Mgr. Jana Halmo

Jana Halmo (*1991, Bratislava) študovala na Konzervatoři Brno – odbor zpěv, na Konzervatóriu v Bratislave – odbor skladba a vysokoškolské vzdelanie získala na Katedre muzikológie Univerzity Komenského. V rokoch 2015 – 2017 absolvovala Dlhodobý kurz muzikoterapie garantovaný Muzikoterapeutickou asociáciou Českej republiky pod vedením hlavného lektora Matěja Lipského. V roku 2017 sa zúčastnila študentského programu Roche Continents. Zaoberá sa oblasťou muzikoterapie u detí so zdravotným znevýhodnením a svoju pozornosť upriamuje najmä na skupinu detí s poruchami autistického spektra. Zameriava sa na vývoj muzikoterapie na Slovensku z pohľadu histórie, no hlavne na súčasné dianie. Pod vedením školiteľa doc. Mgr. Vladimíra Zvaru, PhD. a konzultanta RnDr. Mareka Žabku, PhD pripravuje dizertačný projekt Muzikoterapia u detí so znevýhodnením.