Publikačné výstupy

Publikácie o umení vo verejnom priestore - výsledok Grantovej výskumnej úlohy VEGA Aktuálne témy kulturologického diskurzu: kreativita a mobilita (VEGA 1-0519/15)

Katedra kulturológie spolu so Sekciou sociológie kultúry Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV v Bratislave usporiadala v rámci Grantovej výskumnej úlohy VEGA  Aktuálne témy kulturologického diskurzu: kreativita a mobilita v máji 2017 Medzinárodný seminár Umenie vo verejnom priestore. Ako výstup zo seminára vyšli dve publikácie:

Mgr. Michaela Rudyjová (ed.): Umenie vo verejnom priestore (zborník abstraktov)

Mgr. Michaela Rudyjová (ed.): Umenie a verejný priestor (publikácia) 

Vysokoškolské učebnice - výsledok projektu KEGA Zručnosti pre sféru kultúry (115UK-4/2013)

V rokoch 2013 - 2015 sa na Katedre kulturológie riešil projekt grantovej agentúry KEGA Zručnosti pre sféru kultúry. Jeho cieľom bolo pripraviť vysokoškolské učebnice pre oblasť aplikovanej kulturológie študentov Katedry kulturológie, s dôrazom na predmety akreditovaného VŠ programu kulturológia pre bakalárske aj  magisterské štúdium. 
Jedná sa o učebné materiály, ktoré študenti katedry a príbuzných odborov a pracovísk môžu využívať ako základné informačné zdroje pre predmety Manažment kultúry, Marketing v kultúre, Marketing kultúrnych inštitúcií, Public a media relations v kultúre, Právo a legislatíva v kultúre, Kultúrna politika,  Trendy a aspekty regionálnej kultúry.

Výsledkom riešenia projektu je 5 vysokoškolských učebníc:

Doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.:  Manažment & Marketing v kultúrnych inštitúciách

PhDr. Zuzana Slušná, PhD.:    Súčasná kultúrna situácia z pohľadu teórie a praxe

Mgr. Markéta Plichtová, PhD.:  Public relations v kultúre

PhDr. Svetlana Chomová, PhD.:  Vademékum lokálnej a regionálnej kultúry

PhDr. Zuzana Slušná, PhD. – PhDr. Svetlana Chomová, PhD.: Súčasné témy v kultúrnej teórii a praxi

ACTA CULTUROLOGICA

Katedra kulturológie od r. 1998 vydáva vlastný katedrový zborník pod názvom Acta Culturologica. Zborníky Acta Culturologica  sú spoznateľné podľa základného vzoru grafického dizajnu. Jednotlivé vydania dodržiavajú jednotu grafického dizajnu takmer vo všetkých vydaniach. Pre titulnú stranu sme zvolili symbolický odkaz na Leonarda da Vinciho: „vitruviánsky muž“ znázorňuje symetriu ľudských proporcií a symbolizuje jedinečný potenciál daný človeku, ktorým je poznávanie vlastných možností,  telesných, ale najmä duchovných. Výber podkladovej žiarivej žltej farby obálky, na ktorej kontrastne vystupuje čierna farba titulu, meno a priezvisko autora a motív proporcionality je spoznávacím znamením edície Acta Culturologica.

Iniciátorkou projektu bola Doc. PhDr. Anna Fischerová, CSc. Pod jej vedeckou redakciou vyšlo 11 zväzkov. Sú medzi nimi zborníky z vedeckých podujatí a medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré organizovala Katedra kulturológie, materiály, ktoré sú základom vyučovania Dejín národnej kultúry pre bakalársky aj magisterský stupeň štúdia ako aj úspešne obhájené dizertačné práce.

Prvým, priekopníckym zväzkom edície Acta Culturologica je monografia Anny Fischerovej Kulturologický koncept dejín národnej kultúry, vydaná v roku 1998. Venuje sa v nej problematike národnej kultúry, kultúrnej identite, estetickej výchove a humanizácii vzdelávania na vysokých školách, jazyku ako kultúrnej hodnote.

Zborníky Acta culturologica upozorňujú na interdisciplinaritu a multiparadigmatickosť kulturológie. Editorka prvého čísla Acta culturologica, Doc. PhDr. Anna Fischerová, na túto tému hovorí: „Kulturológia sa zaoberá  štúdiom tradičných podôb kultúry, ako aj jej novšími a najnovšími podobami, podmienenými procesmi globalizácie, digitalizácie, technickými novotami atď. Spolupracuje pritom s vednými odbormi, predovšetkým však s poznatkami histórie, etnológie, antropológie, sociológie, umenovied, nových disciplín, ako sú mediálne štúdiá, ale aj semiotika atď.“

Spolupráca s inými odbormi dáva čitateľovi možnosť stretávať sa s pomerne širokým tematickým záberom vybraných príspevkov. Vedecko-výskumná osobitosť spočíva v skúmaní problematiky z aspektu výskumného záujmu kulturológie i z pohľadu kulturologickej metodológie. Jeho interdisciplinárny charakter zas nastoľuje požiadavku širšej komunikácie s inými vednými odbormi a vzájomné informovanie o najnovších výsledkoch vo výskumnej oblasti.

Výber zo zväzkov AC na stiahnutie:

ACTA CULTUROLOGICA 1 - Kulturologický koncept dejín národnej kultúry

ACTA CULTUROLOGICA 9 - Kulturológia a environmentalistika a ich výchovné aspekty

ACTA CULTUROLOGICA 13 - Kultúra a rôznorodosť kultúrneho

ACTA CULTUROLOGICA 14 - Multikultúrna komunikácia - aktuálne problémy a možnosti riešenia

ACTA CULTUROLOGICA 22 - Kulturológia: kreativita, kultivácia, kultúrnosť

ACTA CULTUROLOGICA 23 - Metamorfózy priemyslu kultúry

 

 

Ostatné publikačné výstupy sa nachádzajú pri osobných profiloch jednotlivých členov katedry po rozkliknutí na ľavej strane.