Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Vedúca katedry pedagogiky a andragogiky:
Mgr. Janka MEDVEĎOVÁ, PhD.


Sekretariát oddelenia pedagogiky: vybavuje Mgr. Zuzana HRĆAN, PhD.


Sekretárka oddelenia andragogiky: PhDr. Elena MALÍKOVÁ 

 

ODDELENIE PEDAGOGIKY

Profesori
prof. PhDr. Mária POTOČÁROVÁ, PhD. - garantka učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov Univerzity Komenského, garantka odboru pedagogika (Mgr.)

Docenti
doc. PhDr. Zlatica BAKOŠOVÁ, CSc. 
doc. PhDr. Mária MATULČÍKOVÁ, CSc. - koordinátorka ERAZMUS+
doc. PhDr. Ľuboslava SEJČOVÁ, CSc.

Odborní asistenti
PhDr. Silvia ŤUPEKOVÁ DONČEVOVÁ, PhD.
Mgr. Martin DROŠČÁK, PhD.
Mgr. Zuzana HRĆAN, PhD. - tajomníčka oddelenia pedagogiky, študijný poradca
PaedDr. Darina DVORSKÁ, PhD.
Mgr. Janka MEDVEĎOVÁ, PhD.
- koordinátorka DPŠ

 

 

ODDELENIE ANDRAGOGIKY

Docenti
doc. PhDr. Petronela LAUKOVÁ, PhD- študijný poradca
doc. PhDr. Július MATULČÍK, CSc.
 - vedúci oddelenia andragogiky

Odborní asistenti
PhDr. Eva DENCIOVÁ, PhD.

PhDr. Veronika KITOVÁ - MAZALÁNOVÁ, PhD.
 - materská dovolenka

Mgr. Klaudius ŠIHLÁR, PhD.

PhDr. Lea SZABOVÁ ŠÍROVÁ, PhD.