Čechová Daniela

Tituly: PhDr., PhD.
Kontakt: daniela.cechova@uniba.sk
Miestnosť: 351/klapka 2353
Zaradenie: odborný asistent


Základný životopis:
- Absolvovanie štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a získanie titulu PhDr. (1989)
- Získanie vedecko-akademickej hodnosti PhD. (1998)
- Vysokoškolská pedagogička na Univerzite Komenského v Bratislave (od 1989)
- Certifikovaná psychoterapeutka (2009)

Certifikáty/kurzy/licencie:
- Certifikát o absolvovaní Medzinárodnej letnej adlerovskej školy ICASSI v Brne, ČR (1993); v Ottawe, Kanada (1994); vo Valette, Malta (1995); v Corku, Írsko (2005); v Györi, Maďarsko (2008)
- Certifikát Akadémie Istropolitana v Bratislave Európska kultúrna a sociálna história (1996)
- Certifikát Adlerovského výcvikového inštitútu v Boca Raton, USA o absolvovaní tréningu Kooperatívna disciplína (1997)
- Certifikát Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti na certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia č. 275 (2009)
- Licencia Slovenskej komory psychológov na výkon činnosti odborného zástupcu pre odbor poradenská psychológia a certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia (2009)

Členstvo v profesných združeniach, organizáciach:

- Slovenská psychologická spoločnosť (vedúca Sekcie adlerovskej psychológie)

- Slovenská adlerovská spoločnosť (predsedníčka)

- Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

- Severoamerická spoločnosť pre adlerovskú psychológiu NASAP

Súčasná pracovná pozícia:   
- odborná asistentka na Katedre psychológie, Filozofickej fakulty, Univerzita Komenského v Bratislave
- vedúca III. Oddelenia (organizačná, sociálna, pedagogická a školská psychológia)

Pedagogická činnosť:
Výučba pre študentov psychológie: kurzy - Individuálna psychológia, Intervencie a poradenstvo v edukácii, SPV 2. a 4. ročník
 
Výučba pre študentov učiteľstva: Biodromálna psychológia pre učiteľov, Kognitívne procesy pre učiteľov, Edukačná psychológia a Psychológia osobnosti
 
Vedenie bakalárskych a magisterských prác: Jana Hasenöhrlová (2009), Kristína Pilková (2009), Andrea Mikulovská (2009), Suzanna Jurkovic (2008), Ľubica Kupková (2008), Michala Ruttkayová (2008), Michaela Varsányiová (2008), Kristína Mazúrová (2008), Marcela Rukovanská (2007), Magdaléna Olšovská (2004), Elena Tedlová (2004), Anna Beňadiková (2002)

Ďalšie aktivity:
- extenzívna lektorská a poradenská práca v prostredí škôl: prednášky a tréningy pre učiteľov, riaditeľov, vychovávateľov, školských psychológov všetkých typov škôl v celej SR, vrátane špeciálnych, škôl pre handicapované deti
- organizátor akreditovaných výcvikových programov v adlerovskej psychoterapii a poradenstve, workshopov, seminárov, letných škôl
- lektor tréningov manažmentu pre firmy a organizácie (komunikácia, prezentačné zručnosti, vyjednávacie zručnosti, riešenie konfliktov, budovanie tímu, psychohygiena a zvádanie stresu, manažérske techniky, kreativita)
- projekty Phare Integrácia rómskych detí do štandardných základných škôl, 2002/000.610-03, Srdce na dlani , KEGA grant Príprava učiteľov na riešenie problémov v správaní detí, KEGA grant Príprava učiteľov 1. stupňa na zvládanie agresie
- členka OZ Šanca pre nechcených, spolupráca so združením v projektoch Hniezdo záchrany a Náruč záchrany