Sabová Lucia

Tituly: Mgr., PhD.
Kontakt: lucia.sabova@uniba.sk
Miestnosť: 407/klapka 2355
Zaradenie: odborný asistent


Výučba na katedre: 
- SPV 1 a 2
- Školská psychológia
- Vybrané otázky zo školskej psychológie
- Metódy školskej psychológie
- Pedagogická psychológia

Iná výučba: 
- Psychológia pre učiteľov I
- Psychológia pre učiteľov II
- Zážitková práca učiteľa s triedou

Členstvo v organizáciách: 
- členka Asociácie školských psychológov
- členka Medzinárodnej asociácie školských psychológov (ISPA)

Základný životopis: 

- narodená v Nitre 1985

- Mgr. štúdium psychológie ukončené na Katedre psychológie FiF UK v Bratislave

- PhD. štúdium sociálnej psychológie ukončené na Katedre sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, v roku 2013. Téma dizertačnej práce: Vplyv programu „Srdce na dlani“ na  sociálne prostredie triedy a rozvoj osobnosti žiakov 4 ročníka ZŠ. Školiteľ: Doc. PhDr. Elena Lisá, PhD

Hlavná publikačná činnosť: 

Sabová, L. (2017) Crisis intervention in Slovak schools - the identification of crisis events in lives of adolescents. In 39th annual conference of the International school psychology association : book abstracts [elektronický zdroj]. Amsterdam: International school psychology association, 2017. s. 150.

Herényiová, G., Sabová., L. a kol. (2015). ADHD v bio-psycho-sociálnom kontexte. Nové Zámky: Psychoprof, 2015. ISBN 978-80-89322-22-0.

Sabová, L. (2014). Konflikty, agresia a šikanovanie. In Lemešová, M. a kol. (2014) Psychológia zážitkom. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. s. 1-42 ISBN 978-80-223-3655-0

Sabová, L. (2014). Adaptácia na nové sociálne prostredie. In Lemešová, M. a kol. (2014) Psychológia zážitkom. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. s. 1-42 ISBN 978-80-223-3655-0

Sabová, L., Bogaczová, K. (2014). Diagnostika ADHD v poradenskej, klinickej a pedagogickej praxi. In psychologica 42 [online]. Nové Zámky: Psychoprof. 2014. S. 463-469. ISBN 978-80- 89322-16-9.

Sabová, L. (2013). Zmena v postavení žiakov po aplikácii programu Srdce na dlani. In Zborník z konferencie Ďuričove dni 2012- Intervencia školského psychológa v škole. Bratislava: STIMUL, 2013, s. 99 - 109. ISBN978-80-8127-079-6.

Gajdošová, E., Hubinská, L., Jakubková, V.: Intervencie pracovníkov pomáhajúcich profesií pri riešení problémov a porúch detí v správaní s dôrazom na rozvíjanie ich sociálno- emocionálnej a morálnej a zrelosti. Bratislava: STIMUL, 2011. 239 s. ISBN 978-80-8127-014-7. 

Hlavná grantová činnosť: 

Metodika práce pre školských psychológov pracujúcich v školách a školských zariadeniach. /KEGA/ doba riešenia: 2018 - 2020.

Objektivizácia diagnostikovania hyperkinetickej poruchy ADHD v bio-psycho-sociálnom kontexte. /VEGA/ doba riešenia: 2013 - 2015.

Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja - súbor metodických materiálov. /KEGA/ doba riešenia: 2013 - 2015.