Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rijáková Zita

Tituly: PhDr., PhD.
Zameranie: sociálna psychológia
Kontakt: zita.rijakova@uniba.sk
Miestnosť: 351
Zaradenie: odborný asistent (úväzok)


Výučba na katedre: 

  • Povinné kurzy:

- Aplikovaná sociálna psychológia
- Sociálna psychológia
- Učiteľská psychológia
- Biodromálna psychológia pre učiteľov

  •  Povinne voliteľné kurzy:

- Učiteľ ako model správania- Vzory a ideály adolescentnej mládeže- Program profesionálnej orientácie a voľby povolania žiakov- Rozvíjanie emocionálnej inteligencie žiakov

Základný životopis: 

  • Vzdelanie:

SŠ - SVŠ Šurany
VŠ - FiF UK  Psychológia

  • Zamestnanie:

FiF UK - Katedra psychológie - 1987- doteraz     
ZŠ Holíčska - ako školský psychológ od r. 2006

Hlavná publikačná činnosť: 
Rijáková, Z., Gajdošová, E. : Efektívnosť programu rozvoja tolerancie v základnej škole. In Školský psychológ. Praha: Inštitút pedagogicko- psychologického poradenství, 2008.
Rijáková, Z., Gajdošová, E. : Rozvíjanie súdržnosti a tolerancie žiakov základných škôl ako prevencia agresie a šikanovania. In Prevencia. Bratislava: Ústav informácií a prognóz školstva, 2007, č. 2, s. 5 - 15. ISSN 1336-3689.
Rijáková, Z. : Efektívnosť programu rozvoja tolerancie v základnej škole. In Zborník z medzinárodnej konferencie Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií.Bratislava: Stimul, 2008. ISBN 978-80-89236-45-9.
Rijáková, Z. : Účinnosť programu rozvoja tolerancie na zmeny postojov u pubescentov. In Kniha abstraktov z medzinárodnej konferencie Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Bratislava : Stimul, 2007, s. 56 - 57. ISBN 978 - 80-89-236-29-9.
Rijáková, Z. : Učiteľ a sila jeho osobného príkladu. In Gajdošová, E. (ed.) Riešenie porúch žiakov v správaní v škole. Možnosti zvládania agresie a násilia. Bratislava: Stimul, 2007, s. 33 - 38. ISBN 978-80-89236-17-6.