Reviľáková Eva

Tituly: Mgr.
Zameranie: Klinická psychológia
Kontakt: revilakova1@uniba.sk
Miestnosť: Veža
Zaradenie: postgraduálny študent


Výučba na katedre
Psychológia osobnosti I. a II. – vedenie seminárov
Sociálno – psychologický výcvik I. a II.
Seminár k bakalárskej práci

Téma dizertačnej práce
Anticipačné smútenie vo vzťahu k onkologickým ochoreniam


Vzdelanie:

2018 – súčasnosť
Univerzita Komenského v Bratislave, Gondova 2, 814 99 Bratislava
Študijný program: Klinická psychológia (PhD.)

2016 – 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Gondova 2, 814 99 Bratislava
Študijný program: Psychológia (Mgr.) 

2013-2016

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Námestie J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava Študijný program: Psychológia (Bc.)

2009-2013
Gymnázium P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo námestie 1659/18, 026 01 Dolný Kubín

Činnosť v rámci katedry

2018 – súčasnosť               asistentka pri organizácii Psychológia v kocke

Iné pracovné činnosti

2019 – súčasnosť              
psychologička, diagnostika intelektových schopností - Súkromné centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Majerníkova 60, 841 05 Bratislava – Dlhé Diely

Grantová činnosť
2019 - vedúca grantového projektu UK/408/2019 – Anticipačné smútenie a zmysel života u onkologických pacientov