Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Július Matulčík

Doc. PhDr. Július Matulčík, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra pedagogiky a andragogiky

Vedúci oddelenia

E-mail                                                  julius.matulcik@uniba.sk

Telefón                                                +421 2 9013 2326

Miestnosť                                            G 200a

Konzultačné hodiny                          Štvrtok 13:00 - 14:00


Odborné zameranie:

Komparatívna andragogika, andragogická diagnostika, manažment vzdelávania dospelých, andragogická metodológia


Kurzy:

1.stupeň

Úvod do štúdia

Základy andragogickej metodológie

Výchova a vzdelávanie dospelých v zahraničí

Seminár k záverečnej práci

 

2.stupeň

Komparatívna andragogika 1

Komparatívna andragogika 2

Andragogická diagnostika

Metodológia vied o výchove

Seminár k diplomovej práci

 

3. stupeň

Doktorandský seminár Aktuálne otázky andragogiky a edukácie dospelých

Doktorandský seminár k postupu na práci


Výskumné úlohy a projekty:

 

1999 - 2002  - medzinárodný projekt SOCRATES ADULT EDUC -ADU 70956-cp-1-1999-1-F1 Attracting new target groups.  Riešiteľ.

1999 - 2002 - medzinárodný projekt programu LEONARDO  Model profesionalizácie komunálnych organizátorov vzdelávania dospelých. Riešiteľ.

2006 - 2007 - medzinárodný projekt programu SOCRATES GRUNDTVIG 2 č. GRU2/2006/11-p-BA-1  Vzdelávanie  dospelých v hraničnom priestore Rakúsko-Maďarsko-Slovensko. Prehľad o  štruktúre ponuky a formách cezhraničnej spolupráce. Vedúci projektu.

2007- 2009 - medzinárodný projekt programu SOCRATES GRUNDTVIG 1 - Multilateral Cooperation Project in the „Lifelong Learning Programme“ European Commission – Grundtvig 1. Projekt . č 134054-LLP-12007-BE-Grudtvig-GMP FAMILY COMPETENCES PORTFOLIO. Vedúci projektu.


Vedecké granty:

1996 - 1998 - VEGA MŠ SR č. 3252/96 Profesijná kompetencia pracovníkov vo výchove a vzdelávaní dospelých.  Riešiteľ.

1999 – 2001 - VEGA MŠ SR č. 1/6227/99 Identifikácia cieľových skupín andragogického pôsobenia. Riešiteľ.

2001 - 2003 - VEGA MŠ SR č. 714-1/8004 01 Teoreticko-metodologické základy vedeckého pojmoslovia v oblasti školstva a sporné termíny a ich definície v pedagogike a andragogike. Riešiteľ.

2003 - 2005 - VEGA MŠ SR č.1/0225/03 Trendy rozvoja andragogiky a jej systematizácie.  Vedúci projektu 2003, zástupca vedúceho projektu 2003, 2004.

1997 -  KEGA č. 202/96 Kvantitatívna a kvalitatívna metodológia vied o výchove. Riešiteľ.

2006 - 2008 - VEGA  MŠ SR č. V-06-434-00 Systemizácia druhov a foriem andragogického  pôsobenia a ich výklad. Zástupca vedúceho projektu.

2007 - 2009 - KEGA č. 460 Princípy a metódy tvorby študijných programov v študijných odboroch Manažment a Ekonomika a manažment podniku. Riešiteľ.

2011-2013 -  VEGA č. 1/0386/11. Procesy inštitucionalizácie edukácie dospelých na Slovensku - analýza vízií (ideových východísk), cieľového zamerania, vývojových etáp, európskeho kontextu, súčasného stavu a trendov inštitucionalizácie edukácie dospelých. Vedúci projektu.

2016-2018VEGA č. 1/0966/16 Rola osobnosti v rozvoji teórie edukácie dospelých. Vedúci projektu.


Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach: 

  • Garant študijného programu andragogika, 1. stupeň, študijný odbor andragogika na FIF UK.
  • Predseda komisie pre štátne skúšky bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore andragogika na FIF UK.
  • Predseda komisie pre rigorózne skúšky v odbore andragogika.
  • Školiteľ a člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium odboru 1.1.4. Pedagogika.
  • Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium odboru 1.1.8. Logopédia na PdF UK.
  • Člen redakčnej rady česko-slovenského vedeckého časopisu Andragogická revue.
  • Člen redakčnej rady Paedagogica (Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave).
  • Zakladateľ a editor (zodpovedný redaktor)  vedeckého zborníka ACTA ANDRAGOGICA.
  • Člen International Society for Comparative Adult Education.  

 

 


Na stiahnutie

MATULČÍK, Július: Úvod do teórie riadenia. Učebné texty pre študentov andragogiky online. Bratislava : Stimul 2014, 134 s.