Doc. PhDr. Jana Bartová, PhD.

Doc. PhDr. Jana Bartová, PhD. – v roku 1986 absolvovala odbor hudobná veda na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolutóriu pracovala v Slovenskom národnom múzeu – Hudobnom múzeu, najprv ako odborný pracovník – kurátor historických hudobných zbierok a v rokoch 1995 – 2002 múzeum viedla ako riaditeľka. V roku 1999 obhájila na Ústave hudobnej vedy SAV dizertačnú prácu na tému Repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. a 17. storočí a získala vedeckú hodnosť PhD. Od roku 2003 pôsobí na Katedre muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2011 habilitovala na Filozofickej fakulte UK monografiou Hudba v stredovekom výtvarnom umení na Slovensku (Bratislava: SNM, 2011).
Vo vedecko-výskumnej oblasti sa špecializuje na historiografiu starších európskych a slovenských hudobných dejín, organológiu, hudobnú ikonografiu a hudobnú muzeológiu. V týchto oblastiach prednáša na Katedre muzikológie FiFUK. Výsledky výskumov prezentuje vo vedeckých a odborných periodikách, zborníkoch, monografiách, na domácich a zahraničných konferenciách a krátkodobých prednáškových pobytoch (napr. v Benátkach, Budapešti, Bydgosczi, Krakove, Varšave, Prahe, Brne, Olomouci, Kutnej Hore). Doteraz absolvovala viacero zahraničných výskumných a študijných pobytov (Japonsko 1994, Rakúsko 2000, USA 2004, Rumunsko 2007). Je členkou viacerých redakčných a vedeckých poradných orgánov (napr. redakčnej rady pramenno-kritickej edície Musicalia Istropolitana, Vedeckej rady Slovenského národného múzea, Ústavnej rady SNM – Hudobného múzea). Podieľa sa na riešení alebo vedie bádateľské kolektívy viacerých výskumných projektov zameraných na skúmanie hudobnej kultúry raného novoveku. Je členkou komitétu medzinárodného projektu TRA.D.I.MUS (Tracking the Dissemination of Italian Music in Europe in the 16th and 17th Century). V súčasnosti pripravuje pramenno-kritickú edíciu sakrálnej tvorby Daniela Speera.