Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Marman Peter

Tituly: Mgr., PhD.
Zameranie: všeobecná psychológia
Kontakt: peter.marman@uniba.sk
Mobilný kontakt: +421 918 909 445
Miestnosť: 408
Zaradenie: odborný asistent


I. Vzdelanie a kvalifikácia:

1990-1995, pregraduálne štúdium, Matematicko--fyzikálna fakulta UK, odbor: Informatika -- Umelá inteligencia
1995-1997, správca Laboratória geograf. informač. systémov, Stavebná fakulta STU
2003-2006, interné postgraduálne štúdium, Filozofická fakulta UK, odbor: psychológia
2006-2018, odborný asistent, Filozofická fakulta UK, odbor: psychológia

II. Pedagogická činnosť:

Výučba kurzov na katedre:
- Úvod do psychológie
- Všeobecná psychológia 3
- Všeobecná psychológia 4
- Všeobecná psychológia pre Katedru sociológie
- Vývinová psychológia pre Katedru pedagogiky
- Experimentálny výskum snov
- Integratívne prístupy v psychológií

III. Vedecká činnosť

Publikačná činnosť:
- vedecké štúdie: 18
- výskumné projekty: 5
- aktívna účasť na konferenciách a sympóziách: 14
- popularizačné výstupy: viac ako 50

Granty:
1. Vedúci úlohy a zodpovedný riešiteľ - úloha výskumu a vývoja „Open Source infraštruktúra“, Štátny program výskumu a vývoja „Budovanie informačnej spoločnosti“, zadávateľ: Ministerstvo školstva SR, riešitelia: Katedra informatiky FMFI UK, súkromné spoločnosti. Úspešne obhájená, prebiehala v rokoch 2003-2004.
2. Spoluriešiteľ za časť psychologického výskumu - Vedecko-technický projekt "Rozvoj metodík neinvazívneho biomedicínskeho monitorovania a analýzy psychofyziologických korelátov", zadávateľ: Ministerstvo školstva SR, riešitelia: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Filozofická fakulta UK, Lekárska fakulta UK, VTP MŠ SR. Úspešne obhájená, prebiehala v rokoch 2003 -2007.
3. Spoluriešiteľ - Vyskumný grant "Psychophysiological correlates of the psychological development and personality", zadávateľ: Universidad Complutense Madrid v spolupráci s UK. Úspešne obhájená, prebiehala v rokoch 2006-2007.
4. Vedúci úlohy a zodpovedný riešiteľ - Výskumný grant „Medvisor: analýza trendov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti“, zadávateľ: SWAN, a. s., celkovo 8 výskumníkov z nasledujúcich inštitúcií: Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Molekulárno-medicínske centrum, Ústav molekulárnej biológie, Ústav experimentálnej endokrinológie a Lekárska fakulta UK. Úspešne obhájená, prebiehala v rokoch 2012-2014.
5. Vedúci úlohy a zodpovedný riešiteľ - Výskumný grant „Integratívne prístupy v psychológii”. Prebieha od roku 2017.

IV. Funkcie

Študijný poradca, člen vedenia katedry v rokoch 2004 - 2016