Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium muzikológie je trojročné. Uchádzači sa prijímajú po úspešnom absolvovaní prijímacej skúšky.
Štúdium sa končí kolokviálnym obhájením bakalárskej záverečnej práce.