Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bratská Mária

Tituly: Doc., PhDr., CSc.
Zameranie: sociálna psychológia
Kontakt: maria.bratska@uniba.sk
Miestnosť: 409
Zaradenie: docent


Štátna príslušnosť: slovenská
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské, doc., PhDr., CSc., Atestačný stupeň II a – samostatný vedecký pracovník
Súčasná pracovná pozícia: docentka na Katedre psychológie FiF UK

Vzdelanie a kvalifikačný rast:

vysoká škola: psychológia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 29. 5. 1972;
rigorózna práca/skúška: doktor filozofie - PhDr.; rigorózna práca: Problém frustrácie u školákov. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 9. 9. 1974;
kandidátska dizertácia: CSc.; kandidátska dizertačná práca - Frustrujúce situácie a osobnosť. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 5. 2. 1981;
atestačný stupeň: II a – samostatný vedecký pracovník, Slovenská akadémia vied, 25. 3. 1987;
habilitácia: doc.; habilitačná práca: Zisky a straty v záťažových situáciách alebo príprava na život. Univerzita Komenského v Bratislave, 1. 8. 2001.

Ďalšie ukončené formy štúdia s osvedčením: 18 rôznych foriem s osvedčením.

1.       Kurz štúdia cudzích jazykov – jazyk ruský, v rámci ďalšieho zvyšovania kvalifikácie učiteľov vysokých škôl, Katedra jazykov Univerzity Komenského v Bratislave (120 h), 26. 5. 1989.
2      Špecializované štúdium pedagogiky vysokej školy pre vybraných učiteľov zamerané na sociálnopsychologický výcvik (60 h), Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy, Bratislava, 27. 4. 1990.
3.       Rozširovacie štúdium zo školskej psychológie (2 semestre), Katedra psychológie FIF UK v Bratislave, 15. 12. 1992.
4.       Postgraduálne štúdium v odbore psychológia so špecializáciou aktívne sociálne učenie (324 h, 4 semestre), Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brne, 14. 10. 1987.
5.       Postgraduálne štúdium v odbore psychológia so špecializáciou metódy aplikovanej sociálnej psychológie (5 semestrov), Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, 9. 2. 1994.
6.       Workshop Model Virginie Satirovej (25 h), Inštitút Virginie Satirovej v SR, Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, Bratislava, 6. 4. 1997.
7.       Workshop Model Virginie Satirovej (25 h), Inštitút Virginie Satirovej v SR, Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, Bratislava, 1. 6. 1997.
8.       1. stupeň výcviku Model Virginie Satirovej (90 h, 4. - 15. 8. 1997), Inštitút Virginie Satirovej v SR, Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, Bratislava, 15. 8. 1997.
9.       2. stupeň výcviku v Modeli Virginie Satirovej (60 h, 12. - 20. 6. 1998); Inštitút Virginie Satirovej v SR, Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, Bratislava, 20. 6. 1998.
10.    Výcvik v programe Povedz to priamo (30 h, 24. - 28. 8. 1998); Inštitút Virginie Satirovej v SR, Centrum poradensko – psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu v SR, Bratislava, 28. 8. 1998.
11.    Tréning v rámci Modelu Virginie Satirovej (25 h, 13. - 15. 11. 1998); Inštitút Virginie Satirovej v SR, Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, Bratislava, 15. 11. 1998.
12.    Krátka systemická terapia podľa Virginie Satirovej (80 h, 11.-20. 7. 1999); Institut Virginie Satirové Česká republika, 20. 7. 1999.
13.    Individuálna psychológia a poradenstvo v rodine a škole (workshop 21. - 23. 10. 1999) Psychology Department FIFUK in Bratislava, Adlerian Child Care Centres Of Columbia, S. C., USA, 23. 10. 1999.
14.    Letná škola adlerovskej psychológie (30 h, 15. – 19. 7. 2002; Psychology Department FIFUK in Bratislava, Slovak Adlerian Society, East Carolina University, N. C., USA, Adlerian Child Care Centres of Columbia, C. C., USA,               19. 7. 2002.
15.    Critical Incident Stress Management: Basic. International Critical Incident Stress Foundation. UMBC An Honours University In Maryland. Course Instructor: Dr. Thomas Appel-Schumacher. Praha, 16. - 17. 1. 2004.
16.    Critical Incident Stress Management: Advanced International Critical Incident Stress Foundation. UMBC An Honours University In Maryland. Course Instructor: Dr. Thomas Appel-Schumacher. Praha, 18. - 19. 1. 2004.
17.    Regresná analýza, SPSS, lektor kurzu Ing. Jindřich Müller. Bratislava, 8. 6. 2009.
18.    Štatistické metódy v analýze dát, SPSS, lektorka Mgr. Lubomíra Červová. Bratislava, 2. – 6. 11. 2009.

Priebeh profesionálnej kariéry, prax :

od 15. 3. 1971 do 1. 2. 1989 pracovníčka Psychologického ústavu FIF UK v Bratislave (1971-1972 asistentka, 1972-1975 odborná asistentka, 1975-1981 odborná pracovníčka, 1981-1989 vedecká pracovníčka, 1986-1987 zástupkyňa riaditeľa, 1987-1989 poverená vedením PÚ FiF UK);
od 1. 2. 1989 pracovníčka Katedry psychológie FiF UK v Bratislave (1989-2001 odborná asistentka, 2001 - dosiaľ docentka).

Pedagogická činnosť

Dĺžka pedagogickej praxe (v rokoch): 46
Vedenie záverečných prác (počet prebiehajúcich/počet ukončených):

Bakalárske a rozširovacie štúdium: 3/54 (2 bakalárske práce získali Cenu dekana FiF UK v Bratislave za vynikajúcu bakalársku prácu)

Diplomové: 3/88 (1 diplomová práca získala cenu ministra školstva a diplomatka titul PhDr., 3 diplomové práce Cenu rektora UK v Bratislave za vynikajúcu diplomovú prácu)

Dizertačné: 0/13

Vedenie prác ŠVOČ: 0/72 (z nich 12 prác získalo umiestnenia na prvých troch miestach v celoslovenských konferenciách ŠVOČ a 11 prác získalo umiestnenia na prvých troch miestach v medzinárodných konferenciách ŠVOČ, 20 prác získalo víťazné umiestnenia na prvých troch miestach na fakultných konferenciách ŠVOČ).

·         V súčasnosti prednášam a vediem semináre v 5 kurzoch na KP FiF UK: 3 povinné kurzy: Sociálna psychológia 1, Sociálna psychológia 2, Aplikovaná sociálna psychológia; 2 povinne voliteľné kurzy: Empatická asertivita, Projektová práca ŠVOČ. Súčasne zabezpečujem a vediem 4 semestrálne kurzy: Empatická asertivita v súčasnom živote 1 (ZS, LS), Empatická asertivita v súčasnom živote 2 (ZS, LS) a tiež participujem na kurze Psychológia III. na Univerzite tretieho veku Univerzity Komenského v Bratislave.

·         Od šk. r. 2013/14 do šk. r. 2017/18 som participovala na výučbe kurzu Písanie vedeckého textu, v rámci doktorandského štúdia na KP FiF UK v Bratislave.

·         Do šk. roku 2009/2010 som okrem uvedených kurzov viedla ešte tieto kurzy: povinne voliteľný kurz Konštruktívne riešenie a zvládanie záťažových situácií, povinný kurz Metódy aktívneho sociálneho učenia pre študentov Katedry pedagogiky FiFUK, stáže zo sociálnej psychológie.

·         15 rokov (1990 – 2005) gestorka povinne voliteľných, voliteľných a výberových kurzov pre poslucháčov tretieho, štvrtého a piateho ročníka Katedry psychológie FiFUK.

·         Prednášky na Univerzite tretieho veku v Bratislave, od jej vzniku (r. 1991 - dosiaľ), pričom od šk. r. 2008/9 – dosiaľ prednášam a vediem sama 4 kurzy; priebežne sa tiež podieľam na výučbe na rôznych formách štúdia popri zamestnaní na FiFUK, na rozširovacích i bakalárskych formách štúdia, ktoré organizuje i zabezpečuje Katedra psychológie a v minulosti organizovali a zabezpečovali Katedra pedagogiky a Katedra sociológie FiFUK v Bratislave.

·         V oblasti lektorskej činnosti spolupráca s rôznymi inštitúciami v praxi (Iuventa, Metodické centrá miest Bratislava, Praha, Trenčín, Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Inštitút zahraničného obchodu a vzdelávania v Bratislave, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Detské mestečko v Trenčíne a iné).

·         Zavedenie nových metód, kurzov: sociálnopsychologický výcvik pre poslucháčov psychológie, sociológie, pedagogiky; zavedenie povinne voliteľných kurzov Konštruktívne riešenie a zvládanie záťažových situácií, Empatická asertivita, Projektová práca ŠVOČ; zavedenie povinného kurzu Metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia pre poslucháčov psychológie a pedagogiky.

·         Vypracovala som viac ako 376 posudkov na rôzne štúdie, zborníky, monografie, inauguračné, habilitačné, doktorandské, diplomové práce, bakalárske práce, záverečné práce rozširovacieho štúdia a ročníkové práce, práce ŠVOČ, zahraničné a domáce granty.

·         Od šk. r. 1999/2000 až dosiaľ (už 19 rokov) som za výbor SPS pri SAV gestorkou celoštátnych a medzinárodných súťaží ŠVOK študentov katedier psychológie. V šk. r. 2005/2006 sa uskutočnil na FiF UK v Bratislave 7. ročník celoštátneho kola ŠVOK a 6 ročník medzinárodného kola ŠVOK na tému Závislosti: a čo ďalej? ktoré som koncepčne a organizačne zabezpečovala. V šk. r. 2000/2001 som odborne a organizačne zabezpečila Študentské psychologické dni 2001 na tému Psychologické aspekty kvality života. Toto 2. celoštátne a 1. medzinárodné kolo ŠVOK víťazov katedier psychológie vysokých škôl zo Slovenskej republiky a s účasťou študentov katedier psychológie vysokých škôl z Českej republiky sa uskutočnilo v Iuvente, v Bratislave.

·         Od šk. r. 1999/ 2000 dosiaľ som za výbor SPS pri SAV a KP FiF UK členkou hodnotiacej komisie na celoštátnych a medzinárodných súťaží ŠVOK študentov katedier psychológie. Založila som túto tradíciu, dosiaľ sa uskutočnilo 17 ročníkov celoštátnych študentských psychologických dní a 16 ročníkov medzinárodných psychologických dní. Na väčšine z nich som bola predsedníčkou hodnotiacej komisie a pomáhala som pri ich organizovaní.

·         V r. 2004 - 2005 vedúca programovej rady sociálna psychológia na Katedre psychológie FIFUK a predsedníčka štátnicovej komisie pre sociálnu psychológiu a od r. 1999; už 18. rok organizujem katedrové kolá ŠVOK; som členkou štátnicových komisií, spoluzodpovedám za bakalárske a magisterské štúdium sociálnej psychológie na Katedre psychológie FiFUK.

·         Už dlhšie obdobie spolupracujem so zahraničnými univerzitami napr. v Čechách, v Poľsku, na Cypre a i.

·         Výsledky riešených vedeckovýskumných úloh a skúsenosti z pedagogickej i lektorskej činnosti som prezentovala na konferenciách, prednáškových pobytoch a stážach napr. v Českej republike (Praha, Brno, Olomouc), ZSSR (Moskva, Kijev, Leningrad), Poľsko (Lodž), Malta (Qawra), Írsko (Dublin) a v iných krajinách.

Som gestorkou výmenných zahraničných pobytov študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia a pracovníkov Katedry psychológie FiF UK v Bratislave, v rámci Erasmu a Erasmus+ s Katedrou psychológie FF Karlovej univerzity v Prahe, Katedrou psychológie FF Univerzity Palackého v Olomouci, Katedrou psychológie Ostravskej univerzity a ďalšími pracoviskami

Vedecká činnosť

1.       Členka Centra excelentnosti výskumu kognícií (CEVKOG), r. 2007 – 2010. Vedúci Centra prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. Sídlom centra je Ústav experimentálnej psychológie SAV v Bratislave, ktorý má nadviazanú zmluvnú spoluprácu s univerzitnými inštitúciami v Joensuu, Rotterdame, Lubline a Bukurešti.
2.       Členka odborovej komisie Sociálna psychológia a psychológia práce PhD štúdia na KP FiF UK.
3.       Od r. 2013 tajomníčka odborovej komisie Sociálna psychológia a psychológia práce PhD štúdia na KP FiF UK.
4.       Bola som členkou odborovej komisie PhD štúdia psychológie na Ústave experimentálnej psychológie SAV v Bratislave.
5.       Členka odborovej komisie P 7703 Psychologie / 7701V001 Klinická psychologie PhD štúdia na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

 

Riešiteľka 24 výskumných úloh:

1.       Problém frustrácie u školákov, čiastková úloha štátneho plánu základného výskumu (ďalej ŠPZV). č. VIII-4-2/4, 1971 - 1973 zodpovedná riešiteľka čiastkovej úlohy.

2.       Problém frustrácie v školskom a profesionálnom vývine, čiastková úloha rezortu školstva (ďalej RŠ). č. XIII-2/7, 1973 - 1975, zodpovedná riešiteľka čiastkovej úlohy.

3.       Frustrujúce situácie a osobnosť, téma čiastkovej úlohy ŠPZV č. VIII-5-9/2/h, 1976 - 1980, riešiteľka témy čiastkovej úlohy.

4.       Analýza zložiek frustrujúcej situácie a spôsobov jej riešenia, problémový okruh čiastkovej úlohy ŠPZV č. VIII-6-4/2-a5, 1981 - 1985, vedúca tímu riešiteliek problémového okruhu.

5.       Situácie psychickej záťaže a osobnosť, tematická oblasť čiastkovej úlohy ŠPZV č. IX-6-3/2B, 1986 - 1988, vedúca tímu riešiteliek tematickej oblasti čiastkovej úlohy.

6.       Problémy frustrácie v celoživotnom smerovaní osobnosti, téma čiastkovej úlohy RŠ č. V-05/1, 1986 - 1989, riešiteľka témy čiastkovej úlohy.

7.       Situácie psychickej záťaže v sociálnom systéme, fakultná úloha 77-72, p. č.75, v priebehu rokov 1991 - 1993 vedúca interdisciplinárneho výskumného tímu + hlavná riešiteľka úlohy.

8.       Konštruktívne a tvorivé riešenie záťažových situácií u študentov, fakultná úloha p. č. 63, vedúci Prof. PhDr. L. Ďurič, DrSc., spoluriešiteľka v priebehu rokov 1991 - 1993.

9.       Geriatrický adaptačný syndróm. Grant MZ SR: Koordinátor Mudr. L. Hegyi, CSc., spoluriešiteľka od 1. 9. 1992 do 31. 12. 1993.

10.    Identifikácia, riešenie a zvládanie záťažových situácií, grant VEGA 95/5195/271 V priebehu rokov 1995 - 1998 vedúca 15 členného riešiteľského tímu a hlavná riešiteľka grantovej úlohy.

11.    Zdroje a stratégie zvládania v záťažových situáciách, fakultná úloha p. č. 4 - hlavná riešiteľka, v priebehu rokov 1999 - 2000.

12.    Problémy adjustácie a ich zvládanie v rôznych obdobiach života, grant VEGA č. 2/1110/21, 2001 - 2003, spoluriešiteľka grantovej úlohy v spolupráci s Ústavom experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

13.    Študentské psychologické dni 2001: Psychologické aspekty kvality života, grant nadácie Otvorená spoločnosť, zodpovedná za grant, hlavná riešiteľka.

14.    Psychologická pomoc v kríze pri nehodách, nešťastiach a katastrofách, grant Protidrogového fondu, medzinárodná konferencia 13. - 14. 11. 2003, členka prípravného výboru a aktívna účastníčka konferencie, recenzentka zborníka z konferencie; spoluriešiteľka v spolupráci s Centrom poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu v SR, so Slovenskou komorou psychológov, so Slovenskou psychologickou spoločnosťou pri SAV, s Oddelením psychológie MV SR, s Úradom civilnej ochrany MV SR, s Prezídiom Hasičského a záchranného zboru MV SR, s Generálnym štábom OS SR a Inštitútom pre verejnú správu.

15.    Odpoveď na výzvu – alternatívne štýly zvládania vo vekovom kontexte, grant VEGA č. 2/4076/04, v priebehu rokov 2004 – 2006 spoluriešiteľka v spolupráci s Ústavom experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

16.    Authority Made Relative and its Impact on the Contemporary Young People. Relativizácia autority a jej dopady na súčasnú mládež, Grant GAČR č. 406/703/1475, v priebehu rokov 2004 – 2005 hlavná riešiteľka projektu za SR. Medzinárodná vedeckovýskumná spolupráca, spolupráca s Katedrou pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Katedrou pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Katedrou všeobecnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Fakultou vied o výchove Univerzity v Lodži, v Poľsku a Evangelische Fachhochule v Bochumi v Nemecku.

17.    Študentské psychologické dni 2006 na tému Závislosti: a čo ďalej? grant Protidrogového fondu č. 228-048/2005 v r. 2005, zodpovedná za grant, hlavná riešiteľka.

18.    6. ročník Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie a 7. ročník Celoštátnej študentskej vedeckej konferencie. Študentské psychologické dni 2006 na tému Závislosti: a čo ďalej? grant Protidrogového fondu č. 07206 v r. 2006, zodpovedná za grant, hlavná riešiteľka.

19.    Změny v koncepcích výchovy a vzdělávání v podmínkách učící se a pluralitní společnosti – pedagogické a psychologické kontexty, GAČR č. 406/06/0546, na r. 2006 – 2008. Medzinárodná vedeckovýskumná spolupráca, spoluriešiteľka, spolupráca s Katedrou pedagogiky, Filozofickej fakulty, Univerzity Karlovej v Prahe.

20.       Individuálne, interpersonálne, sociálne a spoločenské faktory rizikového správania v období dospievania a ranej mladosti, Individual, interpersonal, social and societal factors of risk behavior among adolescents APVV-20-038205, na r. 3/2006. – 2/2009. Medzinárodná vedeckovýskumná spolupráca, spoluriešiteľka, spolupráca s Ústavom humanitných vied, Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a University of Groningen, University Medical Center Groningen, Department Social Medicine, The Netherlands.

21.       Premýšľanie o neuskutočnených alternatívach (counterfactual thinking) v kontexte osobnosti a zvládania záťažových situácií, grant VEGA č. 2/7034/27, v priebehu rokov 2007 – 2009 zástupkyňa vedúcej projektu, v spolupráci s Ústavom experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

22.    Nauczyciel w krajach postsocjalististycznych jako sprawca i ofiara manipulacji w kontekście polityki oświatowej i oddziaływań pedagogicznych, r. 2008 – 2010. Medzinárodná vedeckovýskumná spolupráca, spoluriešiteľka, spolupráca s Katedrou teórie výchovy, Fakulty pedagogických vied, Univerzity v Lodži a Katedrou pedagogiky, Filozofickej fakulty, Univerzity Karlovej v Prahe.

23.       Autorita a proměny jejího pojetí v edukačním prostředí, GAČR č. P407/10/0796, na r. 2010 – 2012. Medzinárodná vedeckovýskumná spolupráca, spoluriešiteľka, spolupráca s Katedrou pedagogiky, Filozofickej fakulty, Univerzity Karlovej v Prahe.

24. EasyWay - riešenie a podpora implementácie vybraných oblastí IDS v cestnej doprave SR a koordinácia slovenskej účasti medzinárodného projektu EasyWay, projekt č.  325  VÚD / 2009, 9/2009 - 8/2011. Spoluriešiteľka. Zadávateľ: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Koordinátor: Výskumný ústav dopravný a.s. Projekt je súčasťou Euroregionálneho program u EasyWay Fáza I, región CONNECT, krajiny regiónu: Rakúsko (medzinárodný koordinátor), Česko, Maďarsko, Slovinsko, Taliansko, Nemecko, Slovensko. Program je spolufinancovaný EK

 

Vedecké stáže a pozvania na prednáškové pobyty:

1980 – 1 mesiac - ZSSR Leningrad, Fakulta psychológie Leningradská štátna univerzita, vedecká stáž, zameranie – Frustrujúce situácie a osobnosť;
1985 – 1 mesiac - ZSSR Leningrad, Fakulta psychológie Leningradská štátna univerzita, vedecká stáž, zameranie – sociálna psychológia;
2002 – 1 týždeň - Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Katedra pedagogiky a Katedra psychológie (vyžiadaný prednáškový pobyt úplne hradený pozývateľom);
2003 - 1 týždeň - Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Katedra pedagogiky a České vysoké učení technické – Masarykov ústav, Praha (vyžiadaný prednáškový pobyt úplne hradený pozývateľom).
2005 - 1 týždeň - Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Katedra pedagogiky (vyžiadaný prednáškový pobyt úplne hradený pozývateľom).
2008 - 1 týždeň - Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Katedra psychológie (vyžiadaný prednáškový pobyt úplne hradený pozývateľom).
2009 – 5 dní - Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Katedra psychológie (vyžiadaný prednáškový pobyt úplne hradený pozývateľom).
2011 – 4 dni - Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Katedra psychológie (vyžiadaný prednáškový pobyt úplne hradený pozývateľom).
 

Členstvo v medzinárodných vedeckých orgánoch a spoločnostiach (vedecké, redakčné rady a pod.):

r. 2004 – dosiaľ členka medzinárodnej databázy odborníkov pre problematiku integrovaných záchranných systémov Critical Incident Stress Management, Thomas Appel-Schumacher, University in Maryland.
r. 2001 – členka hodnotiacej komisie a odborná garantka 2001 Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie: Psychologické aspekty kvality života, Študentské psychologické dni 2001 v Bratislave.
r. 2006 - členka hodnotiacej komisie, gestorka a organizátorka 2006 Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie: Závislosti: a čo ďalej? Študentské psychologické dni 2006 v Bratislave.
r. 1991 – 1993 spoluzakladateľka a výkonná redaktorka časopisu Školský psychológ – Asociácie školských psychológov SR a ČR.
Predsedníčka a členka hodnotiacej komisie na Medzinárodných študentských vedeckých konferenciách 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014.
Členka výboru BOOK HANDICAP pri PDK (priatelia detskej knihy – Slovenská sekcia IBBY od r. 1994 – dosiaľ).
Členka STAR – Stress and anxiety research society (Medzinárodná spoločnosť pre výskum anxiety a stresu – r. 1999 - 2000).
Členka ISPA – International school psychology association (Medzinárodná asociácia školských psychológov – od r. 2009 – dosiaľ).

Zostavovateľská a redaktorská činnosť:

Od r. 1986 do r. 1989 som bola výkonnou redaktorkou Správ PÚ UK, HÚ ŠPZV IX-6-<st1:metricconverter productid="3 a" w:st="on">3 a</st1:metricconverter> HÚ RŠ V-05, počas uvedeného obdobia som pripravila do tlače a zabezpečila vydanie 8 čísel Správ PÚ UK a ako členka redakčnej rady som sa zúčastnila prác na vydaní pamätnice 30 rokov PÚ UK.
Od r. 2000 som členkou redakčnej rady časopisu Psychofórum, bulletin Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV.
Som zostavovateľkou 8 zborníkov z vedeckých konferencií so zahraničnou účasťou - napr.:
Bratská (Ed.): Cesty k múdrosti. Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej konferencie 5. – 6. 9. 2011. 29. Psychologické dni. Bratislava : Stimul 2011. 602 s. ISBN 978-80-8127-046-8.

Bratská (Ed.): Zborník recenzovaných príspevkov z 18. ročníka medzinárodnej konferencie a 19. ročníka celoslovenskej konferencie Študentské psychologické dni 2018 17. – 18. 5. 2018. Bratislava : Katedra psychológie, FiF UK v Bratislave, 2018. ISBN 978-80-8127-216-5.

Obsahové a organizačné zabezpečenie vedeckých konferencií:

Vo funkcii vedeckej tajomníčky Psychologického ústavu FiFUK som organizačne zabezpečovala 2 odborné interdisciplinárne semináre k úlohám ŠPZV a ako zástupkyňa riaditeľa a súčasne poverená vedením PÚ UK som sa podieľala na odbornej garancii, organizačnom a obsahovom zabezpečení interdisciplinárneho seminára HÚ ŠPZV IX-6-3, ďalej konferencie k 30. výročiu založenia PÚ UK s medzinárodnou účasťou.

Od r. 2000 – dosiaľ som sa ako tajomníčka a neskôr podpredsedníčka, v súčasnosti členka výboru Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV podieľala na organizačnom a obsahovom zabezpečení každoročne realizovaných vedeckých konferencií Psychologických dní, predovšetkým konaných na Slovensku v r. 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015.

Ako gestorka Študentských psychologických dní – celoslovenských a medzinárodných konferencií ŠVOČ za Výbor SPS pri SAV som sa podieľala a podieľam na koncepčnom a organizačnom zabezpečení 18-ich ročníkov medzinárodných študentských vedeckých a odborných konferencií a 19-ich ročníkov celoslovenských študentských vedeckých a odborných konferencií v priebehu rokov 2000 – 2018.

Jazykové znalosti:

ruský jazyk, anglický jazyk, evidovaná prekladateľka odbornej a vedeckej literatúry z ruského a českého jazyka.

Členstvo v profesných združeniach/organizáciách:

·         podpredsedníčka výboru Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV (od 12. 3. 2004 – 27. 9. 2013);

·         tajomníčka výboru Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV (od 17. 1. 2000 – 12. 3. 2004);

·         členka výboru Slovenskej psychologickej spoločnosti (od 17. 1. 2000 - dosiaľ);

·         členka Slovenskej psychologickej spoločnosti (od r. 1972 - dosiaľ);

·         členka Asociácie školskej psychológie v SR a ČR (od r.1990- dosiaľ);

·         členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry (od r. 1990 – dosiaľ);

·         členka Slovenskej bálintovskej spoločnosti (od r. 1992 – 2001);

·         členka Slovenskej komory psychológov (od r. 1995 – 2005);

·         členka Akreditačnej komisie Slovenskej komory psychológov (od r. 2003 – 2005);

·         členka Slovenskej lekárskej spoločnosti (od 1997 - 2006);

·         členka Inštitútu V. Satirovej v SR (od r. 1997 – 2003);

·         členka Slovenskej adlerovskej spoločnosti (od r. 2003 – 2011);

·        členka zmiešanej komisie pre vyhodnotenie periodického hodnotenia právnických osôb výskumu a vývoja v rezorte Ministerstva školstva Slovenskej republiky (od 6. 12. 2004 – 2005);

·         členka pracovnej skupiny Akreditačnej komisie – poradného orgánu vlády SR (od r. 2003 – 2006);

·         členka poradnej komisie Rady Protidrogového fondu na posudzovanie projektov predložených na Protidrogový fond z mediálnej oblasti (od r. 2002 – 2009);

·        členka exekutívy a predsedníčka odbornej pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie Expertnej komisie pre prevenciu drogových závislostí pri Generálnom sekretariáte Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády Slovenskej republiky (od r. 2005 – 2009).

Iné znalosti: vodičský preukaz typu B, práca s PC, konkrétne Word, Excel, Internet, PowerPoint, SPSS.

Najvýznamnejšie ocenenia

1988 Zlatá medaila za zásluhy o rozvoj Filozofickej fakulty UK v Bratislave;
1996 Čestné uznanie FFUK za zásluhy o rozvoj Filozofickej fakulty UK v Bratislave.
2004 Pamätná medaila k 85. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave.
2006 Pamätná medaila k výročiu založenia mesta Senica za prednáškovú a lektorskú činnosť zameranú na prevenciu drog.