Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterský stupeň

Zápis a skladba predmetov na magisterskom stupni

Počas štúdia magisterského stupňa študenti musia získať 120 kreditov.

Povinné predmety je potrebné absolvovať všetky a ich celkový súčet je 50 kreditov.

Povinná je aj štátna skúška, ktorá sa skladá z obhajoby diplomovej práce a z troch predmetov (1. všeobecná kulturológia, 2. vybraný okruh (teoreticko-metodologické problémy // aplikovaná kulturológia) a 3. dejín umeleckej kultúry (na prihláške študent špecifikuje konkrétnu oblasť umeleckej kultúry: film, divadlo, výtvarné umenie). Za predmety štátnej skúšky študent získava celkovo 27 kreditov. Pri prihlasovaní predmetov štátnej záverečnej skúšky si študent volí predmet štátnej záverečnej skúšky podľa zamerania diplomovej práce, pričom vo zvolenom bloku musí absolvovať predmety za viac ako 15 kreditov. Katedra študentom kvôli kolokviálnej forme ŠZS odporúča, aby téma diplomovej práce a zvolená oblasť  druhého a tretieho predmetu navzájom korešpondovali.

(pre viac informácii o procese prihlásenia na záverečné skúšky a priebehu štátnic nájdete na podstránke Praktické informácie pre študentov končiacich ročníkov.)

Povinne voliteľné predmety si študenti vyberajú sami z blokov B1 až B3 (nájdete v tabuľke priloženej nižšie). Je potrebné, aby ich celkový súčet vo všetkých blokoch (B1 – B3) bol minimálne za 34 kreditov.

Výberové predmety za zvyšných 9 kreditov si študenti môžu zapísať aj z ponuky ostatných katedier FiF UK.

Tabuľka so štruktúrou predmetov

Názvy konkrétnych predmetov s počtom kreditov a informáciami o ich zápise nájdete v tabuľke.

Praktická príručka k zápisu predmetov do AISu

Pre novoprijatých študentov fakulta zverejnila príručku o zápise predmetov do Akademického informačného systému. Nájdete ju tu.


Študentom dávame do pozornosti aj podstránku Aktuality a oznamy, kde sú zverejňované ďalšie doplňujúce informácie.