Ludrovská Katarína

Tituly: PhDr., PhD.
Zameranie: poradenská psychológia
Kontakt: katarina.ludrovska@uniba.sk
Miestnosť: 403 veža
Zaradenie: odborná asistentka
Funkcia na katedre: vedúca sekcie Poradenská psychológia

Funkcia na fakulte: členka Akademického senátu FF UK v Bratislave


Vzdelanie

2010    PhD. doktorandské štúdium, odbor Psychológia, Filozofická fakulta UK v Bratislave
1987    PhDr. špecializácia Poradenská psychológia, Filozofická fakulta UK v Bratislave
1984    vysokoškolské štúdium, odbor Psychológia, Filozofická fakulta UK v Bratislave

1978    stredoškolské štúdium, Gymnázium na Vazovovej 6, Bratislava

Zamestnanie

1990 -             Katedra psychológie, Filozofická fakulta UK v Bratislave

1985 - 1990    Psychologický ústav, Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická činnosť

Poradenská psychológia 1

Poradenská psychológia 2

Poradenský proces 1

Poradenský proces 2

Seminár k bakalárskej práci

Autogénny tréning

Psychologické poradenstvo v praxi
Supervízia v psychologickom poradenstve

Psychologické poradenstvo pre seniorov - UTV

Diplomový seminár 1 - do r. 2015

Diplomový seminár 2 - do r. 2015

Bakalárska práca - do r. 2010

Diplomová práca - do r. 2010

Postupová práca - do r. 2008

 

Výučba na iných katedrách:

Katedra praktickej teológie EBF UK v Bratislave - 2010

Katedra výpočtovej informatiky FMFI UK v Bratislave - do r. 2004

Katedra sociológie FF UK v Bratislave - do r. 1999 

Vedecká činnosť

Hlavná grantová činnosť - spoluriešiteľka

2018 - 2022 Grant APVV-17-0451 Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií.

2016 - 2018    Grant VEGA MŠ SR 1/1013/16 Osobnosť ako zdroj reziliencie i rizika u chronicky chorých pacientov.

2011 - 2013    Grant VEGA MŠ SR 1/ 0392/11 Životný štýl, reziliencia a tvorivosť slovenských adolescentov v kontexte adlerovskej psychológie.

2004 - 2006   Grant VEGA MŠ SR 1/1390/04 Životné udalosti ako procesy –                     celoživotná vývinová a krízová intervencia.

2000   - 2002   Grant VEGA MŠ SR 1/7309/20 Signifikantné straty a ich          zvládanie v priebehu života.

1997 - 1999    Grant VEGA MŠ SR 1/4091/97 Štruktúra a dynamika životných cieľov a možnosti ich ovplyvňovania v psychologickom poradenstve.

1994 - 1996    Grant VEGA MŠ SR 1/1358/94 Celoživotné vývinové poradenstvo ako prostriedok osobnostného rastu vo vzdelávacom prostredí.


Publikačná činnosť

PREHĽAD PUBLIKÁCII
 

Ocenenia, uznania

2015         Cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave za vynikajúcu diplomovú prácu: ocenenie vedúceho diplomovej práce

Odborná kvalifikácia

2010 - 2016 Supervízne systematické pokračovanie v adlerovskej psychoterapii a poradenstve

2007 - 2009  1. supervízny výcvik v adlerovskej psychoterapii a poradenstve

2008         International Committee for Adlerian Summer Schools and Institutes: Adler – Dreikurs Approach to Clinical Practice. Győr, Hungary

2008         International Committee for Adlerian Summer Schools and Institutes: Bullying in the Digital Age. Győr, Hungary

2008         Certifikát odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia

2004 – 2007    1. výcvikový program v adlerovskej psychoterapii a poradenstve

2004      International Committee for Adlerian Summer Schools and Institutes Adlerian Brief Therapy. Cork, Ireland

2004      International Committee for Adlerian Summer Schools and Institutes: Adlerian Lifestyle Assessment. Cork, Ireland

2002      Training in Adlerian Summer Institute. Bratislava, Slovakia

2002      The European Association for Psychotherapy: The European Certificate of Psychotherapy

2002      Slovenská psychoterapeutická spoločnosť: Systemický prístup - Chaos a poriadok vo vzťahoch

1999      Zápis v Zozname psychoterapeutov SR. Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

1990      Výcvik konverzačnej a kooperatívnej hypnoterapie - Ericksonovský prístup

1985 - 1989    Skupinový výcvik v  poradenstve a psychoterapii. Ministerstvo zdravotníctva SR

1988      Center for Cross-Cultural Communication, USA: Na klienta zamerané poradenstvo a psychoterapia