Doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.

(Bratislava, 1969). Popri gymnáziu navštevoval hodiny klavírnej hry a hudobnej teórie u Borisa Turzu v Bratislave, v rokoch 1987 – 1992 študoval hudobnú vedu a estetiku na Karlovej univerzite v Prahe (u profesorov Ivana Vojtěcha a Miloša Jůzla). Ako doktorand absolvoval dlhodobé študijné pobyty v Bazileji, Bayreuthe a Viedni. V rokoch 1998 – 2001 pracoval v Ústave hudobnej vedy SAV. Od roku 2002 pôsobí na Katedre muzikológie Filozofickej fakulty UK, kde vyučuje dejiny opery, dejiny hudby 19. a 20. storočia a hudobnú estetiku (docent od roku 2005, vedúci katedry od roku 2007). V rokoch 1996 – 2007 bol dramaturgom Opery Slovenského národného divadla, kde inicioval niektoré osobité projekty (opera Martina Burlasa Kóma). V súčasnosti sa ako dramaturg podieľa na jednotlivých operných produkciách, a to najmä v spolupráci s režisérom Petrom Konwitschným (Janáček: Z mrtvého domu, Zürich a Viedeň 2011, Její pastorkyňa, Graz 2014, Věc Makropulos, Bratislava 2016). Pedagogicky pôsobil na univerzitách v Bayreuthe a Prahe, ako aj na Vysokej škole múzických umení. Podieľa sa na medzinárodných vedeckých projektoch, pôsobí ako publicista, editor a prekladateľ. Predseda správnej rady Nadácie Jána Cikkera (2000 – 2002), člen grantových komisií na Ministerstve kultúry SR (2000 – 2012), člen redakčnej rady časopisov Studia musicologica (Brno, od roku 2008) a acta.musicologica.cz (od roku 2004).

 

Publikačná činnosť:

 

Knihy

Ján Cikker: Vzkriesenie. Genéza, osudy a interpretácia operného diela / Auferstehung. Entstehung, Wirkung und Interpretation der Oper, Veda, Bratislava 2000.

Opera na rozhraní. Pohľady na vývoj hudobného divadla v období moderny, Stimul, Bratislava 2004.

 

Štúdie (výber)

Príznačné motívy v Smetanovom Daliborovi, Hudební věda, roč. 29, 1992, č. 4, s. 316–326.

Zur Dramaturgie von Cikkers Auferstehung, Miscellanea musicologica (Praha) XXXIV (1994), s. 141–184.

Werk und Kommentar. Zur Intepretation eigener Werke bei Strauss und Hofmannsthal, in: Bernd Edelmann, Birgit Lodes, Reinhold Schlötterer (ed.): Richard Strauss und die Moderne. Bericht über das Internationale Symposium (München, 21. bis 23. Juli 1999), Berlin 2001 [= Veröffentlichungen der Richard-Strauss-Gesellschaft, zv. 17], s. 139–151.

Cikkerov skladateľský odkaz / Cikker´s Legacy as a Composer, in: Marianna Bárdiová, Miloslav Blahynka, Vladimír Zvara (ed.): Cikkerov svet Tálie / Ján Cikker in the World of Thalia, katalóg k výstave, Bratislava 2001, s. 16–20, 21–24.

Komische Oper nach der Jahrhundertwende, in: Siegfried Mauser (ed.): Musiktheater im 20. Jahrhundert, Laaber 2002 [= Handbuch der musikalischen Gattungen, zv. 14], s. 111–117.

Realismus und nationale Mythen. Eugen Suchoňs Oper Krútňava im Wandel des nationalen Selbstverständnisses der Slowaken, in: Peter Csobádi, Gernot Gruber, Jürgen Kühnel, Ulrich Müller, Oswald Panagl, Franz Viktor Spechtler (ed.): Politische Mythen und nationale Identitäten im (Musik-) Theater. Vorträge und Gespräche des Salzburger Symposions 2001, Anif/Salzburg 2003, zv. II, s. 766–780.

Paul Hindemiths Cardillac zwischen Expressionismus und deutscher Händelrenaissance, Hudební věda, roč. 41, 2004, č. 1–2, s. 94–106.

Commedia dell’arte and the Evolution of Music Theatre in the First Third of the Twentieth Century, Musicologica Istropolitana I, Bratislava 2002, s. 147–161. V slovenčine: Commedia dell´arte a vývin hudobného divadla v prvej tretine 20. storočia, in: Helena Spurná (ed.): Hudební divadlo jako výzva. Interdisciplinární texty, Praha 2004, s. 194–217.

Ján Cikker und Fritz Oeser. Zur Geschichte einer verschwiegenen künstlerischen Zusammenarbeit, Musicologica Istropolitana V, Bratislava 2006, s. 87−98.

Er hat den „Eisernen Vorhang“ gelüftet. Nachdenken über Ján Cikkers Opern und ihre Wirkung, in: Jürgen Kühnel, Ulrich Müller, Oswald Panagl (ed.): Musiktheater und Kanonbildung. Text und Komposition, Rezeption und Kanonbildung. Vorträge des Salzburger Symposions 2006, Anif/Salzburg 2008, s. 585−603.

Komédie modelov. Poznámky k hudobnému divadlu Igora Stravinského, Hudební věda, roč. 46, 2009, č. 1–2, s. 149–176.

Návraty k Suchoňovej Krútňave, Studia Academica Slovaca 38, Bratislava 2009,s. 335–349.

Suchoňovské mýty, in: Jaromír Havlík (ed.): Miloslav Kabeláč, Eugen Suchoň. Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference k 100. výročí narození, Nakladatelství Akademie múzických umění, Praha 2010, s. 62–72.

Uctívaný a zavrhovaný. Richard WagnerVýboje a návraty. Richard Strauss; in: Naďa Hrčková (ed.): Dějiny hudby V. Hudba 19. století, Bratislava 2011, s. 186–199, 246–260.

Marginálie k premenám „slovenskosti“ v slovenskej hudbe, in: Ľubomír Chalupka (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, Bratislava 2011, s. 31–48. Po nemecky: Randbemerkungen zu den Wandlungen der Kategorie des „Slowakischen“ in der slowakischen Musik, in: Musicologica Istropolitana 12, Bratislava, 2016, s. 91–110.

Dostojewski, Janáček und wir. Eine Begegnung im „toten Haus“, in: Andreas Láng, Oliver Láng, Vladimír Zvara (ed.): Leoš Janáček, Aus einem Totenhaus, bulletin Viedenskej štátnej opery k premiére inscenácie, Wien 2011, s. 69–73.

Musik und Musiktheater in Pressburg / Pozsony / Bratislava vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Aspekte und Kontexte, príspevok na webovej konferencii Tschechisch-deutsche Beziehungen im Bereich Musik in der Vergangenheit und in der Gegenwart, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2012.

Cikkerov Mister Scrooge: “Doba a miesto môžu byť aktualizované”, Slovenská hudba, roč. 38, 2012, č. 1, s. 13–32.

Leoš Janáček and the “Slavic Catharsis”, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, roč. 43, 2012, č. 1, s. 23–34. Po nemecky: Leoš Janáček und die „Slawische Katharsis”, Studia Musicologica, roč. 52, 2011, č. 1–4, s. 219–230.

Bedingter Universalismus. Der Musikwissenschaftler Jozef Kresánek und „die slowakische Moderne“
, in: Markéta Štefková (ed.): Konzeptionen des musikalischen Denkens in der europäischen Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts. Anlässlich des 100. Geburtsjahres von Jozef Kresánek, Bratislava 2014, s. 223–233. Po slovensky: Muzikológ Jozef Kresánek a slovenská hudobná moderna, in: Ľubomír Chalupka (ed.): Jozef Kresánek (1913–1986). Inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry, Ružoberok 2015, s. 183–190.

Auf der Suche nach dem Sinn der Oper. Die „untote“ Kunstgattung in der Stadt Bratislava, in: V. Zvara (ed.): Musiktheater in Raum und Zeit. Beiträge zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert, Bratislava 2015, s. 219–242. Po slovensky: Hľadanie zmyslu opery osudy „nemŕtveho“ umeleckého druhu v Bratislave, musicologica.eu, 2015, č. 2.

Heslá v slovníkoch a encyklopédiách: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Knaurs Großer Opernführer, Lexikon der Oper (Komponisten – Werke – Interpreten – Sachbegriffe), 100 slovenských skladateľov.