Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Lea Szabová-Šírová

PhDr. Lea Szabová-Šírová, PhD.

Adresa: Gondova ul. č. 2, 811 02 Bratislava

Miestnosť č.: G 202a

Telefón: +421 2 9013 2329

Email: lea.sirovauniba.sk

Konzultačné hodiny       Streda: 09:30 – 10:30 


Odborné zameranie: Sociálna andragogika, Teória výchovy dospelých, Sociológia výchovy a vzdelávania dospelých


Kurzy:

1. Teória výchovy dospelých 1

2. Teória výchovy dospelých 2

3. Sociológia výchovy a vzdelávania dospelých

4. Sociálna andragogika 

5. Sociálna patológia pre andragógov 1

6. Sociálna patológia pre andragógov 2

7. Metódy sociálnej práce


Účasť na projektoch VEGA MŠVVaŠ SR

 

Spoluriešiteľ: Výskumný projekt grantovej úlohy VEGA MŠ SR č.1/0966/16 Rola osobnosti v rozvoji teórie edukácie dospelých, Katedra andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pod vedením J. Matulčíka, s dobou riešenia v rokoch 2016 - 2018.

Spoluriešiteľ: Výskumný projekt grantovej úlohy VEGA MŠ SR č. 1/0386/11 Procesy inštitucionalizácie edukácie dospelých na Slovensku – analýza vízií (ideových východísk), cieľového zamerania, vývojových etáp, európskeho kontextu, súčasného stavu a trendov inštitucionalizácie edukácie dospelých, Katedra andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pod vedením J. Matulčíka, s dobou riešenia v rokoch 2011 – 2013.

Spoluriešiteľ: Výskumný projekt grantovej úlohy VEGA MŠ SR č. V-06-434-00 Systemizácia druhov a foriem andragogického pôsobenia a ich výklad, Katedra andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pod vedením V. Prusákovej a R. Čornaničovej, s dobou riešenia v rokoch 2006 – 2008.

Spoluriešiteľ: Výskumný projekt grantovej úlohy VEGA MŠ SR č. 1/0225/03 Trendy rozvoja andragogiky a jej systemizácie, Katedra andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pod vedením V. Prusákovej, s dobou riešenia v rokoch 2003 – 2005.


Iné aktivity:

Účasť na komunitárnych projektoch 

Age Management Uptake: ERASMUS+ Key Activity 2, Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for Adult Education

 

Účasť na projektoch ESF

Expert pre andragogické činnosti: Národný projekt s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj legislatívnych zručností v tvorbe právnych predpisov pre národnú úroveň SR, Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Pekná cesta 6, Bratislava, s dobou riešenia 2010 - 2011. 

Organizačný pracovník: Národný projekt s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia Rozvoj jazykových spôsobilostí zamestnancov MPSVR SR a  organizácií v jeho z zriaďovateľskej pôsobnosti, Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Pekná cesta 6, Bratislava, s dobou riešenia 2007 - 2008. 

Koordinátor školiteľov: Nadnárodný projekt s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci iniciatívy spoločenstva EQUAL Nový štart zameraný na vzdelávanie osôb vo výkone trestu odňatia slobody a na pomoc pri umiestňovaní týchto osôb po výkone trestu do pracovného procesu a pomoc preklenúť zaradenie do civilného života, ANDROS, občianske združenie, Radvanská 12, Bratislava, Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže SR, s dobou riešenia 2005 - 2007.