Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

ODDELENIE PEDAGOGIKY

BAKAlÁRSKE ŠTÚDIUM (Bc.)

Študijný odbor: 1.1.4. Pedagogika

Stupeň štúdia: bakalárske

Forma štúdia: denné

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

Udeľovaný akademický titul: bakalár (Bc.)

 

Študijný odbor: 1.1.1. UAP Pedagogika v kombinácii

Stupeň štúdia: bakalárske

Forma štúdia: denné

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

Udeľovaný akademický titul: bakalár (Bc.)

 

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM (Mgr.)

Študijný odbor: 1.1.4. Pedagogika

Stupeň štúdia: magisterské

Forma štúdia: denné

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

Udeľovaný akademický titul: Magister (Mgr.)

 

Študijný odbor: 1.1.1. UAP Pedagogikav kombinácii

Stupeň štúdia: magisterské

Forma štúdia: denné

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

Udeľovaný akademický titul: Magister (Mgr.)

 

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (PhD.)

Študijný odbor: 1.1.4. Pedagogika

Stupeň štúdia: doktorandské

Forma štúdia: externé

Štandardná dĺžka štúdia: 5 rokov

Udeľovaný akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)

ODDELENIE ANDRAGOGIKY

 

ANDRAGOGIKA / 1. STUPEŇ ŠTÚDIA

Kód programu: 17697

 

Forma štúdia: denná

Dĺžka štúdia v rokoch: 3

Metóda štúdia: prezenčná

Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Bc.

 

Anotácia študijného programu:

Základné predmety bakalárskeho stupňa štúdia sú: Základy andragogiky, Filozofia výchovy, Dejiny výchovy a vzdelávania dospelých, Didaktika dospelých, Teória výchovy dospelých, Andragogická psychológia, Sociológia výchovy a vzdelávania dospelých, Profesijná andragogika, Kultúrna andragogika, Sociálna andragogika. Na tieto predmety nadväzujú ďalšie predmety umožňujúce individuálnu orientáciu na vybrané oblasti teórie a praxe edukácie dospelých. Počas štúdia je prostredníctvom voľby povinne voliteľných a výberových predmetov možná orientácia na:

1. profesijnú andragogiku - problematika profesijného vzdelávania dospelých s ťažiskom na vzdelávanie v organizáciách (podnikové vzdelávanie);

2. kultúrno-osvetovú andragogiku - problematika kultúrno-výchovnej práce a záujmového vzdelávania, andragogika voľného času;

3. sociálnu andragogiku - s ťažiskom na sociálno-andragogické pôsobenie pri riešení sociálnych problémov jednotlivcov a rôznych cieľových skupín.

 

 

Uplatnenie absolventov:

Absolventi bakalárskeho študijného programu Andragogika (1. stupeň) ovládajú základy teórie a praxe výchovy a vzdelávania dospelých. Vedia aplikovať základné poznatky psychologických a sociologických vied pri riešení problémov výchovy a vzdelávania dospelých. Majú spôsobilosti organizovať ďalšie vzdelávanie, využívať metódy výchovy a vzdelávania dospelých v profesijnom vzdelávaní, kultúrno-výchovnej a sociálnej práci. Absolventi sa môžu uplatniť ako pracovníci v oblasti edukácie dospelých v podnikoch, organizáciách a inštitúciách štátnych, verejných i súkromných, v kultúrno-osvetových a ďalších kultúrno-výchovných zariadeniach, v oblasti sociálnej práce ako sociálni pracovníci v úradoch práce, v sociálnych ústavoch, v humanitárnych organizáciách a inštitúciách, v nápravno-výchovných zariadeniach a pod.

 


ANDRAGOGIKA / 2. STUPEŇ ŠTÚDIA

Kód programu: 100540

 

Forma štúdia: denná

Dĺžka štúdia v rokoch: 2

Metóda štúdia: prezenčná

Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Mgr.

 

Uplatnenie absolventov:

Absolventi magisterského študijného programu Andragogika (2. stupeň) dokážu porozumieť vývojovým, systémovým a inštitucionálnym základom výchovy a vzdelávania dospelých, orientovať sa v andragogickej vede. Vedia aplikovať poznatky psychologických a sociologických vied pri riešení problémov výchovy a vzdelávania dospelých. Vedia kriticky zhodnotiť andragogickú prax a navrhnúť inovačné zmeny. Orientovať sa v medzinárodných súvislostiach a aplikovať multikulturálny prístup vo výchove a vzdelávaní dospelých. Majú spôsobilosti plánovať a organizovať ďalšie vzdelávanie, efektívne využívať metódy edukácie dospelých, aplikovať metodiku poradenskej práce, plánovať, projektovať a riadiť kultúrno-výchovnú prácu; plánovať, projektovať a riadiť ďalšie profesijné vzdelávanie; aplikovať v praxi zásady a metódy personálneho manažmentu; vedieť efektívne používať metódy sociálnej práce. Majú schopnosť spájať teoretickú reflexiu s praktickými kompetenciami tak pri získavaní vedeckej a profesijnej kvalifikácie, ako aj v procese uplatňovania nadobudnutých poznatkov v praxi. Môžu sa uplatniť predovšetkým ako riadiaci, koncepční a metodickí pracovníci v oblasti edukácie dospelých v podnikoch, organizáciách a inštitúciách štátnych, verejných i súkromných, v kultúrno-osvetových a ďalších kultúrno-výchovných zariadeniach, v oblasti sociálnej práce ako sociálni pracovníci v úradoch práce, v sociálnych ústavoch, v humanitárnych organizáciách a inštitúciách, v nápravnovýchovných zariadeniach a pod.