Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Máj 2019

 

Š t á t n e  s k ú š k y  B c.  

ŠO ANDRAGOGIKA - akad. rok 2018/2019

Miestnosť G 246  začiatok o 8:30 hod.

 

HARMONOGRAM DŇA

20.05.2019

21.05.2019

1. D. Antolová                           

1. V. Eiseltová

 2. G. Babinský 

2. D. Forróová

3. D. Jursová                             

3. V. Tarová

4. T. Krajčírová                        

4. E. Kiss

5. M. Polnerová                        

5. K. Kostková

6. Z. Kľúčiková                        

6. N. Matúšková

7.  P. Zubajová                        

7. S. Polláková

8.  A. Zlataris                           

8. D. Sliacka


Harmonogram štúdia na akademický rok 2019/2020


Podrobné informácie k záverečným prácam


Komunikácia s hendikepovanými dospelými

Interaktívne vyučovanie kurzu "Komunikácia s hendikepovanými dospelými" (3.roč., andragogika) realizované v spolupráci s Úniou nevidiacich Slovenska. foto


Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV v spolupráci s našou katedrou usporiadala dňa 29.11.2018 medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy. Hlavným cieľom konferencie bolo monitorovať súčasný stav pedagogiky a andragogiky, požiadavky praxe a podnety z medzinárodných výskumov. Viac informácií..Fotogaléria


Konferencia Age Management a nová Stratégia CŽV

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave spolu s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých v SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR usporiadali medzinárodnú konferenciu v rámci Týždňa celoživotného učenia 2018, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok dňa 29. novembra 2018 v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6 (Rektorská sieň). Konferencia bola zameraná na otázky Age Managementu a vízie celoživotného vzdelávania.  Viac informácií.. / Fotogaléria


Prínos významných osobností ku konštituovaniu a rozvoju andragogiky

Medzinárodná vedecká konferencia výskumného projektu grantovej úlohy VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0966/16 Rola osobnosti v rozvoji teórie edukácie dospelých sa uskutočnila 11. októbra 2018 na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Záštitu nad konferenciou prevzal dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.  Pozvánka / Fotogaléria


Manifest pre vzdelávanie dospelých v 21. storočí

Pozrite si slovenskú verziu Manifestu, ktorú Regina Ebner, generálna tajomníčka Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých (EAEA) spolu s Klaudiom Šilhárom, prezidentom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD / FiF UK) odovzdali Martine Lubyovej, ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých "Sila a radosť z učenia"

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD) začala s prípravami podujatia Okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých 2019, ktorý sa uskutoční v októbri 2019. V roku 2018, AIVD v spolupráci s Odborom celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania zorganizovali okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých „Sila a radosť z učenia“, ktorý sa uskutočnil v 15. mája 2018 v Bratislave. 


Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania schválila vláda SR

Na základe diskusií v pracovných skupinách bola pripravená revidovaná verzia Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorá pozostáva z úloh obsiahnutých v Programovom vyhlásení vlády, z autorského dokumentu „Učiace sa Slovensko“, zo Správy o stave školstva z roku 2013, ďalších relevantných dokumentov a materiálov v predmetnej oblasti, ako aj verejnej diskusie a pripomienkovania zo strany ústredných orgánov štátnej správy, verejnosti, stavovských a profesijných organizácií a expertov, po vyhodnotení a čiastočnom zapracovaní pripomienok. 


Ako na obojstrannú diplomovku a iné triky

ako je to s okrajmi v záverečných prácach pri obojstrannej tlači? V tomto blogu nájdete podrobný návod, ktorý by vám mohol pomôcť.


Študuj andragogiku - odbor, v ktorom sa skvele uplatníš!

Absolventi andragogiky nachádzajú dobré uplatnenie predovšetkým ako pracovníci (manažéri, metodici) v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov (HR), vo firemnom vzdelávaní, ako špecialisti v oblasti vzdelávania vo verejných, súkromných ako aj kultúrno-osvetových inštitúciách. V oblasti sociálnej práce ako sociálni pracovníci v úradoch práce, v sociálnych ústavoch, v humanitárnych organizáciách a inštitúciách, v nápravno-výchovných zariadeniach. a pod. PRIHLÁŠKA


Úvodné stretnutie medzinárodného projektu Age Management Uptake

Úvodné stretnutie AMU projektu (2017-2020), ktorého partnerom je aj Filozofická fakulta UK otvoril dekan fakulty prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. Na pôde UK privítal partnerov projektu:

  • Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR
  • Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR
  • Institut für lebensbegleitendes Lernen
  • Karlova univerzita v Prahe
  • Stowarzyszenie HIPOKAMP

Viac sa o projekte dozviete na www.agemanagementuptake.eu  


Komunikácia vo vzdelávaní dospelých

Učebné texty pre študentov andragogiky od doc. PhDr. Petronely Laukovej, PhD.


Andragogické aspekty resocializácie

V aktuálnom 57. čísle časopisu Vzdelávanie dospelých odporúčame taktiež článok kolegyne Lei Szabovej-Šírovej zameraný na resocializáciu dospelých a jej (re)edukačné aspekty.


Vzdelávanie dospelých v Európe 2018 - pozrite si pohľad občianskej spoločnosti.V tejto publikácii EAEA nájdete informácie o Slovensku na strane 53.


Návrh odporúčaní UNESCO pre vzdelávanie dospelých berie do úvahy tri kľúčové oblasti vzdelávania dospelých: gramotnosť a základné zručnosti; ďalšie vzdelávanie a profesionálny rozvoj a vzdelávacie príležitosti k aktívnemu občianstvu.