Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Seminár odborníkov z praxe

Katedra kulturológie Fif UK v Bratislave Vás pozýva na šiesty ročník cyklu prednášok odborníkov z praxe. Tento rok predstavia na katedre svoje aktivity odborníci z oblasti kultúrnej politiky, starostlivosti o kultúrne dedičstvo, festivalov, médií, sociálnej práce i ľudských práv. Prednášky sa budú konať vždy v pondelky od 04.03.2019 do 06.05.2019 v učebni ST113 v sídle katedry na Štúrovej 9 v Bratislave, so začiatkom o 17.50 h.

V akademickom roku 2018/19 prijali naše pozvanie:
04.03.´19 Zuzana Pacáková
11.03.´19 Miriam Fuňová
18.03.´19 Ivica Ruttkayová
25.03.´19 Kamila Tomašovičová
01.04.´19 Andrej Svorenčík
08.04.´19 Magda Vášáryová
15.04.´19 Karolína Havlíčková a Gregor Gardoš
29.04.´19 Radmila Kaděrová
06.05.´19 Michaela Lennerová
13.05.´19 Katarína Hrdlovičová a Simona Bachratá

ARCHÍV STRETNUTÍ

Katarína Hrdlovičová a Simona Bachratá

Mestská televízia Trnava je lokálna televízia, ktorá dlhodobo patrí medzi najkvalitnejšie lokálne televízie. Nedávno zmenila MTT svoju vizuálnu komunikáciu. Televízia má teraz interaktívny slogan "Vstúpte do obrazu", ktorý deklaruje otvorenosť, informačnú pohostinnosť a vzájomný priestor, ktorý televízia v rámci mesta poskytuje.

Mestská televízia Trnava vysiela vlastné programy, ale preberá aj programy vyrobené členmi spolku LOToS a RegionTVnet. Svojim pracovníkom poskytuje odborné školenia, profesionálne konzultácie, účasť na vzdelávacích seminároch. Podporuje kreativitu, je otvorená myšlienkovým i technickým inováciám, drží krok s aktuálnymi domácimi i zahraničnými televíznymi trendmi. Je moderná, rýchla a dynamická.

Viac o svojej práci i o MTT porozprávali Katarína Hrdlovičová a Simona Bachratá z MTT.

Michaela Lennerová

Michaela Lennerová študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave a je absolventkou Univerzity Friedricha Schillera v Jene.

Počas seminára nám porozprávala o svojom štúdiu, študijných pobytoch, predstavila možnosti využívania programov Európskej únie pre mladých a reč bola i o jej stáži v Družstvo DIH- Enakopravni pod mavrico – neziskovej mimovládnej organizácie, ktorá sa zameriava na boj za práva LGBTIQA+ komunity v Slovinsku.

Web / FB: Društvo DIH  / Instagram / Youtube / T<wbr />witter

Radmila Kaděrová

Orálná história je kvalitatívna historiografická metóda založená predovšetkým na výpovediach narátorov, veľakrát priamych svedkov dejinných udalostí a pre výskum súdobých dejín je v dnešnej dobe takmer nevyhnutná.

Česká asociácia orálnej histórie vznikla roku 2007, pričom prvé myšlienky na jej založenie zazneli na medzinárodnej konferencii International Oral history association v Sydney 2006. Sústreďuje sa predovšetkým na vydávanie metodických pravidiel a odporúčaní, formuluje etické zásady, podporuje a prezentuje vedecké projekty, ktoré užívajú metódu orálnej histórie, združuje odborníkov z odboru a pod.

Pani Radmila Kaděrová, členka výkonného výboru Českej asociácie orálnej histórie, nám priblížila činnosť asociácie, prácu metódou orálnej histórie, vývoj odboru, niektoré výskumné témy i vlastné pôsobenie v tejto organizácii.

Karolína Havlíčková a Gregor Gardoš

Slovakiana.sk je internetový portál, ktorý sprístupňuje digitalizované objekty zapojených slovenských múzeí, galérií, archívov a ďalších pamäťových a fondových inštitúcií. Na jednom mieste nájdete od konca novembra 2015 viac než milión zdigitalizovaných objektov, ktoré tvoria kultúrne dedičstvo Slovenska. O používaní a využití portálu, o víziách a smerovaní Slovakiany nám porozprávali pani Karolína Havlíčková a pán Gregor Gardoš. 

Centrálny portál kultúrneho dedičstva Slovenska Slovakiana bol vytvorený ako súčasť národného projektu Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR), ktorý realizovalo Národné osvetové centrum (www.nocka.sk). Slovakiana vznikla v spolupráci so slovenskými fondovými a pamäťovými inštitúciami. Kultúrne inštitúcie z celého Slovenska, ako napríklad galérie, múzeá, knižnice, pamiatkový a filmový ústav, poskytli digitalizované obsahy svojich zbierok a prispeli k vytváraniu databázy, ktorá zhromažďuje celé kultúrne dedičstvo Slovenska na jednom mieste. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Magda Vášaryová

Inštitút pre kultúrnu politiku je súčasťou mimovládnej organizácie Via Cultura a systematicky sa venuje kultúrnej politike, kritickému mysleniu v oblasti kultúry, vzdelania a ľudských práv a kultivovaniu spoločenských a kultúrnych vzorcov správania sa.

K rôznorodým aktivitám Inštitútu patrí napríklad vydávanie periodika Kultúrny kyslík,

populárno-vzdelávací projekt zameraný na posilňovanie historickej pamäti, či zber materiálov kultúrnej politiky. Z Inštitútu pochádzajú i dve publikácie Rukoväť I. a Rukoväť II.

Pani Magda Vášáryová hovorila o kultúrnej politike na Slovensku.

Andrej Svorenčík

Poslaním Inštitútu kultúrnej politiky, analytického útvaru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, je tvorba analýz a získavanie dát, prostredníctvom ktorých môže ministerstvo zlepšovať svoje rozhodovanie a zároveň môžu byť zlepšované verejné politiky. Inštitút kultúrnej politiky (IKP) nestranne a odborne analyzuje vplyvy pripravovaných zákonov a strategických materiálov, hodnotí efektivitu výdavkov rezortu a formuluje odporúčania pre oblasť kultúry v SR.

IKP na základe faktov analyzuje komplexné a kľúčové problémy kultúry, odhaľuje súvislosti a príčiny problémov a navrhuje riešenia. V centre pozornosti IKP sú súčasné témy a trendy v oblasti kreatívneho priemyslu, trhu s umením, knižnom, audiovizuálnom a printovom trhu, či to ako pomocou výsledkov analýz môže prísť k zlepšeniu fungovania knižníc, galérií, divadiel.

Viac porozprával poradca ministerky kultúry, pán Andrej Svorenčík. Jeho prednáška bola na tému: Inštitút kultúrnej politiky — analytická jednotka Ministerstva kultúry.

Kamila Tomašovičová

V pondelok 25.1. 2019 sme na Seminári odborníkov privítali pani Kamilu Tomašovičovú, ktorá priblížila svoju prácu, prácu svojich kolegov i aktivity, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality života klientov v domove sociálnych služieb. 

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni slúži dospelým fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, dospelým fyzickým osobám so zmyslovým postihnutím, najmä zrakovým postihnutím, prípadne fyzickým osobám s kombináciou zmyslového postihnutia a duševnými poruchami najľahšieho stupňa.

Kapacita zariadenia je 146 osôb, forma sociálnej služby je celoročná pobytová.

Ivica Ruttkayová

V pondelok 18.03.2019 rozhlasová autorka a redaktorka Ivica Ruttkayová porozprávala o rozhlasovej práci i o svojej tvorbe Stratení v čase. 

Ivica Ruttkayová pracuje ako redaktorka Slovenského rozhlasu, kde sa venuje kultúrnej a umeleckej publicistike a problematike spoločenských vied, prevažne vo vysielaní Rádia Devín, ale jej príspevky uverejňuje aj Rádio Regina a Rádio Slovensko. 

Ako scenáristka spolupracovala na televíznych reláciách Família vo vysielaní Slovenskej televízie. Je dlhoročnou členkou výboru Sekcie žurnalistiky a novinárskej fotografie Literárneho fondu. Píše však aj vlastné literárne texty a rozhlasové hry. Je členkou Slovenskej sekcie Pen. 

Miriam Fuňová

V pondelok 11.03.2019 bola hosťkou pani Miriam Fuňová zo Slovenskej ľudovej majoliky, ktorá porozprávala o viac ako tisícročnej tradícií majoliky i o tom ako pracujú s tradíciou majoliky v súčasnej dobe. Hovoriť budeme aj o výrobnom podniku a jeho o aktivitách.

Nedávno bola slovenská ľudová majolika zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

V prestížnej súťaži PR projektov PROKOP získal projekt Adoptovaná zastávka, ktorého autorom bola Slovenská ľudová majolika, druhé miesto v kategórií Regional Community Relations.

Zuzana Pacáková

V pondelok 04.03.2019 o 17.50 h sme privítali v priestoroch Katedry kulturológie FIF UK v Bratislave pani Zuzanu Pacákovú, ktorá nám predstavila svoj príbeh od školských čias až po projekt Bielej noci.

Úlohou medzinárodného umeleckého projektu Biela noc je priblížiť širokej verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych metropol. Realizáciou projektu v našich dvoch najväčších mestách sa Bratislava a Košice zaradili k svetovým metropolám, v ktorých podujatie žne úspech u návštevníkov.

Tretí ročník podujatia Biela noc sa pre jeho obľúbenosť rozšíril i do troch obcí Bratislavského samosprávneho kraja: Stupavy, Senca a Budmeríc.