Záverečná práca a špecializačná skúška

ZÁVEREČNÁ PRÁCA A PSYCHOLOGICKÉ NÁLEZY

Usmernenie k záverečnej práci a psychologickým nálezom nájdete v tomto PDF súbore.

Knižnica obhájených špecializačných prác a odborných nálezov a kazuistík je k dispozícii na katedre. K uloženým dokumentom je možný iba prezenčný prístup po predchádzajúcej dohode s administrátormi špecializačného štúdia.

ŠPECIALIZAČNÁ SKÚŠKA

COVID-19

Júnový termín skúšky je naplánovaný v prezenčnej forme. V prípade pretrvania nepriaznivej epidemiologickej situácie prebehne v online režime. O konečnom rozhodnutí budeme informovať prihlásených študentov prostredníctvom emailu v rámci pozvánky na skúšku.


Najbližšie termíny špecializačnej skúšky:

zimný termín13.12.2021
letný termínjún 2022

Termín na podanie prihlášky na špecializačnú skúšku a odovzdanie záverečnej práce a psychologických nálezov je najmenej 1 mesiac pred termínom skúšky, pričom záväzný je dátum doručenia prihlášky na katedru psychológie FiF UK.

Prihlášku na špecializačnú skúšku môže podať študent, ktorému uplynula doba štúdia a počas tejto doby splnil všetky študijné povinnosti vyplývajúce z časovo-tematického plánu štúdia. Prihlášku musí podať na jeden z dvoch termínov nasledujúcich po termíne uplynutia doby štúdia (napr. doba štúdia uplynie 31.1., tak prihlášku podáva na júnový alebo decembrový termín v tom istom kalendárnom roku podľa vlastného výberu).

Otázky na špecializačnú skúšku je možné stiahnuť tu: PDF


Formulár prihlášky na špecializačnú skúšku vo formáte PDF alebo DOCX.

Prílohy, ktoré je potrebné doručiť spolu s prihláškou na špecializačnú skúšku:

  1. záverečná práca v 2 exemplároch (min. 1 v pevnej väzbe)
  2. psychologické nálezy v 2 exemplároch
  3. 1x CD s pdf súbormi obsahujúcimi záverečnú prácu a psychologické nálezy
  4. Index odbornosti
  5. Logbook: Záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít
  6. Rozpis cirkulácií v priebehu špecializačného štúdia (PDF alebo DOCX)
  7. Rozpis účasti na odborných aktivitách a publikačnej činnosti počas štúdia (PDF alebo DOCX)
  8. Rozpis odbornej zdravotníckej praxe v priebehu špecializačného štúdia (zamestnanie študenta) (PDF)
  9. Kópia rodného listu, v prípade zmeny mena aj sobášneho listu, príp. iného dokumentu osvedčujúceho zmenu mena

 

Prihlášku s prílohami doručte na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Študijné oddelenie
Gondova 2
811 02 Bratislava 1

Na obálku napíšte viditeľne: Špecializačné štúdium klinickej psychológie