Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Témy záverečných prác pre AR 2019/2020

Témy boli schválené na zasadaní katedry dňa 13. 6. 2019.

Z uvedených tém si študenti vyberajú, tému konzultujú so školiteľom a následne vyplnia tlačivo PRIHLÁŠKA (viac informácii tu). Na tlačive je potrebné uviesť názov práce (tému) v slovenskom a anglickom jazyku. Tlačivo podpisuje na znak súhlasu so školením zvolenej témy ŠKOLITEĽ, bez podpisu školiteľa je prihláška neplatná.

V prípade, že je školiteľ odcestovaný, priložte k prihláške mailový súhlas školiteľa. Prihláška sa odovzdáva VYPLNENÁ na Katedre kulturológie (sekretariát).

Prihlášku je potrebné vyplniť a odovzdať na sekretariáte KKUL do pondelka 21. 10. 2019 (12.00 hod).

Témy do AISu vpisuje Katedra kulturológie (študijný poradca), k téme doplní meno študenta na základe prihlášky. Témy musia byť v AISe schválené do 31. 10. 2019.