Bratská Mária

Tituly: Doc., PhDr., CSc.
Zameranie: sociálna psychológia
Kontakt: maria.bratska@uniba.sk
Miestnosť: 409
Zaradenie: docent


 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské, doc., PhDr., CSc., Atestačný stupeň II a – samostatný vedecký pracovník

Funkčné zaradenie: docentka

Súčasná pracovná pozícia: docentka na Katedre psychológie FiF UK

Vzdelanie a kvalifikačný rast:

vysoká škola: psychológia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 29. 5. 1972;

rigorózna práca/skúška: doktor filozofie - PhDr.; rigorózna práca: Problém frustrácie u školákov. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 9. 9. 1974;

kandidátska dizertácia: CSc.; kandidátska dizertačná práca - Frustrujúce situácie a osobnosť. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 5. 2. 1981;

atestačný stupeň: II a – samostatný vedecký pracovník, Slovenská akadémia vied, 25. 3. 1987;

habilitácia: doc.; habilitačná práca: Zisky a straty v záťažových situáciách alebo príprava na život. Univerzita Komenského v Bratislave, 1. 8. 2001.

Ďalšie ukončené formy štúdia s osvedčením: 18 rôznych foriem s osvedčením.

1.       Kurz štúdia cudzích jazykov – jazyk ruský, v rámci ďalšieho zvyšovania kvalifikácie učiteľov vysokých škôl, Katedra jazykov Univerzity Komenského v Bratislave (120 h), 26. 5. 1989.

2.       Špecializované štúdium pedagogiky vysokej školy pre vybraných učiteľov zamerané na sociálnopsychologický výcvik (60 h), Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy, Bratislava, 27. 4. 1990.

3.       Rozširovacie štúdium zo školskej psychológie (2 semestre), Katedra psychológie FIF UK v Bratislave, 15. 12. 1992.

4.       Postgraduálne štúdium v odbore psychológia so špecializáciou aktívne sociálne učenie (324 h, 4 semestre), Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brne, 14. 10. 1987.

5.       Postgraduálne štúdium v odbore psychológia so špecializáciou metódy aplikovanej sociálnej psychológie (5 semestrov), Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, 9. 2. 1994.

6.       Workshop Model Virginie Satirovej (25 h), Inštitút Virginie Satirovej v SR, Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, Bratislava, 6. 4. 1997.

7.       Workshop Model Virginie Satirovej (25 h), Inštitút Virginie Satirovej v SR, Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, Bratislava, 1. 6. 1997.

8.       stupeň výcviku Model Virginie Satirovej (90 h, 4. - 15. 8. 1997), Inštitút Virginie Satirovej v SR, Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, Bratislava, 15. 8. 1997.

9.       stupeň výcviku v Modeli Virginie Satirovej (60 h, 12. - 20. 6. 1998); Inštitút Virginie Satirovej v SR, Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, Bratislava, 20. 6. 1998.

10.    Výcvik v programe Povedz to priamo (30 h, 24. - 28. 8. 1998); Inštitút Virginie Satirovej v SR, Centrum poradensko – psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu v SR, Bratislava, 28. 8. 1998.

11.    Tréning v rámci Modelu Virginie Satirovej (25 h, 13. - 15. 11. 1998); Inštitút Virginie Satirovej v SR, Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, Bratislava, 15. 11. 1998.

12.    Krátka systemická terapia podľa Virginie Satirovej (80 h, 11.-20. 7. 1999); Institut Virginie Satirové Česká republika, 20. 7. 1999.

13.    Individuálna psychológia a poradenstvo v rodine a škole (workshop 21. - 23. 10. 1999) Psychology Department FIFUK in Bratislava, Adlerian Child Care Centres Of Columbia, S. C., USA, 23. 10. 1999.

14.    Letná škola adlerovskej psychológie (30 h, 15. – 19. 7. 2002; Psychology Department FIFUK in Bratislava, Slovak Adlerian Society, East Carolina University, N. C., USA, Adlerian Child Care Centres of Columbia, C. C., USA, 19. 7. 2002.

15.    Critical Incident Stress Management: Basic. International Critical Incident Stress Foundation. UMBC An Honours University In Maryland. Course Instructor: Dr. Thomas Appel-Schumacher. Praha, 16. - 17. 1. 2004.

16.    Critical Incident Stress Management: Advanced International Critical Incident Stress Foundation. UMBC An Honours University In Maryland. Course Instructor: Dr. Thomas Appel-Schumacher. Praha, 18. - 19. 1. 2004.

17.    Regresná analýza, SPSS, lektor kurzu Ing. Jindřich Müller. Bratislava, 8. 6. 2009.

18.    Štatistické metódy v analýze dát, SPSS, lektorka Mgr. Lubomíra Červová. Bratislava, 2. – 6. 11. 2009.

Priebeh profesionálnej kariéry, prax :

od 15. 3. 1971 do 1. 2. 1989 pracovníčka Psychologického ústavu FiF UK v Bratislave (1971-1972 asistentka, 1972-1975 odborná asistentka, 1975-1981 odborná pracovníčka, 1981-1989 vedecká pracovníčka, 1986-1987 zástupkyňa riaditeľa, 1987-1989 poverená vedením PÚ FiF UK);

od 1. 2. 1989 pracovníčka Katedry psychológie FiF UK v Bratislave (1989-2001 odborná asistentka, 2001 - dosiaľ docentka).

Pedagogická činnosť

Dĺžka pedagogickej praxe (v rokoch): 48

Vedenie záverečných prác (počet prebiehajúcich/počet ukončených):

Bakalárske a rozširovacie štúdium: 2/57 (2 bakalárske práce získali Cenu dekana FiF UK v Bratislave za vynikajúcu bakalársku prácu)

Diplomové: 1/91 (1 diplomová práca získala cenu ministra školstva a diplomatka titul PhDr., 3 diplomové práce Cenu rektora UK v Bratislave za vynikajúcu diplomovú prácu)

Dizertačné: 0/13

Vedenie prác ŠVOČ: 3/78 (z nich 12 prác získalo umiestnenia na prvých troch miestach v celoslovenských konferenciách ŠVOČ a 11 prác získalo umiestnenia na prvých troch miestach v medzinárodných konferenciách ŠVOČ, 22 prác získalo víťazné umiestnenia na prvých troch miestach na fakultných konferenciách ŠVOČ).

·         Od šk. r. 2019/20 pracuje na tretinový úväzok, prednáša a vedie semináre v 3 kurzoch na KP FiF UK: 2 povinné kurzy: Sociálna psychológia 1, Sociálna psychológia 2 a povinne voliteľný kurz Projektová práca ŠVOČ. Súčasne zabezpečuje a vedie 4 semestrálne kurzy: Empatická asertivita v súčasnom živote 1 (ZS, LS), Empatická asertivita v súčasnom živote 2 (ZS, LS) a tiež participuje na kurze Psychológia II. na Univerzite tretieho veku Univerzity Komenského v Bratislave.

·         Od šk. r. 2013/14 do šk. r. 2017/18 participovala na výučbe kurzu Písanie vedeckého textu, v rámci doktorandského štúdia na KP FiF UK v Bratislave.

·         Do šk. roku 2019/2020 zabezpečovala ešte tieto študijné predmety a kurzy: pre študentov Katedry psychológie FiF UK – povinné kurzy: Sociálna psychológia 1, Sociálna psychológia 2 (1991-2019), Aplikovaná sociálna psychológia (1991-2019); povinne voliteľné kurzy: Konštruktívne riešenie a zvládanie záťažových situácií (1998-2010), Empatická asertivita (1996-2019), Projektová práca ŠVOČ (2011-2019), odborná prax a stáže zo sociálnej psychológie (1989-1995), kurz Analýza činnosti a socializácia (1980-1989), Analýza činnosti (1989/90), povinný predmet Sociálno-psychologický výcvik (1992-1998), povinný predmet Sociálna determinácia psychiky (1993/94), výberový predmet Formovanie osobnosti v situáciách psychickej záťaže (1990/91), výberový predmet Aktívne sociálne učenie a možnosti jeho využitia v praxi (1990/91), výberový predmet Aplikovaná sociálna psychológia (1990/91), výberový predmet Záťaž a sociálne prostredie (1990-1992), výberový predmet Vzájomný vplyv jednotlivcov a skupín (1992-95), výberový predmet Konštruktívne riešenie záťažových situácií v sociálnom systéme I., Konštruktívne riešenie záťažových situácií v sociálnom systéme II. (1992-1995), povinne voliteľný kurz Riešenie a zvládanie situácií psychickej záťaže (1995-1998); povinne voliteľný dvojsemestrálny kurz Asertivita (1995/96); pre študentov Katedry pedagogiky FiF UK – povinný kurz Sociálna psychológia (1991-98), Metódy aktívneho sociálneho učenia (1993/94), pre poslucháčov odboru pedagogika – ošetrovateľstvo povinný kurz Sociálna psychológia (1990/91), pre poslucháčov odboru pedagogika voľného času povinný kurz Sociálna psychológia (1994/95), pre študentov Katedry výchova a vzdelávanie dospelých / Katedry andragogiky povinný kurz Sociálna psychológia dospelých (1989–2004), pre študentov odboru teória kultúry – povinný kurz Sociálna psychológia (1991/92); pre študentov odboru sociológia povinný kurz Sociálna psychológia (1994/95), pre študentov odboru politológia povinný kurz Sociálna psychológia (1994/95),

·         15 rokov (1990 – 2005) gestorka povinne voliteľných, voliteľných a výberových kurzov pre poslucháčov tretieho, štvrtého a piateho ročníka Katedry psychológie FiFUK.

·         Prednášky na Univerzite tretieho veku v Bratislave, od jej vzniku (r. 1991 - dosiaľ), pričom od šk. r. 2008/9 – dosiaľ prednáša a vedie sama 4 semestrálne kurzy: Empatická asertivita v súčasnom živote 1 (ZS, LS), Empatická asertivita v súčasnom živote 2 (ZS, LS) a tiež participuje na kurze Psychológia II.; priebežne sa tiež podieľa na výučbe na rôznych formách štúdia popri zamestnaní na FiFUK, na rozširovacích i bakalárskych formách štúdia, ktoré organizuje i zabezpečuje Katedra psychológie a v minulosti organizovali a zabezpečovali Katedra pedagogiky a Katedra sociológie FiF UK v Bratislave.

·         V oblasti lektorskej činnosti spolupráca s rôznymi inštitúciami v praxi (Iuventa, Metodické centrá miest Bratislava, Praha, Trenčín, Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Inštitút zahraničného obchodu a vzdelávania v Bratislave, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Detské mestečko v Trenčíne a iné).

·         Zavedenie nových metód, kurzov: sociálnopsychologický výcvik pre poslucháčov psychológie, sociológie, pedagogiky; zavedenie povinne voliteľných kurzov Konštruktívne riešenie a zvládanie záťažových situácií, Empatická asertivita, Projektová práca ŠVOČ; zavedenie povinného kurzu Metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia pre poslucháčov psychológie a pedagogiky.

·         Vypracovala viac ako 380 posudkov na rôzne štúdie, zborníky, monografie, inauguračné, habilitačné, doktorandské, diplomové práce, bakalárske práce, záverečné práce rozširovacieho štúdia a ročníkové práce, práce ŠVOČ, zahraničné a domáce granty.

·         Od šk. r. 1999/2000 do šk. r. 2019/2020 (už 20 rokov) bola za výbor SPS pri SAV a Katedru psychológie FiF UK gestorkou celoštátnych a medzinárodných súťaží ŠVOK študentov katedier psychológie predovšetkým zo SR a ČR, s názvom Študentské psychologické dni.

·         Tri ročníky týchto súťaží ŠVOK odborne a organizačne zabezpečila: v šk. r. 2000/2001 Študentské psychologické dni 2001 na tému Psychologické aspekty kvality života. Toto 2. celoštátne a 1. medzinárodné kolo ŠVOK víťazov katedier psychológie vysokých škôl zo Slovenskej republiky a s účasťou študentov katedier psychológie vysokých škôl z Českej republiky sa uskutočnilo v Iuvente, v Bratislave. V šk. r. 2005/2006 sa uskutočnil na FiF UK v Bratislave 7. ročník celoštátneho kola ŠVOK a 6 ročník medzinárodného kola ŠVOK na tému Závislosti: a čo ďalej? V šk. r. 2017/2018 sa uskutočnil na FiF UK v Bratislave 19. ročník celoštátneho kola ŠVOK a 18. ročník medzinárodného kola ŠVOK – Študentské psychologické dni 2018.

·         Od šk. r. 1999/2000 dosiaľ je za KP FiF UK a za výbor SPS pri SAV (do 21. 10. 2019) členkou hodnotiacej komisie na celoštátnych a medzinárodných súťaží ŠVOK študentov katedier psychológie. Založila túto tradíciu, dosiaľ sa uskutočnilo 20 ročníkov Celoštátnych študentských psychologických dní a 19 ročníkov medzinárodných psychologických dní. Na väčšine z nich bola predsedníčkou hodnotiacej komisie a pomáhala pri ich organizovaní.

·         V r. 2004 - 2005 bola vedúca programovej rady sociálna psychológia na Katedre psychológie FiF UK a predsedníčka štátnicovej komisie pre sociálnu psychológiu a od r. 1999 (už 21 rokov) organizuje katedrové konferencie ŠVOČ; bola členkou štátnicových komisií a spoluzodpovednou za bakalárske a magisterské štúdium sociálnej psychológie na Katedre psychológie FiF UK.

·         Už dlhšie obdobie spolupracuje so zahraničnými univerzitami napr. v Čechách, v Poľsku, na Cypre a i.

·         Výsledky riešených vedeckovýskumných úloh a skúsenosti z pedagogickej i lektorskej činnosti prezentovala na konferenciách, prednáškových pobytoch a stážach napr. v Českej republike (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava), ZSSR (Moskva, Kijev, Leningrad), Poľsko (Lodž), Malta (Qawra), Írsko (Dublin) a v iných krajinách.

·         Do šk. r. 2019/2020 bola gestorkou výmenných zahraničných pobytov študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia a pracovníkov Katedry psychológie FiF UK v Bratislave, v rámci Erasmu a Erasmus+ s Katedrou psychológie FF Karlovej univerzity v Prahe, Pražskou vysokou školou psychosociálních studií, Katedrou psychológie FF Univerzity Palackého v Olomouci, Katedrou psychológie Ostravskej univerzity a ďalšími pracoviskami.

Vedecká činnosť

1.       Členka Centra excelentnosti výskumu kognícií (CEVKOG), r. 2007 – 2010. Vedúci Centra prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. Sídlom centra bol Ústav experimentálnej psychológie SAV v Bratislave, ktorý mal nadviazanú zmluvnú spoluprácu s univerzitnými inštitúciami v Joensuu, Rotterdame, Lubline a Bukurešti.

2.       Členka odborovej komisie Sociálna psychológia a psychológia práce PhD. štúdia na KP FiF UK, r. 2013 - 2018.

3.       Od r. 2013 – 2018 tajomníčka odborovej komisie Sociálna psychológia a psychológia práce PhD. štúdia na KP FiF UK.

4.       Bola členkou odborovej komisie PhD. štúdia psychológie na Ústave experimentálnej psychológie SAV v Bratislave.

5.       Členka odborovej komisie P 7703 Psychologie / 7701V001 Klinická psychologie PhD. štúdia na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Riešiteľka 24 výskumných úloh:

1.       Problém frustrácie u školákov, čiastková úloha štátneho plánu základného výskumu (ďalej ŠPZV). č. VIII-4-2/4, 1971 - 1973 zodpovedná riešiteľka čiastkovej úlohy.

2.       Problém frustrácie v školskom a profesionálnom vývine, čiastková úloha rezortu školstva (ďalej RŠ). č. XIII-2/7, 1973 - 1975, zodpovedná riešiteľka čiastkovej úlohy.

3.       Frustrujúce situácie a osobnosť, téma čiastkovej úlohy ŠPZV č. VIII-5-9/2/h, 1976 - 1980, riešiteľka témy čiastkovej úlohy.

4.       Analýza zložiek frustrujúcej situácie a spôsobov jej riešenia, problémový okruh čiastkovej úlohy ŠPZV č. VIII-6-4/2-a5, 1981 - 1985, vedúca tímu riešiteliek problémového okruhu.

5.       Situácie psychickej záťaže a osobnosť, tematická oblasť čiastkovej úlohy ŠPZV č. IX-6-3/2B, 1986 - 1988, vedúca tímu riešiteliek tematickej oblasti čiastkovej úlohy.

6.       Problémy frustrácie v celoživotnom smerovaní osobnosti, téma čiastkovej úlohy RŠ č. V-05/1, 1986 - 1989, riešiteľka témy čiastkovej úlohy.

7.       Situácie psychickej záťaže v sociálnom systéme, fakultná úloha 77-72, p. č.75, v priebehu rokov 1991 - 1993 vedúca interdisciplinárneho výskumného tímu + hlavná riešiteľka úlohy.

8.       Konštruktívne a tvorivé riešenie záťažových situácií u študentov, fakultná úloha p. č. 63, vedúci Prof. PhDr. L. Ďurič, DrSc., spoluriešiteľka v priebehu rokov 1991 - 1993.

9.       Geriatrický adaptačný syndróm. Grant MZ SR: Koordinátor MUDr. L. Hegyi, CSc., spoluriešiteľka od 1. 9. 1992 do 31. 12. 1993.

10.    Identifikácia, riešenie a zvládanie záťažových situácií, grant VEGA 95/5195/271 V priebehu rokov 1995 - 1998 vedúca 15 členného riešiteľského tímu a hlavná riešiteľka grantovej úlohy.

11.    Zdroje a stratégie zvládania v záťažových situáciách, fakultná úloha p. č. 4 - hlavná riešiteľka, v priebehu rokov 1999 - 2000.

12.    Problémy adjustácie a ich zvládanie v rôznych obdobiach života, grant VEGA č. 2/1110/21, 2001 - 2003, spoluriešiteľka grantovej úlohy v spolupráci s Ústavom experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

13.    Študentské psychologické dni 2001: Psychologické aspekty kvality života, grant nadácie Otvorená spoločnosť, zodpovedná za grant, hlavná riešiteľka.

14.    Psychologická pomoc v kríze pri nehodách, nešťastiach a katastrofách, grant Protidrogového fondu, medzinárodná konferencia 13. - 14. 11. 2003, členka prípravného výboru a aktívna účastníčka konferencie, recenzentka zborníka z konferencie; spoluriešiteľka v spolupráci s Centrom poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu v SR, so Slovenskou komorou psychológov, so Slovenskou psychologickou spoločnosťou pri SAV, s Oddelením psychológie MV SR, s Úradom civilnej ochrany MV SR, s Prezídiom Hasičského a záchranného zboru MV SR, s Generálnym štábom OS SR a Inštitútom pre verejnú správu.

15.    Odpoveď na výzvu – alternatívne štýly zvládania vo vekovom kontexte, grant VEGA č. 2/4076/04, v priebehu rokov 2004 – 2006 spoluriešiteľka v spolupráci s Ústavom experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

16.    Authority Made Relative and its Impact on the Contemporary Young People. Relativizácia autority a jej dopady na súčasnú mládež, Grant GAČR č. 406/703/1475, v priebehu rokov 2004 – 2005 hlavná riešiteľka projektu za SR. Medzinárodná vedeckovýskumná spolupráca, spolupráca s Katedrou pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Katedrou pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Katedrou všeobecnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Fakultou vied o výchove Univerzity v Lodži, v Poľsku a Evangelische Fachhochule v Bochumi v Nemecku.

17.    Študentské psychologické dni 2006 na tému Závislosti: a čo ďalej? grant Protidrogového fondu č. 228-048/2005 v r. 2005, zodpovedná za grant, hlavná riešiteľka.

18.    6. ročník Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie a 7. ročník Celoštátnej študentskej vedeckej konferencie. Študentské psychologické dni 2006 na tému Závislosti: a čo ďalej? grant Protidrogového fondu č. 07206 v r. 2006, zodpovedná za grant, hlavná riešiteľka.

19.    Změny v koncepcích výchovy a vzdělávání v podmínkách učící se a pluralitní společnosti – pedagogické a psychologické kontexty, GAČR č. 406/06/0546, na r. 2006 – 2008. Medzinárodná vedeckovýskumná spolupráca, spoluriešiteľka, spolupráca s Katedrou pedagogiky, Filozofickej fakulty, Univerzity Karlovej v Prahe.

20.    Individuálne, interpersonálne, sociálne a spoločenské faktory rizikového správania v období dospievania a ranej mladosti, Individual, interpersonal, social and societal factors of risk behavior among adolescents APVV-20-038205, na r. 3/2006. – 2/2009. Medzinárodná vedeckovýskumná spolupráca, spoluriešiteľka, spolupráca s Ústavom humanitných vied, Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a University of Groningen, University Medical Center Groningen, Department Social Medicine, The Netherlands.

21.    Premýšľanie o neuskutočnených alternatívach (counterfactual thinking) v kontexte osobnosti a zvládania záťažových situácií, grant VEGA č. 2/7034/27, v priebehu rokov 2007 – 2009 zástupkyňa vedúcej projektu, v spolupráci s Ústavom experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

22.    Nauczyciel w krajach postsocjalististycznych jako sprawca i ofiara manipulacji w kontekście polityki oświatowej i oddziaływań pedagogicznych, r. 2008 – 2010. Medzinárodná vedeckovýskumná spolupráca, spoluriešiteľka, spolupráca s Katedrou teórie výchovy, Fakulty pedagogických vied, Univerzity v Lodži a Katedrou pedagogiky, Filozofickej fakulty, Univerzity Karlovej v Prahe.

23.    Autorita a proměny jejího pojetí v edukačním prostředí, GAČR č. P407/10/0796, na r. 2010 – 2012. Medzinárodná vedeckovýskumná spolupráca, spoluriešiteľka, spolupráca s Katedrou pedagogiky, Filozofickej fakulty, Univerzity Karlovej v Prahe.

24.    EasyWay - riešenie a podpora implementácie vybraných oblastí IDS v cestnej doprave SR a koordinácia slovenskej účasti medzinárodného projektu EasyWay, projekt č.  325  VÚD / 2009, 9/2009 - 8/2011. Spoluriešiteľka. Zadávateľ: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Koordinátor: Výskumný ústav dopravný a.s. Projekt je súčasťou Euroregionálneho program u EasyWay Fáza I, región CONNECT, krajiny regiónu: Rakúsko (medzinárodný koordinátor), Česko, Maďarsko, Slovinsko, Taliansko, Nemecko, Slovensko. Program je spolufinancovaný EK.

Vedecké stáže a pozvania na prednáškové pobyty:

1980 – 1 mesiac - ZSSR Leningrad, Fakulta psychológie Leningradská štátna univerzita, vedecká stáž, zameranie – Frustrujúce situácie a osobnosť;

1984 – 1 mesiac - ZSSR Leningrad, Fakulta psychológie Leningradská štátna univerzita, vedecká stáž, zameranie – sociálna psychológia;

2002 – 1 týždeň - Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Katedra pedagogiky a Katedra psychológie (vyžiadaný prednáškový pobyt úplne hradený pozývateľom);

2003 - 1 týždeň - Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Katedra pedagogiky a České vysoké učení technické – Masarykov ústav, Praha (vyžiadaný prednáškový pobyt úplne hradený pozývateľom).

2005 - 1 týždeň - Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Katedra pedagogiky (vyžiadaný prednáškový pobyt úplne hradený pozývateľom).

2008 - 1 týždeň - Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Katedra psychológie (vyžiadaný prednáškový pobyt úplne hradený pozývateľom).

2009 – 5 dní - Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Katedra psychológie (vyžiadaný prednáškový pobyt úplne hradený pozývateľom).

2011 – 4 dni - Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Katedra psychológie (vyžiadaný prednáškový pobyt úplne hradený pozývateľom).

 

Členstvo v medzinárodných vedeckých orgánoch a spoločnostiach (vedecké, redakčné rady a pod.):

r. 2004 – dosiaľ členka medzinárodnej databázy odborníkov pre problematiku integrovaných záchranných systémov Critical Incident Stress Management, Thomas Appel-Schumacher, University in Maryland.

r. 2001 – členka hodnotiacej komisie, odborná garantka a organizátorka Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie: Psychologické aspekty kvality života, Študentské psychologické dni 2001 v Bratislave.

r. 2006 - členka hodnotiacej komisie, gestorka a organizátorka Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie: Závislosti: a čo ďalej? Študentské psychologické dni 2006 v Bratislave.

r. 2018 - členka hodnotiacej komisie, odborná garantka a organizátorka Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie: Študentské psychologické dni 2018 v Bratislave.

r. 1991 – 1993 spoluzakladateľka a výkonná redaktorka časopisu Školský psychológ – Asociácie školských psychológov SR a ČR.

Členka hodnotiacej komisie (a vo väčšine aj predsedníčka) na Medzinárodných študentských vedeckých konferenciách v rokoch 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Členka výboru BOOK HANDICAP pri PDK (priatelia detskej knihy – Slovenská sekcia IBBY od r. 1994 – dosiaľ).

Členka STAR – Stress and anxiety research society (Medzinárodná spoločnosť pre výskum anxiety a stresu – r. 1999 - 2000).

Členka ISPA – International School Psychology Association (Medzinárodná asociácia školských psychológov – od r. 2009 – dosiaľ).

Zostavovateľská a redaktorská činnosť:

Od r. 1986 do r. 1989 bola výkonnou redaktorkou Správ PÚ UK, HÚ ŠPZV IX-6-<st1:metricconverter productid="3 a" w:st="on">3 a</st1:metricconverter> HÚ RŠ V-05, počas uvedeného obdobia som pripravila do tlače a zabezpečila vydanie 8 čísel Správ PÚ UK a ako členka redakčnej rady som sa zúčastnila prác na vydaní pamätnice 30 rokov PÚ UK.

Od r. 2000 do r. 2019 bola členkou redakčnej rady časopisu Psychofórum, bulletin Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV.

Zostavovateľka 11 zborníkov z vedeckých konferencií so zahraničnou účasťou - napr.:

Bratská M. (Ed.): Cesty k múdrosti. Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej konferencie 5. – 6. 9. 2011. 29. Psychologické dni. Bratislava: Stimul 2011. 602 s. ISBN 978-80-8127-046-8.

Bratská M. (Ed.): Študentské psychologické dni 2018: zborník z konferencie: 18. Medzinárodná konferencia ŠVOČ a 19. Celoslovenská konferencia ŠVOČ, 17. – 18. 5. 2018. Bratislava: Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského. 170 s. ISBN 978-80-8127-216-5. EAN 9788081272165.

Bratská M., Blaho R. (Eds.): Čo nás (ešte) čaká a neminie? Výzvy pre psychológiu v detstve, dospelosti a v starobe. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie 21. 10. 2019. 37. Psychologický deň. Bratislava: Stimul 2019. 146 s. ISBN 978-80-8127-254-7, EAN 9788081272547.

 

Obsahové a organizačné zabezpečenie vedeckých konferencií:

Vo funkcii vedeckej tajomníčky Psychologického ústavu FiF UK organizačne zabezpečovala 2 odborné interdisciplinárne semináre k úlohám ŠPZV a ako zástupkyňa riaditeľa a súčasne poverená vedením PÚ UK sa podieľala na odbornej garancii, organizačnom a obsahovom zabezpečení interdisciplinárneho seminára HÚ ŠPZV IX-6-3, ďalej konferencie k 30. výročiu založenia PÚ UK s medzinárodnou účasťou.

Od r. 2000 do r. 2019 sa ako tajomníčka, neskôr podpredsedníčka a členka výboru Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV podieľala na organizačnom a obsahovom zabezpečení každoročne realizovaných vedeckých konferencií Psychologických dní, predovšetkým konaných na Slovensku v r. 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2019.

Ako zakladateľka a gestorka Študentských psychologických dní – celoslovenských a medzinárodných konferencií ŠVOČ, za Výbor SPS pri SAV a KP FiF UK sa podieľala a podieľa na koncepčnom a organizačnom zabezpečení 20-ich ročníkov medzinárodných študentských vedeckých a odborných konferencií a 21 ročníkov celoslovenských študentských vedeckých a odborných konferencií v priebehu rokov 2000 – 2020.

Jazykové znalosti:

ruský jazyk, anglický jazyk, evidovaná prekladateľka odbornej a vedeckej literatúry z ruského a českého jazyka.

Preložila 7 odborných monografií a učebníc so psychologickou a pedagogickou problematikou.

 

Členstvo v profesných združeniach/organizáciách:

·         podpredsedníčka výboru Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV (12. 3. 2004 – 27. 9. 2013);

·         tajomníčka výboru Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV (17. 1. 2000 – 12. 3. 2004);

·         členka výboru Slovenskej psychologickej spoločnosti (17. 1. 2000 – 21. 10. 2019);

·         členka Slovenskej psychologickej spoločnosti (1972 - dosiaľ);

·         členka Asociácie školskej psychológie v SR a ČR (1990- dosiaľ);

·         členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry (1990 – 2018);

·         členka Slovenskej bálintovskej spoločnosti (1992 – 2001);

·         členka Slovenskej komory psychológov (1995 – 2005);

·         členka Akreditačnej komisie Slovenskej komory psychológov (2003 – 2005);

·         členka Slovenskej lekárskej spoločnosti (1997 - 2006);

·         členka Inštitútu V. Satirovej v SR (1997 – 2003);

·         členka Slovenskej adlerovskej spoločnosti (2003 – 2011);

·         členka zmiešanej komisie pre vyhodnotenie periodického hodnotenia právnických osôb výskumu a vývoja v rezorte Ministerstva školstva Slovenskej republiky (6. 12. 2004 – 2005);

·         členka pracovnej skupiny Akreditačnej komisie – poradného orgánu vlády SR (2003 – 2006);

·         členka poradnej komisie Rady Protidrogového fondu na posudzovanie projektov predložených na Protidrogový fond z mediálnej oblasti (2002 – 2009);

·         členka exekutívy a predsedníčka odbornej pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie Expertnej komisie pre prevenciu drogových závislostí pri Generálnom sekretariáte Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády Slovenskej republiky (2005 – 2009).

Iné znalosti: vodičský preukaz typu B, práca s PC, konkrétne Word, Excel, Internet, PowerPoint, SPSS.

Najvýznamnejšie ocenenia

1988 - Zlatá medaila za zásluhy o rozvoj Filozofickej fakulty UK v Bratislave;

1996 - Čestné uznanie FFUK za zásluhy o rozvoj Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

2004 - Pamätná medaila k 85. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave.

2006 - Pamätná medaila k výročiu založenia mesta Senica za prednáškovú a lektorskú činnosť zameranú na prevenciu drog.

2019 - Pamätná medaila - Ocenenie Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti otvorenia 30. akademického roka Univerzity tretieho veku za významný prínos vo vzdelávaní a dlhodobé zvyšovanie kvality vzdelávania seniorov.

 

V Bratislave, 30. 1. 2020                                                                                      doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.