Jakubek Martin

Tituly: PhDr., PhD.
Zameranie: všeobecná a pracovná psychológia
Kontakt: martin.jakubek@uniba.sk
Miestnosť: klub 384/klapka 2334
Zaradenie: odborný asistent


- je absolventom štúdia psychológie na FFUK Bratislava v r. 1986, v rovnakom roku mu bol udelený PhDr. Od r. 1987 pedagogicky a výskumne pôsobí na Katedre psychológie FFUK Bratislava, v poslednom období v pozícii odborného asistenta.  V roku 2008 získal titul PhD. Jeho pedagogická činnosť je rôznorodá, vyučuje predmety ako z okruhu základných psychologických disciplín (všeobecná psychológia: pociťovanie a vnímanie, pamäť a pozornosť; experimentálna psychológia), tak aj  spomedzi aplikovaných psychologických disciplín (psychológia trhu a reklamy, výber zamestnancov psychologickými prostriedkami,  aplikovaná štatistika v psychológii), na tieto oblasti sa sústreďujú aj jeho výskumné záujmy. Publikuje práce, ktorých spoločným menovateľom je problematika osobnosti človeka, jej postihovania najmä  v súvislosti s pracovným správaním. Viedol vyše 50 diplomových a bakalárskych prác, väčšinou na svojej materskej fakulte, ale aj na iných univerzitách.  Popri svojom pôsobení v akademickej  oblasti pôsobí už 25 rokov ako nezávislý konzultant pre oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, špecializuje sa najmä na problematiku výberu zamestnancov.