Záverečná práca a špecializačná skúška

ZÁVEREČNÁ PRÁCA A PSYCHOLOGICKÉ NÁLEZY

Usmernenie k záverečnej práci a psychologickým nálezom nájdete v tomto PDF súbore.

Usmernenie k posudkom pre oponentov záverečných prác nájdete v tomto PDF súbore.

Formulár pre schválenie návrhu témy špecializačnej práce je možné stiahnuť tu: DOCX. Vyplnený formulár je potrebné zaslať v elektronickej podobe na email ŠŠKP do konca 2. ročníka, bez ohľadu na výšku pracovného úväzku (t. j. do dvoch rokov od zaradenia do štúdia, mimo trvanie prerušenia štúdia).

Knižnica obhájených špecializačných prác a odborných nálezov a kazuistík je k dispozícii na katedre. K uloženým dokumentom je možný iba prezenčný prístup po predchádzajúcej dohode s administrátormi špecializačného štúdia.

ŠPECIALIZAČNÁ SKÚŠKA

Najbližšie termíny špecializačnej skúšky:

zimný termíndecember 2024
letný termínv týždni 9.9.-13.9. 2024

Termín na podanie prihlášky na špecializačnú skúšku a odovzdanie záverečnej práce a psychologických nálezov je najmenej 6 týždňov pred termínom skúšky, pričom záväzný je dátum doručenia prihlášky na katedru psychológie FiF UK.

Prihlášku na špecializačnú skúšku môže podať študent, ktorému uplynula doba štúdia a počas tejto doby splnil všetky študijné povinnosti vyplývajúce z časovo-tematického plánu štúdia. Prihlášku musí podať na jeden z dvoch termínov bezprostredne nasledujúcich po termíne uplynutia doby štúdia (napr. doba štúdia uplynie 31.1., tak prihlášku podáva na júnový alebo decembrový termín v tom istom kalendárnom roku podľa vlastného výberu).

Otázky na špecializačnú skúšku je možné stiahnuť tu: PDF.


Formulár prihlášky na špecializačnú skúšku vo formáte PDF alebo DOCX.

Prílohy, ktoré je potrebné doručiť spolu s prihláškou na špecializačnú skúšku:

  1. záverečná práca v 2 exemplároch (min. 1 v pevnej väzbe)
  2. psychologické nálezy v 2 exemplároch
  3. PDF súbory obsahujúce záverečnú prácu a psychologické nálezy zaslané na fif.sskp@uniba.sk
  4. Index odbornosti
  5. Logbook: Záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít
  6. Rozpis cirkulácií v priebehu špecializačného štúdia (PDF alebo DOCX)
  7. Rozpis účasti na odborných aktivitách a publikačnej činnosti počas štúdia (PDF alebo DOCX)
  8. Rozpis odbornej zdravotníckej praxe v priebehu špecializačného štúdia (zamestnanie študenta) (PDF)
  9. Kópia rodného listu, v prípade zmeny mena aj sobášneho listu, príp. iného dokumentu osvedčujúceho zmenu mena

 

Prihlášku s prílohami doručte na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Študijné oddelenie
Gondova 2
811 02 Bratislava 1

Na obálku napíšte viditeľne: Špecializačné štúdium klinickej psychológie