Doc. PhDr. Zuzana Slušná, PhD.

Pedagogická činnosť

 Predmety pre Bc. stupeň:

 • Dejiny kulturologických koncepcií 1 - 2
 • Systematická kulturológia 1 - 2
 • Sociológia umenia 
 • Základy manažmentu kultúry 
 • Praktikum z miestnej a regionálnej kultúry 
 • Odborná prax 
 • Kultúrne inštitúcie a organizácie Slovenska
 • Kultúrna politika 
 • Cultural Institutions and Organisations (zahraniční študenti)

 

Predmety pre Mgr. stupeň: 

 • Kultúra a globalizácia 
 • Seminár k diplomovej práci 
 • Právo a legislatíva v kultúre 
 • Kulturológia 20. storočia 2 
 • Odborná prax 
 • Porovnávacia kulturológia 

Vedecká práca

 • 2005-2007, VEGA: Projekt systematizácie kategoriálneho aparátu kulturológie, zodpovedná riešiteľka
 • 2007-2010, VEGA: Systematizácia kategoriálneho aparátu kulturológie, zodpovedná riešiteľka
 • 2013-2015, KEGA: Zručnosti pre sféru kultúry, zodpovedná riešiteľka

Výber z publikačnej činnosti

 • Slušná, Z. (2014): Kreovanie "Homo Christianus": kultivácia ranostredovekej Európy. (Acta culturologica ; Zv. 11). Bratislava : Peter Mačura - PEEM
 • Slušná, Z. (2013): Aspekty a trendy súčasnej kultúry. Bratislava : Národné osvetové centrum
 • Slušná, Zuzana (2015): Súčasná kultúrna situácia z pohľadu teórie a praxe. Bratislava : Univerzita Komenského
 • Slušná, Z., Chomová, S. (2015): Súčasné témy v kultúrnej teórii a praxi. Bratislava : Univerzita Komenského
 • Slušná, Z. (2014): Paranormal and religious as part of pop-cultural consumerism. In: European journal of science and theology, roč. 10, s. 99-110
 • Slušná, Z. (2005): Metamorfózy kategórie "kultúra". In: Kultúra a rôznorodosť kultúrneho, Bratislava : Peter Mačura-PEEM, s. 32-52
 • Slušná, Z. (2014): Creativity in the local cultural conditions of Slovakia : opportunities and risks. In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education, vol. 2., s. 177-184 [Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : medzinárodná multidisciplinárna vedecká konferencia SGEM. Albena]
 • Slušná, Z. (2014): Current trends in improving the cultural life in Slovakia. In: Journal on law, economy & management, roč. 4, č. 2, s. 57-63

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných organizáciách

 • Členka redakčných rád odborných časopisov, vo výboroch vedeckých a odborných konferencií, organizovaných Katedrou kulturológie FiF UK a Kulturologickým združením pri Katedre kulturológie FiF UK.
 • Členka Poradného zboru pre vzdelávanie Národného osvetového centra v Bratislave.
 • Členka  výboru Kulturologického združenia, od r. 2007 – doteraz.
 • Členka  redakčnej rady Acta Culturologica, od r. 1999 doteraz.
 • Členka kolektívu recenzentov časopisu Communication Today, Motulus in Verbo, Pedagogika.
 • Členka redakčnej rady časopisu Národná osveta, od r. 2013.

Doterajšie pracoviská

 • Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra kulturológie (1998  -- do súčasnosti)
 • Tlačová agentúra Slovenskej republiky (1998 –  1999)
 • Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Sekcia medzinárodnej spolupráce. Koordinácia zahraničných programov so zastupiteľskými orgánmi, koordinácia programu CEEPUS a Erazmus (1997  – 1998)