Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Petronela Lauková

Doc. PhDr. Petronela Lauková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra pedagogiky a andragogiky

Študijný poradca

E-mail                                         petronela.laukova@uniba.sk

Telefón                                       +421 2 9013 2324

Miestnosť                                   G 202b

                                        Konzultačné hodiny                 Pondelok 13:00 - 14:00


Odborné zameranie: Didaktika dospelých, Komunikácia v edukácii dospelých, Geragogika


Kurzy:

1. stupeň

Základy vied o výchove

Didaktika dospelých I,II 

Komunikácia vo vzdelávaní dospelých

Seminár k záverečnej práci 

Základy andragogiky pre andragógov

 

2. stupeň

Geragogika

Seminár k diplomovej práci 


Vedecké granty:

VEGA č. 1/0386/11.Procesy inštitucionalizácie edukácie dospelých na Slovensku - analýza vízií (ideových východísk), cieľového zamerania, vývojových etáp, európskeho kontextu, súčasného stavu a trendov inštitucionalizácie edukácie dospelých (2011-2013) -zástupkyňa vedúceho projektu

VEGA č. 1/0966/16 Rola osobnosti v rozvoji teórie edukácie dospelých (2016-2018) – zástupkyňa vedúceho projektu.


Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach: 

  • členka Slovenskej lekárskej spoločnosti
  • členka vedeckého výboru pre udeľovanie zlatých brošní  za „Rozvoj ošetrovateľstva“ – Rakúsko, Viedeň
  • členka odborovej komisie pedagogika  pre doktorandské štúdium
  • členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium odboru hygiena na LF UK.
  • členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium odboru 1.1.8. Logopédia na PdF UK.
  • členka odborovej komisie andragogika pre rigorózne skúšky
  • členka štátnicovej komisie bakalárskeho a magisterského štúdia študijného odboru andragogika