Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Eva Denciová

PhDr. Eva Denciová, PhD.

Adresa: Gondova ul. č. 2, 811 02 Bratislava

Miestnosť č.: G 200a

Telefón: +421 2 9013 2326

Email: eva.denciovauniba.sk

Konzultačné hodiny    Utorok: 09:30 – 10:30 


Odborné zameranie: Kultúrna andragogika, miestna kultúra,  manažment kultúrno-výchovnej činnosti, multikultúrna výchova. 


Kurzy: 

 1. stupeň: 

 • Filozofia výchovy 

 • Základy kulturológie 

 • Estetická výchova 

 • Kultúrna andragogika 

 • Multikultúrna výchova a interkultúrna komunikácia 

 • Exkurzia 

 • Úvodná prax 

 • Odborná prax 

 1. stupeň:  

 • Miestna kultúra a kultúrno-výchovmá činnosť 

 • Metodika a manažment KVČ 

 • Prípadové štúdie z KVČ 

 

Účasť na projektoch VEGA MŠVVaŠ SR  

 

1996 - 1998 - VEGA MŠ SR č. 3252/96 Profesijná kompetencia pracovníkov vo výchove a vzdelávaní dospelých,  riešiteľ.  

1999 – 2001 - VEGA MŠ SR č. 1/6227/99 Identifikácia cieľových skupín andragogického pôsobenia, riešiteľ.  

2001 - 2003 - VEGA MŠ SR č. 714-1/8004 01 Teoreticko-metodologické základy vedeckého pojmoslovia v oblasti školstva a sporné termíny a ich definície v pedagogike a andragogike, riešiteľ.  

2003 - 2005 - VEGA MŠ SR č.1/0225/03 Trendy rozvoja andragogiky a jej systematizácie,   riešiteľ.  

2006 - 2008 - VEGA  MŠ SR č. V-06-434-00 Systemizácia druhov a foriem andragogického  pôsobenia a ich výklad, riešiteľ.  

2011-2013 -  VEGA č. 1/0386/11. Procesy inštitucionalizácie edukácie dospelých na Slovensku - analýza vízií (ideových východísk), cieľového zamerania, vývojových etáp, európskeho kontextu, súčasného stavu a trendov inštitucionalizácie edukácie dospelých, riešiteľ.  

2016-2018 -  VEGA č. 1/0966/16 Rola osobnosti v rozvoji teórie edukácie dospelých, riešiteľľ. 

  

2006 - 2007 - medzinárodný projekt programu SOCRATES GRUNDTVIG 2 č. GRU2/2006/11-p-BA-1  Vzdelávanie  dospelých v hraničnom priestore Rakúsko-Maďarsko-Slovensko. Prehľad o  štruktúre ponuky a formách cezhraničnej spolupráce. Spoluriešiteľ. 

1998: študijný pobyt na ELTE v Budapešti 

 

 • členka Kulturologickej spoločnosti, 

 • členka štátnicovej komisie bakalárskeho a magisterského štúdia študijného odboru andragogika.