Bakalársky stupeň

Zápis a skladba predmetov na bakalárskom stupni

Počas štúdia bakalárskeho stupňa študenti musia získať 180 kreditov. Povinné predmety je potrebné absolvovať všetky a ich celkový súčet je 75 kreditov. Povinná je aj obhajoba bakalárskej práce, za ktorú študenti získajú 12 kreditov.

Povinne voliteľné predmety si študenti vyberajú sami z blokov B1 až B5. Je potrebné, aby ich celkový súčet bol minimálne 80 kreditov.

Výberové predmety za zvyšných 13 kreditov si študenti môžu zapísať aj z ponuky ostatných katedier FiF UK.

Odporúčania pre zápis predmetov a konzultácie

Predmety, ktoré je možné zapísať si v tomto akademickom roku nájdete v zozname predmetov v AIS-e.

V prípade záujmu o poskytnutie aktuálnych informácií o predmetoch a konzultáciách, prosíme, kontaktujte študijnú poradkyňu pre odbor kulturológia, pani docentku Slušnú na zuzana.slusnauniba.sk

Praktická príručka k zápisu predmetov do AISu

Pre novoprijatých študentov fakulta zverejnila príručku o zápise predmetov do Akademického informačného systému. Nájdete ju tu.


Študentom dávame do pozornosti aj podstránku Aktuality a oznamy, kde sú zverejňované ďalšie doplňujúce informácie.