Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalársky stupeň

Zápis a skladba predmetov na bakalárskom stupni

Počas štúdia bakalárskeho stupňa študenti musia získať 180 kreditov. Povinné predmety je potrebné absolvovať všetky a ich celkový súčet je 75 kreditov. Povinná je aj obhajoba bakalárskej práce, za ktorú študenti získajú 12 kreditov.

Povinne voliteľné predmety si študenti vyberajú sami z blokov B1 až B5. Je potrebné, aby ich celkový súčet bol minimálne 80 kreditov.

Výberové predmety za zvyšných 13 kreditov si študenti môžu zapísať aj z ponuky ostatných katedier FiF UK.

Tabuľka so štruktúrou predmetov

Názvy konkrétnych predmetov s počtom kreditov a informáciami o ich zápise nájdete v tabuľke.

Praktická príručka k zápisu predmetov do AISu

Pre novoprijatých študentov fakulta zverejnila príručku o zápise predmetov do Akademického informačného systému. Nájdete ju tu.


Študentom dávame do pozornosti aj podstránku Aktuality a oznamy, kde sú zverejňované ďalšie doplňujúce informácie.