Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pedagogika

O katedre

Katedra pedagogiky je najstarším pedagogickým inštitucionalizovaným pracoviskom v SR. Pracuje od šk. roku 1923/24, kedy vznikol na FiF UK pedagogický seminár, ktorého pracovníci zabezpečovali výučbu pedagogických predmetov. Seminár sa postupne pretvoril do súčasnej podoby katedry.

Katedra pedagogiky FiF UK ako vedecko-pedagogické pracovisko organicky začlenené do štruktúry fakulty plní predovšetkým nasledovné úlohy:

  1. príprava učiteľov pedagogiky (v kombinácii s iným aprobačným predmetom),
  2. príprava vysokokvalifikovaných odborníkov pre oblasť pedagogickej teórie a praxe v bakalárskom a magisterskom štúdiu jednoodborovej pedagogiky,
  3. pedagogická príprava kandidátov učiteľstva akademických predmetov,
  4. školenie študentov v programe doktorandského štúdia vedného odboru pedagogika,
  5. rozvíjanie pedagogickej teórie a vedeckého výskumu,
  6. organizovanie doplňujúceho pedagogického štúdia pre absolventov vysokých škôl.

Katedra má akreditáciu aj na rigorózne skúšky. Vyškolila viacerých zahraničných odborníkov (z Českej republiky, Kolumbie, Vietnamu, Nemeckej spolkovej republiky, Grécka).

Vedecký výskum pracovníkov katedry sa organicky spája s pedagogickým pôsobením jej jednotlivých členov a jeho výsledky sa odrážajú vo výučbe jednotlivých kurzov zaradených do študijných programov.