Prof. Yvetta Kajanová, PhD.

(rod. Lábska, 1964, Komárno), študovala na Gymnáziu v Komárne (1978 – 1982) a muzikológiu na Katedre hudobnej vedy FiF UK v Bratislave (1982 – 1986). Pracovala ako redaktorka časopisu Rytmus, dramaturgička cyklu koncertov Pondelky v Klariskách, redaktorka časopisu Slovak Music v Slovenskom hudobnom fonde. V rokoch 1990 – 1993 bola ašpirantkou na Katedre hudobnej vedy FiF UK, kde získala vedeckú hodnosť kandidáta vied o umení obhajobou práce Porovnávacia analýza medzi žánrami modernej populárnej hudby a jazzu(1994). Od roku 1993 prednáša na Katedre muzikológie FiF UK v Bratislave hudobnú sociológiu, históriu jazzu, rocku a populárnej hudby, hudobnú kritiku a manažment hudby. V rokoch 1995 – 1999 bola viceprezidentom Slovenskej jazzovej spoločnosti, od roku 2000 je členkou Rady Slovenskej jazzovej spoločnosti. Bola členkou Komisie muzikológov pri Slovenskom hudobnom fonde (1995 – 2005) a členkou Vedeckej rady ÚHV SAV (2001 –2003). V období rokov 1990 – 2002 pôsobila ako manažérka tlačového sekretariátu festivalu Bratislavské jazzové dni, kde mala možnosť viesť tlačové konferencie s takými osobnosťami a súbormi ako Joe Zawinul, Jean Luc Ponty, Michel Petrucciani, Take Six či Betty Carter. Pravidelne priespievala do časopisov Rytmus, Populár, Smena, SME, Kultúrny život, Hudobný život, Literárny týždenník, Slovenská hudba a Adoramus te. Zúčastnila sa na medzinárodných konferenciách Sympózium mladých muzikológov (Bratislava 1988, 1992, 1994), Die slowakische Musik der Gegenwart (Viedeň 1997),  Melos-Étos (Bratislava 1993, 1997, 1998, 1999, 2001, 2005), Populární hudba a škola (Praha 1999), Bach 2000 – Music Between Virgin Forest and Knowledge Society (Regensburg), Jazz Behind the Iron Curtain (Varšava 2008), Reflexia populárnej a alternatívnej hudby v Európe po II. svetovej vojne (Krakov 2009), Migrating Music Media, Politics and Style (Londýn 2009). Bola členkou medzinárodného výskumného tímu Jazz vo východnom bloku – prekážka kultúrneho transferu. Roku 1997 usporiadala The University Workshop (diskusie mladých muzikológov o modernej populárnej hudbe a jazze). Spolupracovala s Ústavom hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. Roku 2004 sa habilitovala prácou Kapitoly o jazze a rocku a získala hodnosť docenta. K jej knižným publikáciám patria Rozhovory s Iljom (1996), Slovník slovenského jazzu (1999), The Book of Slovak Jazz (2000), Gospel music na Slovensku (2009),Postmoderna  v hudbe. Minimal, rock, pop, jazz (2010), K dejinám jazzu (2010), K dejinám rocku (2010).

 

Publikačná činnosť:

 

Knihy

Rozhovory s Iljom, VSSS, Bratislava 1997, 139 s., ISBN 80-88735-59-9.

Rozhovory s Iljom sú divadlom jedného herca – ale nie bez režiséra! Yvetta Kajanová je režisérka poučená, umná a nevtieravá...“ Ján Beňo (Fenomén Ilja), Slovenské pohľady, roč. 4+114, 1998, č. 6, s. 128.

Slovník slovenského jazzu, Národné hudobné centrum, Bratislava 1999, 155 s., ISBN 80-88884-12-8.

The Book of Slovak Jazz, Music Centre, Bratislava 2000, 93 s., ISBN 80-88884-22-5.

„... musím přivítat, že vznikla rozsířená a aktualizovaná podoba mapování slovenské scény. ... Slovník slovenského jazzu je kniha, která české scéně chybí, nepochybuji o tom, že práce prověří její potřebnost a už nyní je nepostradatelnou pro každého, kdo chce mít přehled o slovenské jazzové scéně.“ Igor Wasserberger, Opus musicum, roč. 31, 1999, č. 6, s. 51-52.

„Yvetta Kajanová na poli jazzovej publicistiky, reflexie i na poli organizačnom vykonala mnoho záslužnej práce a preto nečudo, že práve ju nachádzame ako autorku a jednu zo zostavovateľov publikácie ... je veľmi prezieravo erudovanou štúdiou Kajanovej o histórii slovenského jazzu...“ Slavomír Krekovič, Hudobný život 2000, č. 7-8, s. 65.

„It should be noted that the author of The Book of Slovak Jazz, Yvetta Kajanová, and those that worked to get it published, were presumably making do with scant money and resources. ... Like the underappreciated jazz community they document, they appear to be trying their best.“ Matthew J. Reynolds, Slovak Spectator, roč. 7, 2001, č. 5, s. 1-2.

Kapitoly o jazze a rocku, Epos, Bratislava 2003, 62 s., ISBN 80-88977-67-3.

Gospel music na Slovensku, CoolArt – Lux, Bratislava 2009, 256 s., 18 fotografií, 86 notových príkladov, ISBN 978-80-969080-4-2.

Postmoderna  v hudbe. Minimal, rock, pop, jazz, VUK, Bratislava 2010, 200 s., ISBN 978-80-223-2802-9.

K dejinám jazzu, CoolArt, Bratislava 2010, 112 s., ISBN 978-80-969080-5-9.

K dejinám rocku, CoolArt, Bratislava 2010, 128 s., ISBN 978-80-969080-6-6.

 

Štúdie (výber)

Improvizácia a jej rôzne druhy v jazze and rocku, Slovenská hudba, roč. 20, 1994, č. 2, s. 297-322.

Nová duchovná pieseň na Slovensku, Musicologica Slovaca et Europaea, roč. XX-XXI, Bratislava 1994-2000, s. 149-176.

New spiritual song, in: Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A New Paradigm of Christian Liturgical Music, Katowice 2009, s. 153–168.

Slovak and Czech Jazz Emigrants after 1948, Jazzforschung / Jazz research, roč. 41, 2009, s. 49–64.

Denotative Components of Jazz during the Period of Communism as Exemplified in Czech and Slovak Jazz, in: Gertrud Pickhan, Rüdiger Ritter (ed.), Jazz behind the Iron Curtain [Jazz under State Socialism, zv. 1], Berlin 2010, s. 65–82.

Communism and the Emergence of the Central European Jazz SchoolJournal of Literature and Art Studies, roč. 2, jún 2012, č. 6.

 

Zoznam publikácií a ďalšie informácie na webe: http://kajanova.zrak.sk/