Veda

Aktuálne grantové projekty

Hudobná, kritická a štýlová interpretácia jazzu, rocku, európskej hudby 20. storočia a súčasnosti. Projekt VEGA č. 1/0016/23, 2023 – 2026, zodpovedná riešiteľka Yvetta Kajanová, spoluriešiteľ Marcus Zagorski

Hudobné zbierky z chrámových zborov zo 17. a 18. storočia – pramenno-kritický výskum. Projekt VEGA č. 1/0331/20, 2020 – 2023, hlavná riešiteľka Marta Hulková, spoluriešiteľka Jana Bartová

Vybrané ukončené grantové projekty

COURAGE – Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries  (ODVAHA – Kultúrna opozícia: Pochopenie kultúrneho dedičstva odporu v bývalých socialistických krajinách). Medzinárodný projekt v rámci schémy Horizont 2020, 2016 – 2019, vedúci riešiteľ za slovenského partnera Vladimír Zvara, spoluriešitelia Marcus Zagorski, Magdaléna Stýblová, Yvetta Kajanová, Branko Ladič

Hudba v Bratislave. Projekt APVV č. 14-0681, 2014 – 2019, hlavný riešiteľ Katedra muzikológie FiFUK Bratislava. Spoluriešitelia Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Ústav hudobnej vedy SAV Bratislava, Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum Bratislava. Zodpovedná riešiteľka Jana Bartová, spoluriešitelia Marta Hulková, Ľubomír Chalupka, Peter Jantoščiak, Yvetta Kajanová, Branko Ladič, Patrik Sabo, Eva Szórádová, Sylvia Urdová, Eva Veselovská, Vladimír Zvara a Jana Laslavíková

Multikulturalizmus v slovenskej hudbe. Projekt VEGA č. 1/0086/15, 2015 – 2018, zodpovedná riešiteľka Yvetta Kajanová

Slovenská opera ako umelecký a spoločenský fenomén. Projekt VEGA č. 1/0914/15, 2015 – 2018, zodpovedný riešiteľ Vladimír Zvara

Formálne orientované teórie hudby a ich analytické overovanie. Projekt VEGA č. 1/0637/15, 2015 – 2018, zodpovedný riešiteľ Marek Žabka

Stile concertato a jeho ohlas v hudbe na Slovensku v 17. storočí. Projekt VEGA č. 1/0850/14, 2014 – 2017, zodpovedná riešiteľka Jana Bartová

Viachlasná hudba na území Slovenska a cesty jej šírenia počas 16. a 17. storočia. Projekt VEGA č. 1/0599/12, 2012 – 2015, zodpovedná riešiteľka Marta Hulková

Cesty formovania slovenskej systematickej hudobnej vedy po roku 1945 – východiská, koncepcie, priekopníci, výsledky, kontexty. Projekt VEGA č. 1/0921/12, 2012 – 2014, zodpovedný riešiteľ Ľubomír Chalupka

Príspevky k histórii slovenskej populárnej hudby a jazzu. Projekt VEGA č. 1/0728/11, 2011 – 2014, zodpovedná riešiteľka Yvetta Kajanová

Sakrálna hudobná tvorba luteránskej reformácie na Slovensku v 17. storočí a jej stredoeurópske kontexty. Projekt VEGA č. 1/0837/11, 2011 – 2013, zodpovedná riešiteľka Jana Bartová

Slovenská hudba 20. storočia – vývoj, osobnosti, tvorba. Projekt VEGA č. 1/0664/09, 2009 – 2011, zodpovedný riešiteľ Ľubomír Chalupka

Hudobná kultúra mestských spoločenstiev na území Slovenska počas 14.–19. storočia. Projekt VEGA č. 1/0645/09, 2009 – 2011, zodpovedná riešiteľka Marta Hulková

Mestské divadlo v Bratislave v rokoch 1886 – 1920 a SND v rokoch 1920 – 1945 – pramene a kontexty. Projekt VEGA č. 1/4729/07, 2007 – 2009, zodpovedný riešiteľ Vladimír Zvara

Jazz im „Ostblock“ – Widerständigkeit durch Kulturtransfer. Nemecko-poľsko-maďarsko-slovenský projekt na Freie Universität Berlin, podporený grantom firmy Volkswagen, 2008, členka riešiteľského kolektívu Yvetta Kajanová

Musiktheater in Deutschland 1900 – 1950. Projekt podporený agentúrami Deutsche Forschungsgemeinschaft (Nemecko) a NWO (Holandsko), 2000 − 2008, vedúci riešitelia Thomas Steiert a Paul Op de Coul, spoluriešiteľ Vladimír Zvara

Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku. Projekt APVV č. 20-062305, 2006 – 2008, hlavný riešiteľ Ľubomír Chalupka

Hudobná kultúra miest a regiónov na Slovensku počas starších dejín – od stredoveku do konca 19. storočia. Projekt VEGA č. 1/3723/06, 2006 – 2008, zodpovedná riešiteľka Marta Hulková

Kulturdialog zwischen Wien und Bratislava gestern und heute. Projekt v rámci bilaterálnej spolupráce Rakúsko – Slovensko, 2004 – 2005, vedúca pracovného tímu študentov KHV FiF UK Marta Hulková