Herényiová Gabriela

Tituly: PhDr., PhD.
Zameranie: školská psychológia
Kontakt: gabriela.herenyiova@uniba.sk
Miestnosť: 407/klapka 2354
Zaradenie: odborný asistent

 Výučba na katedre: 
Povinné kurzy:
○ Školská psychológia
○ Pedagogická psychológia
○ SPV I. a II.
○ Učiteľská psychológia
○ Biodromálna psychológia pre učiteľov
Povinne voliteľné kurzy:
○ Program profesionálnej orientácie a voľby povolania žiakov
○ Rozvíjanie emocionálnej inteligencie žiakov
○ Rozvoj sociálnych zručností učiteľov
○ Didaktika psychológie
Iná výučba: 
Postgraduálna príprava psychológov:
○ Organizačný garant a lektor Špecializačneho štúdia zo školskej psychológie
Iná prednašková činnosť mimo FiF UK BA:
○ VŠMU - HTF a DF - predmet Učiteľská psychológia
○ Metodické centrum MB
○ Univerzita tretieho veku
○ Lektorka rozvíjajúcich programov ÚV SR
○ Lektorka testov pre učiteľov v SR, koordinovaných MŠ / Chips a KTS /
○ Lektorská činnosť pre učiteľov / SPV, rozvíjajúce programy /

Základný životopis: 
Vzdelanie:
○ SŠ - SVŠ Metodova 1968 - 1971
○ VŠ - FiF UK 1971 - 1976 Pedagogická psychológia - anglečtina
○ PhDr. 1981
○ CSc. 1995
Zamestnanie:
○ SAV - Ústav experimentálnej pedagogiky 1976 - 1982
○ FiF UK - Katedra vysokoškolskej pedagogiky 1982 - 1989
             - Katedra psychológie 1990 - doteraz
○ TKEJ - Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave - ako školský psychológ od r. 2000
Členstvo v organizáciách: 
○ Členka výboru Asociácie školských psychológov SR a ČR /AŠP/
○ Predseda AŠP SR a ČR 2004 - 2007
○ Členka výboru SZ RTVŠ - telovýchovná organizácia
○ Členka Medzinárodnej asociácie školských psychológov ISPA

Iné: 
○ Kontaktná osoba pre SR v rámci medzinárodných štruktúr ISPA
○ Aktívna účasť na konferenciách ISPA - Dánsko, Turecko, Francúzsko,  Fínsko,  Holandsko, Litva,  USA,  Nórsko,     
   Maďarsko 
○ Realizácia projektov MŠ SR
○ Realizácia a overovanie prventívnych programov na školách /Second Step/
○ Prednášky, besedy  a rozhovory  pre médiá
○ Organizátor pravidelných stretnutí školských psychológov v SR "Ďuričkové dni"