Schraggeová Milica

Tituly: Doc.,PhDr., PhD.
Zameranie: psychológia osobnosti
Kontakt: milica.schraggeovauniba.sk
Miestnosť: 357b/klapka 2358
Zaradenie: docent


Základný životopis: 

 Štúdium: 
1974 - 1978 Filozofická fakulta UK, odbor psychológia
1982 – rigorózne skúšky (PhDr.)
1995 – Obhajoba kandidátskej dizertačnej práce na tému: Vzťah závažných životných udalostí a depresie
2011 - habilitácia (doc.)

Ďalšie vzdelávanie:
1992 – 1994 Trojročný psychoterapeutický výcvik (Skupinová dynamická psychoterapia)
1999 – Kurz: Individuálna psychológia a poradenstvo  pod   vedením Adlerian Child Care Center of Columbia S.C., USA
 2001 – East Carolina University, Greenville, N.C., USA – Spring Adlerian Workshop
2004 –2006 Absolvovanie časti výcvikového programu v adlerovskej psychoterapii a poradenstve

Pracovná činnosť:
1978 – 1983 Základná škola pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave (školský psychológ)
1987 – 1992 Psychologický ústav Univerzity Komenského v Bratislave
1992 – 1997 Katedra psychológie FF UK v Bratislave ako vedecký pracovník
Od roku 1997 – miesto odborného asistenta na Katedre psychológie

Súčasné povinné kurzy:
Psychológia osobnosti I.
Psychológia osobnosti II.
Súčasné trendy v psychológii osobnosti (spolu s Doc. PhDr. T. Taročkovou, PhD.)

Povinne voliteľný kurz:
Psychosociálne aspekty nezamestnanosti
Kurzy pre UTV
Fakultný koordinátor pre študentov so zdravotným postihnutím

Hlavná grantová činnosť: 
1994 – 1996 : Psychologické a biologické dôsledky radikálnych civilizačných zmien v Európe ( z pohľadu dunajského regiónu).
Projek v rámci Katedry Alexandra Dubčeka vedecko-výskumného centra UK - získal grant Univerzity Complutense v Madride
(ako riešiteľ)
 
1997 – 1999 : Situácia vs. Osobnosť: interindividuálne rozdiely pri zvládaní environmentálne relevantných záťažových situácií
Výskumný projekt VEGA
(ako riešiteľ)
 
1999 – 2001: Developing High Quality Policy and Provision for Students with Disabilities in Universities
BRITISH – SLOVAK JOINT RESEARCH COLLABORATION PROGRAMME
(between Comenius University in Bratislava and the British Council Slovakia)
(ako riešiteľ)
 
2000 – 2002:Psychologické aspekty starty zamestnania: vnímanie, reakcie, copingové správanie
Výskumný projekt VEGA
(ako vedúca projektu)
 
2004 – 2006: Nezamestnanosť v kontexte osobnostnom, spoločenskom a hodnotovom
Výskumný projekt VEGA
(ako vedúca projektu)

2014 - 2016 : Modely vzťahovej väzby a psychologická zmluva v kontexte organizačného správania a postojov
Výskumný projekt VEGA: 1/0952/14

 

Iné aktivity:
1991-2000 Práca na rozvojových programoch pre nezamestnaných v rámci spolupráce s Okresným úradom práce Bratislava V
 
2001 – 2002 vedenie tréningového programu Druhá šanca v rámci projektu Outplacement pre prepúšťaných pracovníkov napr. zo Slovenskej sporiteľne a.s., Slovnaftu. Program je realizovaný v rámci spolupráce s firmou Management Partners Group, s.r.o.
 
2001 - 2010 Práca v projektoch “Strategického personálneho rozvoja” pre vedúcich pracovníkov firmy Siemens PSE s.r.o. Bratislava realizovaných firmou Psychoint. V rámci týchto projektov práca v Assessment centráchDevelopment centrách,  vedenie skupinových koučingov a tréningových modulov (Komunikácia, Riadenie seba a času, Ako spolupracovať s rôznymi typmi ľudí, Vedenie rozhovoru...) 

Ko-garant odborovej komisie v doktorandskom študijnom programe  Sociálna psychológia na FiF UK

Členka odborovej komisie pre odbor sociálna psychológia a psychológia práce na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK

Katredrovy koordinator Erasmus