Mgr. Tabita Sara Elijaš

Tabita Sara Elijaš (*1995, Chicago, USA) študovala na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, Srbsko a je absolventkou Katedry muzikológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave kde skončila obhájením diplomovej práci Inšpirácie francúzskeho impresionizmu v slovenskej skladateľskej tvorbe prvej polovice 20. storočia pod vedením prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, PhD. V súčasnosti je internou doktorandkou na Katedre muzikológie, kde zároveň pôsobí ako knihovníčka. V roku 2018 sa zúčastnila študentského programu Roche Continents, Salzburg. Vo svojom štúdiu sa venuje najmä hudbe konca 19. storočia a 20. storočia s dôrazom na francúzsky impresionizmus. Špeciálnu pozornosť venuje vzťahu impresionizmu k iným umeniam (výtvarné, literárne) ako aj k iným  hudobným obdobiam, konkrétne slovenskej hudbe 20. storočia. Od r. 2017 vedie projekt Fusion Bratislava (amatérsky mládežnícky pop-rockový spevokol). Pod vedením školiteľa doc. Mgr. Vladimíra Zvaru, PhD. a konzultanta Dr. Marcusa Zagorského pripravuje dizertačný projekt Zobrazenia vody v hudbe.