Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Praktické informácie pre študentov končiacich ročníkov

Ako začať s písaním záverečnej práce?

Oznamujeme študentom, ktorí majú záujem o spracovanie vlastnej témy ako záverečnej práce, návrh na vypísanie témy je potrebné písomne odovzdať na sekretariát katedry do konca júna 2018

Do žiadosti je potrebné uviesť názov práce, cieľ, hlavnú metódu, rešerš základnej literatúry k práci a písomný súhlas potenciálneho školiteľa.

Ostatní študenti si v začiatku zimného semestra vyberú z aktuálne vypísaných tém záverečných prác katedrou.  Vypísané témy bývajú študentom k nahliadnutiu už počas predchádzajúceho letného semestra, teda v 2. ročníku Bc. a 1. ročníku Mgr. štúdia.

V prvom kroku študent osloví konkrétneho školiteľa, ktorý tému vypísal a konzultuje ju s ním. Dôležité je prísť na konzultáciu s určitou predstavou a osobným zaujatím témou. Školiteľ môže študentov korigovať v ich predstavách vzhľadom na rozsah aj náročnosť záverečnej práce.

Ako pokračovať?

Názov práce, kľúčové slová a cieľ sa často neskôr upresňujú.

Názov práce (konkretizovaná téma odsúhlasená školiteľom) zadáva do AISu Katedra kulturológie, termín je stanovený na 25. október 2018. Prihláška záverečnej (bakalárskej / diplomovej) práce musí byť doručená na Katedru kulturológie do 24. 10. 2018 do 12:00. Po tomto dátume nebudeme prihlášky na záverečné práce administrovať a akceptovať. Žiadame študentov, aby dôsledne dbali aj na uvedenie anglického prekladu názvu práce do prihlášky.

Tému záverečnej práce zadáva do AISu pracovník katedry spolu s menom študenta, teda na tému sa študent cez AIS neprihlasuje.

Pripomíname, že jedným z kritérií hodnotenia záverečnej práce je aj dôsledné dodržiavanie pravidiel etiky citovania a uvádzania zdrojovpravidelná konzultácia so školiteľom. Pri písaní sa taktiež neodporúča využívať práce žurnalistického charakteru.

Ak študent/ka nájde už spracovanú záverečnú prácu na podobnú tému s podobnou štruktúrou, je potrebné potenciálnu mieru jej využitia konzultovať so školiteľom a po dohode s ním ju uviesť v úvode práce. 

Dôležitým dokumentom pri písaní práce je aj aktuálna (2018) Smernica rektora UK o záverečných prácach.

Kedy mám prácu odovzdať a kedy budem štátnicovať?

Oznamujeme študentom, že katedrou bol stanovený termín pre odovzdanie rozpracovanej časti záverečnej práce. Do 29.3. 2019 je potrebné školiteľovi odovzdať 60% textu, teda minimálne jednu kompletnú kapitolu vrátane metodológie. V prípade teoretickej práce je potrebné odovzdať dve kapitoly.

Po tomto dátume už nebude možné meniť názov bakalárskej alebo diplomovej práce.

Študentov tiež upozorňujeme na to, aby zabezpečili odovzdanie jednotlivých kapitol školiteľovi v dostatočnom predstihu. (Pre kompletnú záverečnú prácu minimálne tri dni pred termínom odovzdania práce v AISe). Je to nevyhnutné na to, aby školiteľ prečítal a zrevidoval text pred odovzdaním celej práce.

 

Aktuálny letný termín odovzdania záverečných prác je do 20.4. 2018 (platí pre študentov, ktorí štátnicujú v tzv. letnom termíne).

Zároveň študentov informujeme, že na katedru KKUL je tlačenú verziu práce potrebné odovzdať do 4.5. 2018.

Letný termín bakalárskych štátnic je streda 30.5. a štvrtok 31.5. 2018. Letný termín magisterských štátnic je pondelok 28.5. a utorok 29.5. 2018.

Aktuálny jesenný termín odovzdania záverečných prác je do 29.6. 2018 (platí pre študentov, ktorí štátnicujú v tzv. jesennom termíne v rozmedzí dátumov 20.8. – 31. 8. 2018, presný termín bude zverejnený katedrou).

Uvedené termíny si môžete overiť v aktuálnom harmonograme akademického roka.

Ako prácu odovzdať?

Dôležité je najneskôr v posledný deň termínu na odovzdanie (20.4. 2018 alebo 29.6. 2018) nahrať prácu do systému AIS. Podrobnosti o tom, ako nahrať prácu nájdete tu.

Na sekretariát katedry je následne potrebné odovzdať jeden exemplár zviazaný v pevnej väzbe a jeden exemplár zviazaný v mäkkej (najčastejšie v hrebeňovej alebo lištovej) väzbe. Aktuálny termín odovzdania tlačenej verzie práce je 4.5. 2018. Upozorňujeme, že súčasťou elektronickej podoby v AISe, ako aj vytlačených verzií je tlačivo Zadanie záverečnej práce, podpísané školiteľom. Zadanie záverečnej práce je prístupné cez AIS, môže ho vytlačiť študijný poradca aj školiteľ záverečnej práce.

 

Čo sa týka samotného vytlačenia práce, je potrebné ju odovzdávať vytlačenú obojstranne.

Dbajte prosím na to, aby ste okraje strany nastavili tak, aby pri ich zviazaní do pevnej väzby boli dobre čitateľné obidve strany. Podľa článku 7 odseku 2 spomínanej smernice je odporúčané nastavenie nasledovné: riadkovanie 1,5; okraje vľavo 3,5 cm, vpravo 2 cm, zhora a zdola 2,5 cm, orientácia na výšku, formát A4. Toto nastavenie zostáva v platnosti v prípade nepárnych strán (teda tých, ktoré sú umiestnené vo zviazanej práci vpravo), kým v prípade párnych strán (umiestnených vľavo vo zviazanej práci) je vhodné okraje vľavo nastaviť na 2 cm a okraje vpravo na 3,5 cm.

Manuál k nastaveniam nájdete tu.

Ako sa pripraviť na štátnice a čo všetko si vziať so sebou?

Termín záverečných skúšok oznámi katedra študentom vopred. Povinnosťou študentov je najneskôr mesiac pred štátnicami (riadny termín spravidla polovica mája, jesenný termín spravidla začiatok augusta) odovzdať na sekretariáte katedry vhodne vyplnené prihlášky na štátne záverečné skúšky.

Študenti magisterského stupňa si v prihláške naviac volia zo štátnicových predmetov. Štátnicový predme Kulturologická teória je pre všetkých študentov povinný. Ďalšie dva predmety si môžu zvoliť. V prípade druhého predmetu Historicko-teoretická reflexia umeleckej kultúry si študenti vyberajú jeden z umeleckých druhov - výtvarné umenie, divadlo, film a hudba. V prípade tretieho predmetu si volia medzi Filozoficko-metodologickými problémami kultúry a Aplikovanou kulturológiou.

K jednotlivým predmetom katedra pripravila základné tematické okruhy pre bakalársky a magisterský stupeň štúdia. Tematické okruhy vám môžu uľahčiť prípravu na ŠZŠ, ktorá prebieha kolokviálnou formou.

Odporúčame študentom, aby si okrem dôkladného štúdia štátnicových otázok a okruhov dôsledne vopred pripravili aj obhajobu svojej záverečnej práce.

Podrobnejšie informácie o cykle záverečných prác nájdete tu.

Ako prebiehajú samotné štátnice?

Študent je oboznámený s posudkami k záverečnej práci (školiteľský aj oponentský) najneskôr tri dni pred konaním štátnic.

V deň štátnic je študent povinný so sebou priniesť vytlačenú licenčnú zmluvu viažucu sa k záverečnej práci. Študent môže zvážiť aj prinesenie vlastného vytlačeného exemplára záverečnej práce.

Štátnicová komisia býva zostavená z členov katedry a aktuálnych doktorandov.

 

Bakalárskej štátnice 

Prebiehajú formou obhajoby bakalárskej práce a odpovede na otázky, ktoré v oponentskom posudku navrhol oponent. Otázka/y sa týkajú témy práce a zohľadňujú aj učivo za predchádzajúce tri roky štúdia. Študent má otázku/y k nahliadnutiu vopred v posudku oponenta.

Pred samotnou odpoveďou má študent čas približne 20 minúť na prípravu. Počas nej môže na písanie svojich poznámok využiť opečiatkovaný papier, ktorý mu poskytne sekretariát katedry.

V štátnicovej miestnosti predseda komisie stručne predstaví študenta a názov jeho práce. Študent je potom vyzvaný, aby prácu stručne predstavil – zvolený problém, výskumné otázky, výskumnú metódu, cieľ práce a z nej vyplývajúce výsledky. Nasleduje čítanie posudkov školiteľa a oponenta. Potom je študent vyzvaný k tomu, aby k posudkom zaujal stanovisko a odpovedal na otázku/y oponenta. Členovia komisie sa môžu rozhodnúť, že položia aj ďalšie doplňujúce otázky.

Po ukončení odpovede zostávajú opečiatkované papiere s prípravou študenta v štátnicovej miestnosti.

Po vyskúšaní všetkých účastníkov štátnic nasleduje krátke vyhlásenie výsledkov.

V prípade neudelenia hodnotenia nasledujú od členov komisie inštrukcie k ďalšiemu postupu.

 

Magisterské štátnice

V samotný deň štátnic študent dostane tri otázky zohľadňujúce jeho výber štátnicových predmetov. Otázky majú súvislosť s témou diplomovej práce. Čas na prípravu odpovede je približne 30 minút.

V štátnicovej miestnosti predseda komisie stručne predstaví študenta a názov jeho práce. Študent je potom vyzvaný, aby prácu stručne predstavil sám – zvolený problém, výskumné otázky, výskumnú metódu, cieľ práce a z nej vyplývajúce výsledky. Nasleduje čítanie posudkov školiteľa a oponenta. Potom je študent vyzvaný k tomu, aby k posudkom zaujal stanovisko a zodpovedal jednotlivé otázky. Členovia komisie sa môžu rozhodnúť, že študentovi položia ďalšie doplňujúce otázky.

Po vyskúšaní všetkých účastníkov štátnic nasleduje krátke vyhlásenie výsledkov.

V prípade neudelenia hodnotenia študentovi nasledujú od členov komisie inštrukcie k ďalšiemu postupu.

Praktické rady

Základným dokumentom, podľa ktorého sa záverečná práca posudzuje je Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác od Štefana Kimličku.

Do pozornosti dávame aj aktuálnu Smernicu rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác.

Pre výslovnosť cudzích mien odporúčame využiť niektorú z internetových databáz výslovnosti, napr. www.forvo.sk

Ak je v práci využitá obrazová, zvuková alebo iná príloha, je vhodné na ňu odkazovať v texte práce.

Ďalšie potrebné informácie sa dozviete na predmetoch Seminár k bakalárskej práci a Seminár k diplomovej práci.

Promócie a diplomy

Pred obdržaním diplomu je potrebné na študijné oddelenie odovzdať Potvrdenie o vyrovnaní záväzkov študenta voči knižnici.

Aktuálne informácie k promóciám a vydávaniu dokladov nájdete tu.