: poradenská psychológia
Kontakt: hana.smitkova@uniba.sk
Miestnosť: veža/klapka 2341
Zaradenie: odborný asistent


Vzdelanie:       

2004 –  PhD.
1986 – rigorózne pokračovanie so špecializáciou poradenská psychológia -  PhDr.
1981-1985 - jednoodborové štúdium psychológie ocenené Cenou rektora UK, Katedra psychológie FFUK
1977-1981 Gymnázium Vazovova, Bratislava

Zamestnanie:     

1992 - súčasnosť – Katedra psychológie FFUK, Bratislava
1992-1990 – Pedagogicko - psychologická poradňa Bratislava 4
1990-1986 – Pedagogicko - psychologická poradňa Bratislava 5
1986-1985 – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Výučba na Katedre psychológie FFUK:

Poradenská psychológia I
Poradenská psychológia II
Poradenský proces I
Poradenský proces II
Stratégie poradensko-terapeutického rozhovoru
Párové a manželské poradenstvo I
Párové a manželské poradenstvo II
Sociálno-psychologický výcvik I, II – Práca s klientom v prístupe zameranom na človeka, Encountrová skupina
Supervízia v psychologickom poradenstve
Psychologické poradenstvo v praxi
Rod v poradenstve, psychoterapii a iných pomáhajúcich situáciách
Rodové aspekty v psychológii
Interpersonálne a pomáhajúce zručnosti pre nepsychológov

Štipendijné pobyty na zahraničných univerzitách:

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha, ČR, 2014, program ERASMUS
Karlova Univerzita, Praha, ČR, 2009, program ERASMUS
Trinity College Dublin, Írsko, 2007, EU program GRUNDVIG
University of Michigan Ann Arbor, Michigan, USA, 2006 (Institute for Research on Women and Gender)- Fulbrightove štipendium
Central European University, Budapešť, Maďarsko, 2001 (program Gender and Culture)

Účasť na výskumných projektoch:

2015 - 2016 – Psychologické zdravie a stratégie zvládania homofóbnych nálad v spoločnosti u LGB osôb podporené MZV
2015 - 2016 – Vzťah matka – dieťa v kontexte partnerského násilia páchaného na ženách v spolupráci s Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies a Inštitútom pre výskum práce a rodiny (financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky)
2015 - 2016  - Spolu za všetky rodiny - financovaný z Finančného mechanizmu EHP
2011 - 2012 – Psychologická problémy a podpora LGBT ľudí podporené MZV
2008 - 2010 – hlavná riešiteľka grantovej úlohy MŠ VEGA - Výskyt a charakteristiky rodových stereotypov u poradcov/poradkýň, terapeutov/terapeutiek na Slovensku
2004 - 2006 - spoluriešiteľka grantovej úlohy MŠ SR VEGAUdalosti ako procesy – celoživotná a vývinová intervencia
2000 - 2002 – spoluriešiteľka grantovej úlohy MŠ SR VEGASignifikantné straty a ich zvládanie v priebehu života
1998 - 2003 – Analýza verbálnej komunikácie kongruencie – výskum v rámci PhD.1996 - 1999 – spoluriešiteľka grantovej úlohy MŠ SR VEGAŠtruktúra a dynamika životných cieľov a možnosti ich ovplyvňovania v psychologickom poradenstve
1994 - 1996 – spoluriešiteľka grantovej úlohy MŠ SR VEGA
Celoživotné vývinové poradenstvo ako prostriedok osobnostného rastu vo vzdelávacom prostredí

Ďalšie vzdelanie:

2014 - 2016 Emotion Focused Therapy Clinic Toronto, Canada; PCA Institute ISTER, Bratislava; FESV UK
2009 -  EQtrain – Equality Training for Trainers, medzinárodný vzdelávací projekt (Rakúsko, Španielsko, Taliansko, SR, ČR)
2005 - 2008 dlhodobý výcvik pre supervízorov vedený inštitútom    Iron Mill (Veľká Británia)
2006 - Gender Mainstreaming, medzinárodný twinningový vzdelávací program organizovaný MPSVaR
2002 -  Európsky certifikát pre psychoterapiu
2001 - Certifikát o absolvovaní supervízie skupinovej facilitácie od PCA Inštitútu Lugano, Švajčiarsko a Slov. psychoterapeutickej spoločnosti
1990 - 1993 medzinárodný výcvikový program European Person-Centred Approach learning/trainning programm pod záštitou Americkej psychologickej asociácie a PCA Institute Lugano a iné

Ďalšie aktivity:

posudzovateľka vedeckých projektov pre agentúru VEGA pri MŠ SR
oponentka dizertačných prác pre FSS – Masarykova univerzita, Brno; TRUNI (Trnava); PF UK (Bratislava)
facilitácia, supervízia, terapia v prístupe zameranom na človeka pre vzdelávací Inštitút ISTER Bratislavafacilitátorka a supervízorka pre viaceré občianske združenia senior rodová expertka pre MPSVaR
členka Výboru pre práva LGBTI ľudí pri Ministerstve spravodlivosti
koordinátorka kurzu pre laikov Psychológia v kocke na FFUK a iné

Odborné organizácie:   

The World Association for Person-Centered And Experiential Psychotherapy and Counseling
European Association for Supervision and Coaching
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
Slovenská psychologická spoločnosť
PCA Inštitút – ISTER