Prof. PhDr. Marta Hulková, PhD.

Marta Hulková (1953) študovala na Konzervatóriu v Bratislave odbor klavír (1969 – 1973) u prof. Paulíny Pokojnej a potom hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1973 – 1978) a následne ašpirantské štúdium (1978 – 1981) pod vedením prof. Jozefa Kresánka, DrSc. Od roku 1981 pôsobí ako pedagóg na Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučuje hudobno-historické predmety (hudobná paleografia, hudobná historiografia, dejiny slovenskej hudby, edícia starej hudby). Špecializovala sa na výskum starších dejín hudobnej kultúry, konkrétne na 16. a 17. storočie na území Slovenska i v širšom stredoeurópskom priestore. Habilitovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave prácou na tému Hudobné pramene 17. storočia na území Slovenska (1996). V rokoch 1999 – 2005 bola aj vedeckou pracovníčkou Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Inaugurovala na Pedagogickej fakulte Konštantína Filozofa v Nitre s prednáškou Hudobná výchova v kontexte hudobnej kultúry starších dejín na Slovensku (2005). Publikuje v domácich a zahraničných odborných periodikách (Musicologica Slovaca, MusaicaSlovenská hudbaMusicologica IstropolitanaHuděbní vědaMusicologica OlomucensiaActa MusicologicaStudia Musicolocica Academiae Scientiarum Hungaricae) a konferenčných zborníkoch (Praha, Olomouc, Bad Köstritz, Halle, Stuttgart, Wien, Bydgoszcz, Warszawa, Krakow, Bratislava, Martin, atď.). Na Katedre muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského založila ročenku Musicologica Istropolitana (od roku 2002) a pramenno-kritickú notovú edíciu Musicalia Istropolitana (od roku 2007). Založila aj knižnú sériuHudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia, kde dostávajú priestor výstupy z konferenčných podujatí a úspešne obhájené dizertačné a rigorózne práce. Za jej doterajšie pedagogické a vedecké aktivity jej bola udelená cena Jozefa Kresánka roku 2011.

 

Publikačná činnosť:

 

Knihy

Levočská zbierka hudobnín. 2 zv. [Diss.], Filozofická fakulta Univerzity Komenského 1985, 685 s.;

Tabulatura Vietoris saeculi XVII. (Eds. I. Ferenczi, M. Hulková), (=Musicalia Danubiana 5), Bratislava: OPUS, 1986, 251 s.

 

Štúdie (výber)

Ľubický spevník, Musicologica Slovaca 12, Bratislava 1988, s. 11 – 134;

Hudobný konvolút z Lyceálnej knižnice v Kežmarku, Slovenská hudba 24 (1998), č. 3, s. 264 – 308;

Zhody a odlišnosti Levočskej a Bardejovskej zbierky hudobnin, Slovenská hudba 25 (1999), č. 2/3, s. 150 – 200;

Beitrag zur Problematik der Musikerziehung in den Stadtschulen auf dem Gebiet der Slowakei im 16. Jahrhundert, Musicologica Istropolitana 4, Bratislava: Stimul, 2005, s. 41 – 59;

Spevník z Hôrky a spišské rukopisné spevníky zo 17. a 18. storočia, Ad honorem Richard Rybarič, Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV, 2011, s. 87 – 102.

Gemeinsame ein- und mehrstimmige Stϋcke in dem Gradual von Eperjes und in dem Gesangbuch aus Ľubica (17. Jh.), Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 22 (1980), s. 345 – 396; V spolupráci s pracovníčkou Maďarskej akadémie vied s Ilonou Ferenczi

 

Kompletný zoznam publikácií na webe - EviPUB UK http://alis.uniba.sk